12
Pene mo hali sani sio onata arihoni akama Yahudi
Sio onata arihoni akama Yahudiu wason orea Yesus, oo sio mansia hutue ohoka oamanouso nanie oatinu Yesus iaunau rotu-tu oo oese umau. Oyo Yesus iasau osi ne mampusua. Iahata, “Pene mo atata sani sio onata arihoni akama Yahudi. Tea mo, sio makarotana wason oasau ata ruao sahoro sio manisata. Aikee sio mo, manisata tewa oi. Sio mo, sani mnehue oi. Mnehue mkane mani oo, reuna poroti resaa mainae. Sae mani wani reuhuniki, mka erehokai sirinia. Sae mani wani oauhuniki, mka sio oaneiki sirinia. Sae wani oasaui tau pumono, mka oatinui tau ranie. Sae wani oarahuhui sui sio mansiau tinao ukuna pan kakaranae mo, mka ohoue osima nnai osi mansia hutue on roe numa hahaya.”
Pene okaitau oamanaku ata opusu Yesus
Yesus wain iaunau ne mampusua. Iahata, “Oatinu, we netau. Pene okaitau mansiau wason nanie ohunumo. Sio mo, ohunu me patane man. Oyo mka ouna sae isa tanumo tewa nea. Ne nanie uasau osimo rerihoni ia seia sahoro kahurae okaitaui. Okaitau Anahatana. Ia sahoro ne kawasa ihunuta. Na Ia ne kawasa ipesita poe usa mainae wan hainau arihoniki. Reiso titue, kahurae okaitau Ia.
Oahen kinanahana hata nima tau kepen inata ua man, tea! Ne Anahatana anoi repeka nnare. Masi oatinu. Omi san rei oi. Anahatana ianei mo huau wanaya osa-osa rotu-tu pusire waroni roe unumo. Reiso pene okaitau. Anahatana anoi runa omi renesi kinanahana.
Mai na uasau osimo. Ia wain ikaitau tewa iamanaku osi sio umau ata ia mo, au we mampusue. Au, Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku iae mka uamanaku osi Anahatana runa ne maisosia on roe noiyaha ata ia reimo, Au we mampusue oi. Ne sani ia seia iasau osi sio umau ata ia mo, ipusu au tewa, areimo mka uasau osi Anahatana ne maisosia roe noiyaha ata ia reimo, Au we mampusue tewa oi.
10 Sani ia seia man iasau sae isa wani kahatene rerihoni Au, Tumata Reini mo, Anahatana ihitiku mo, mka Anahatana isiru heu ne rosa rei. Ne sani ia seia irati sohi Anahatana Ne Inaha, areimo Anahatana mka isiru heu ne rosa rei tewa.
11 Sani sio oapisara nnamo poe ita Yahudiu re numa mananoune te noi sio ona kupaniau mo, pene anomo rauponu runa sae wan nanie oasaui na onete ruamo rei. 12 Tea mo, mka Anahatana Ne Inaha iatuhete sae wani nanie oasaui rei.”
Matieue rerihoni ia kupan wain iarirunei
13 Yesus waimo iatuhete mansia hutue. Oyo ia isa arihoni sio hutue rei iasau osi Yesus iahata, “Ano matuhetene, aisosi kakaku isama ma mansia mainaya no rusun runa numa hutae osi uama.”
14 Yesus iahata, “Ia isa ihiti Au tewa tau ia wain saka iarinii parakanau, tea!” 15 Oyo Yesus iasau osi sio hutue rei. Iahata, “Oainati! Pene taimo onata na onina mansiau no apia, rusun osi ruamo. Tea mo, masike re rusun panesi, apia panesi, ne ianei tewa mka iamahaita sapan.”
16 Oyo Yesus iruni matieue osi sio hutue rei. Iahata, “Ia hanai kupan kaya isa. Ia hanaie rei mo, ne atuhu isia panesi. 17 Iasau pan anoi iahata, ‘Kani nanie una sae ano? Nanie uaunutu we atuhu isia raini sui supa? We naniake tau uaunuture tewa.’
