13
Mka Anahatana iapasana sio wason oarihoni no rosau tewa
Tau Yesus wain iatuhete sio panesi, sio umau wason oatinu oyo osima osiki oahata, “Gubernur wain nanai Pilatus iaisosi sio ohunu sio pani otoe Galilea umau. Ohunuso pannuhu oakanupu makapanau osi Anahatana.”
Oyo Yesus iahata, “Pene omi ata kani sio hunu sio Galileau rei mo, noso no rosau panesi ranesi sio pusiso mai otoe Galilea. Areimo titue tewa tea! Ne sani oarihoni mo rosau tewa mo, mka Anahatana iapasana pusimo na omatamo oi. Te arei iae noo sani sio hutusa rahana wanu wason omataso tau numa wan ereroke-rokei pan Siloam rei watikohui reeseso. Pene omi ata kani sio mo, no rosau panesi ranesi sio tamena wason oamahaiso pan kota Yerusalem. Areimo titue tewa tea! Ne sani oarihonimo rosau tewa mo, mka Anahatana iapasana pusimo na omatamo oi.”
Oyo Yesus iruni matieue isa na iatuheteso ata Anahatana mka iapasana sio wason oarihoni no rosau tewa. Iahata, “Ia isa ne nisi anggur. Pan ne nisi rei irahu ai ara isa. Taue isa ieui noi, nanie inina ai ara rei nene huae. Ne isupu huae isa man tewa oi. Reiso iasau osi ia wain isaka ne nisi anggur rei. Iahata, ‘Masi anoo! Musum tonu nea ueuku mai unina ai ara reini nene huae. Ne usupu huae isa man tewa oi. Reiso mai na rana ai reini nea. Tea mo, renana pusi tapu minae ne reuhua tewa.’ Ne ia wain isaka nisi rei iahata, ‘Upu, rei ruae rotu-tu musum isa ee. Au mo, mka ueti tapune sui nusue. Mka uaunutu tapu minae poe nene aikune. Puruae musum rennau huae, areimo mka uranai tewa. Ne sani musum rennau huae tewa honu, areimo mka uranai.’ ”
Yesus isuisene ia pina isa tau onone wan iamuira Anahatana
10 Taue isa tau ranie hatae wan sio Yahudiu oamuira Anahatana, Yesus iatuhete pan sio Yahudiu no numa mananoune isa. 11 Ia pina isa waimo rei oi. Ia pina rei mo, sakahatene reunai ikupui rotu-tu musum hutusa rahana wanu nea. Ieu inoku rotu-tu ioo iakatopu iake tewa nea. 12 Taa Yesus inooi san rei, iahata, “Ano pina onate. Masi aeu mai uae. Usuisene me kupue rei nea!” 13 Oyo Yesus hanai tanui. Oyo ia pina rei, sira tau ioo iakatopui. Oyo iainaa runa Anahatana rei sirinia.
14 Ia onate tau sio Yahudiu no numa mananoune anoi eresaa, tau Yesus isuisene sio kupua tau ranie hatae wani sio Yahudiu oamuira Anahatana. Reiso iasau osi sio pan rei, iahata, “Rania hata nome ipakarian nea, reiso sani onina na Yesus isuisenemo, areimo ohokamo pannuhu onona nome rai. Ne pene ohokamo tau onone wan iamuira Anahatana rei.”
15 Ne Yesus iasau osi ia mainae rei. Iahata, “Ee, omi makarotana wason oahata ruamo manisata! Ohuka pusimo makapanau waron oapiarare tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana, oyo oeu ororire raninu, tea! 16 Ia pina reini mo, makapana tewa. Ia mo, Abraham upui momoi. Ne ia aia sakahatene reunai ikupui rotu-tu musum hutusa rahana wanu nea reini. Reiso unei sakahatene arihoniki tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana mo, iake tea!”
17 Yesus iasau san rei, oyo sio wason onesiki rei oaumaa hunu ruao. Oaumaa noso Yesus iausau osiso ata onoo na ia pina rei tewa. Ne sio hutue rei mo, anoo mirika. Tea mo, no maue nanie onoo sima-simana waron Yesus iunare rei.
Matieue rerihoni Anahatana irime ne mansiau
18 Yesus isuisene ia pina isa pusi, oyo iasei tau sio wason onoo. Iahata, “Sani Anahatana irime ne mansiau mo, mka nooi sapan? Nooi sani sae?” Oyo iruni matieue isa. 19 Iahata, “Anahatana irime ne mansiau mo, nooi sani kanapua kanie. Kanapua kanie rei mo, ia isa irahui pan ne nisi. Oyo ereruhui rotu-tu reuna ai mainae. Mainae reiso manua rarihu ratasohoso rauna nene nanone sui nene sanaya.”