18 Iasau pan anoi honu iahata, ‘Uaneiki nea! Mka ukohu we kokau waron usaka uaiinu we atuhu isia rei na utukai tau kokau waron mainaya na uaunutu we gandum runa we api tamena umau oi. 19 Pusi oyo mka uasau mai ruaku, uahata, “Uamanou we muaina na apia panesi nea. Mka uai rotu-tu musum inasa rai. Reiso muie reini uaranahaku man. Uai uninu man. We sanan man.” ’
20 Ne Anahatana iasau osiki. Iahata, ‘Ee, ano rirunene! Tau onone repan, mka au uni me inaha. Oyo mka me numa hutae wani amanoure rotu reini mka osi sio tamena, tea!’
21 Arei mo, mka reyari tau sio wason onina na no kupan osi ruao mai tuniai reini, ne opusu Anahatana ne maunauna tewa. Oanori runa Anahatana tewa.”
Parisaa tau Anahatana pene anomo rauponu
22 Yesus asau osi ne mampusua. Iahata, “Reiso nanie uasau osimo. Pene anomo rauponu runa muaine onone ranie te api sae waron nanie opakere tau oamahaimo mai tuniai reini. 23 Tea mo, iamahaita mo, arihoni muaine na apia man tewa. 24 Onoo tau manua tewa. Rarahu tewa. Rapahia nisi tewa. Ramanou muaine tewa. Ne Anahatana inoo runare sirinia. Omi mo, onesi manua rai oi. 25 Masike ia isa anoi reuponu, mka iakapena orase osa-sa tau iamahaiki mo, tewa oi. 26 Oakapena orase osa-sa tewa oi, reiso pene anomo rauponu runa muaina na apia.
27 Onoo tau kupako waron raruhu inamatane sui wesie tewa? Rapakarian tewa. Rarae pola tewa na rauna nene apia osi ruao tewa. Ne kupako rai marainia nai osa ranesi ia aia Salomo ne apia. Aikee aia Salomo ne apia marainia mainae. 28 Anahatana iuna monota waron raruhu inamatane sui wesie marainia. Aikee reruhu potuina tewa. Sira tau rahata rei ramataso, hanroe oakanupure. Reiso mka Anahatana irui apia osi omi na opakere. Oparisaa tau Anahatana ia-ia tewa tahae? 29 Reiso pene hasae oarinii muaine na apia. Pene anomo rauponu runa rai. 30 Sio wason oationa Anahatana tewa mai tuniai mo, onina rai sui osa. Ne Anahatana ianei omi kahurae oai, kahurae mo apia. 31 Ne onina na Anahatana irime tanumo ia-ia oyo mka irui muaine na apia pusire osimo.
32 Omi sahoro we mampusua. Omi mo, sani rompau waroni panesi tewa. Moa Ama anoi kaie na okatai irime ne mansiau. Reiso pene okaitau. 33 Oahen pusi mo sae man, oyo orui nene ai totua osi sio mosokinia. Sani ouna san rei, noo sani ouna tasi nanaene osi ruamo wan mka rekahate tewa. Areimo oamanou mo hutae roe noiyaha. Hutaya rai mo, mka pusi-pusi tewa. Sio kimanakana okimanaka kuare tewa. Tanana raaire tewa. 34 Tea mo, sui supan me hutae warumo, areimo anomo pusire iae warumo rei oi.”
Ouna ia manorine wain ipusu upui sui osa
35 Yesus ianamana osi ne mampusua. Iahata, “Osaka-saka na oanori osi Anahatana onone ranie sani ia wain isaka ne kamana na pene ramataso. 36 Omi mo, kahurae noomo sani sio manorina wason orue onapa no upu rotu-tu inuni arihoni maise mausahae. Sani upui rei inuniki, oyo iakapeti mitanunue mo, ne manorina wasomo orue osaka na oheka mitanunue osiki nea. 37 Mka noa upu inuniki isupuso wason omaranae osaka-saka, reiso osupu iake. Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Noa upu rei mka iausahu papi manorine, oyo iaisosi ne manorina rei orue oaiso noi numa anoe. Oyo mka ia ruai iaunutu muaine osi ne manorina rei na oaiso. 38 Sani noa upu inuni na inooso omakawanaso, onapai tau saa monon tihue te rotu-tu tau kinoke, mka osupu iake. 39 Anomo rapeka! Ia numa upue ianei tewa ata sio kimanakana mka ohoka okimanaka tau pumono te tau ranie. Sani ianei mo, mka ineke tewa na isaka ne numa na sio kimanakana onusu okimanaka tewa. 40 Reiso kahurae omi iae osaka-saka onone ranie. Tea mo, Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku, mka sira tau uhokaku honu tau orase wani oaneiki tewa.”