20 Oyo Yesus iasei honu. Iahata, “Sani Anahatana irime ne mansiau mo, nooi sani sae? 21 Anahatana irime ne mansiau mo, nooi sani ia pina wain nanie iuna poroti. Inehu mnehue mkane runa tarigu panesi. Oyo mnehue mkane rei ereuna tarigu panesi rei eresaa rotu-tu mainae nai osa.”
Anahatana irime ne mansiau, sio panesi opusu tewa
22 Yesus iruni rerihoni Anahatana irime ne mansiau pusi, oyo ihitio ieu na roe Yerusalem. Ieu siniki sui niana-niana pan rei nanie iatuheteso. 23 Oyo ia isa iasei tau Yesus. Iahata, “Upu, sio wason mka Anahatana iapuheuso na pene iapasanaso mo, sio mkana mani?”
24 Yesus iasau osiki, iahata, “Anahatana ne mansiau wason irimeso, sio mkana man. Noo sani numa wan nene mitanunue kote-kote mani. Sio mkana man onusu pan numa anoe rei. Reiso, omi mo, kahurae oamkona na onusu pusu mitanunu kote-kote rei. Oatinu ia-ia. Sio panesi onina na onusu mitanunu kote-kote rei, ne onusu kua tewa. 25 Ne sani numa upue ihanu na iraru mitanunue rei nea, mka oomo pan mui. Oomo pan mui oaka-akapeti mitanunue man na oasau ata, ‘Upu, huka mitanunue osima ee!’
Ne numa rei upue mka isana iahata, ‘Omi seiso? Uationamo tewa! Au iae uanei tewa ata omi on supa?’
26 Oyo oahata, ‘Ano ationama tewa si? Ami reini mo, saka arue aima akataya rei! Ano iae saka atuhetema sui ma arenau oi rei.’
27 Ne numa upue rei mka iasau honu, iahata, ‘Uationamo tewa rei! Uanei tewa oi omi on supa! Omi mo, omi kahatena. Reiso, oeumo arihoniku nea reini!’
28 Reiso sani Anahatana irime ne mansiau nea, omi mka onoo Abraham, Isak, Yakup, runa Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna umau honu wasuro okata Anahatana oi. Ne omi mo, orue pan mui. Mka sinsaramo. Reiso orani. Anomo rasaa tau omi oruemo pani mui. 29 Mka sio mansiau wason sio Yahudiu tewa ohoka on supa mani mai tuniai reini. Ohokaso on pani rani mata msaie, on poe rani mata msohue. Ohokaso on ria nunte, on nau raka. Sio rei mka orue oai nasae okata Anahatana sani Anahatana irime ne mansiau. 30 Masi oatinu. Sio wason sio mainaya tewa, Anahatana mka iunaso sio mainaya. Ne sio wasoni sio mainaya, Anahatana mka iunaso sio ikina.”
Yesus iasau ata kahurae imatai roe kota Yerusalem
31 Sio onata arihoni akama Yahudi ohokaso noi Yesus oyo oasau oahata, “Upu, aeua arihoni reini nea. Tea mo, aia Herodes nanie ihunua!”
32 Yesus iasau osiso iahata, “Oeu na oasau osi Herodes wani ne hali kahatene sani asu manenene rei. Asau osiki ata unei sakahatena arihoni mansiau na usuisene mansiau rahata repan na hanroe ee. Mka poua rei samatoro we pakarian reini pusiki. 33 Ne rahata repan, hanroe, poua rei, Au mo, kahurae ueu sui osa rotu uhokaku roe kota Yerusalem. Una sani rei tau Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna mo, ohunuso sui nia tamena tewa. Ne ohunuso mo, roe kota Yerusalem. Reiso au iae, kahurae uhokaku roe rei oi.
34 Omi Yerusalem! Omi sahoro ohunu Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna. Omi sahoro orau sio wason Anahatana iaisosiso na oeuso noi tanumo tau hatu rotu-tu omataso tea! Au mo, unina arena sui osa na nanie uamanou pusimo na unetemo sani manue inae remanou nene anaya poe nene kihena nohua na renetere. Ne openemo. 35 Reiso Anahatana ihuka hanai arihoni pusimo nea. Ipenei tau isaka mo kota nea. Reiso oatinu ia-ia! Oni orase repan omi mo, mka onooku tewa nea rotu mka oasau ata,
‘Anahatana irui iake osi ia waini ihokai mai tuniai reini runa Anahatana ne kawasa.’ ”