41 Oyo Petrus iasei, iahata, “Upu, wamo aruni matieue reimo, aruni osi ami man te osi mansia pusiki?”
42 Yesus iahata, “Ia wain nanie iuna ia mamsaka sio manorina mo, kahurae upui iparisaa tanui iake na ianei sae waron iaka runa sae waron iaka tewa. Tea mo, ia manorine wan san rei, upui mka ihitiki na isaka isama muaine osi sio manorina tamena rei. 43 Sani ia mamsaka sio manorina rei isakaso ia-ia, mka sani upui inuni, ia mamsaka isupu iake.
44 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Mka upui iaisosiki na isaka ne numa hutae pusiki.
45 Ne sani ia manorine rei iasau pan anoi iahata, ‘Upuku ieui potuina nea. Inuniki tewasi.’ Oyo ihita sio manori tamena rei. Ihita sio hanaia runa sio pinau pusiso. Oyo iai, ininu rotu-tu imukei. 46 Sira tau upui ihokai tau onone wani ianeiki tewa. Oyo upui rei iapasanai mtinte na ipesiki poe sio wason oparisaa tewa naniao.
47 Sani ia manorine ianei upui ne maue ne iuna upui ne maue rei tewa, areimo mka upui rei ihita hunui. 48 Ne sani ia manorine rei ianei upui ne maue tewa, oyo iuna sae isa eresana rotu-tu kahurae upui iapasanai, areimo mka upui ihitai panesi tewa. Tea mo, ia seia isupu panesi arihoni Anahatana, mka Anahatana iainisi panesi arihoniki oi.”
Sae wani Yesus iaunaui reuna mansiau anoo osa tewa
49 Yesus wain iaunau ne mampusua. Iahata, “Uhokaku mai tuniai mo, noo sani usa. Nene iake mo, usa rei reai nea. 50 Ne Au mo, kahurae sinsaraku rotu-tu umataku naone ee. Reiso anoku mtinte mainae, on pusire rayari tewasi. 51 Pene oarinii ata uhokaku mai tuniai reini mo, nanie una mansiau ouna iake runa umau, areimo tewa! Ne uhokaku na una mansiau oatana na umau. 52 Tea mo, on naene reini mo, mka sio nima tau numa matae osa oatana runa umau noso Au. Mka osamaso tau ua. Oyo sio tonu oatana runa sio ua noso Au. 53 Mka oatana runa umau. Ia iki hanaie isa iuna nisa na amai. Ia iki pina isa iuna nisa runa inai. Ia pina msahane iuna nisa runa inai tanaite. Inai tanaite iuna nisa runa ia pina msahane noso Au.”
Una iake na Anahatana na pene iapasanaya
54 Yesus ianamana osi sio hutue. Iahata, “Sani onoo yahu hae rani mata msohue, oyo oahata, ‘Wapan nanie uane.’ Oyo uane rei sirinia. 55 Sani ihute ereuhona on nau haha oyo omi oahata, ‘Mka ranie titie.’ Oyo ranie titie rei sirinia. 56 He omi makarotana! Omi oanei tewa! Omi oanei onoo ihute mai tuniai na onoe roe nante ata mka uane runa mka ranie titie. Ne oanei tewa sima-simana waron Au unai mai tuniai muie reini mo, rekakina sae.
57 Omi ruamo kahurae oarinii sae sahoro manisate, sae sahoro resana. 58 Sani ia isa nanie iroria poe sio mainaya na oapisara nnaya, ano mo, kahurae aeua anina ia rei na auna iake nnai naone. Auna iake nnai na pene iroria poe ia wain saka iarinii parakanau oyo mka iaisosi sio hana naua oaresia na onusua poe pui. 59 Uasau osia. Ano mo, mka ahokaya arihoni pui tewa rotu-tu asenu pusi me notiu pusire.”