21
Ia pina uhanu mosokinie irui osi Anahatana inesi sio pusiso
Yesus wairo Anahatana ne numa mainisie. Roe rei, inoo sio kupan kaya onusu ai totua tau peti kepen waron orui osi Anahatana. Yesus iae inoo ia pina uhanu mosokinie isa inusu ne ai totua ina ua waron ikina man pan peti kepen rei na iruire osi Anahatana oi. Oyo, Yesus iasau osi ne mampusua ata, “Uasau osimo. Titue, sio kupan kaya mo, no ai totua panesi ne orui mkane man osi Anahatana. Ne ia pina uhanu waini imosokiniki rei mo, irui osi Anahatana renesi sio pusiso wason orui osi Anahatana rei. Areimo tau sio rei onusu no ai totua nesia na oruire osi Anahatana. Ne ia pina uhanu mosokinie rei mo, ne ai totua tau ne muaine onone ranie rei inusu pusire noi peti kepen na iruire osi Anahatana.”
Tuniai nanie repena mka nooi sapan
Taue isa Yesus ne mampusua umau oanamana rerihoni Anahatana ne numa mainisie. Oahata, “Masi onoo ee! Anahatana ne numa mainisie reini mo, marainie nai osa! Ounai marainie tau hatu marainia na sae waron oruire osi Anahatana.”
Ne Yesus iasau osiso. Iahata, “Sae man waron onoore tau numa mainisie reini, mka ranie hatae isa sio okohui rotu-tu hatu rai ratanuhaha tewa nea. Hatu rai pusire rakukaso rarihoni nahaya.”
Oasei tau Yesus. Oahata, “Ano ona matuhetene. Sae waron Ano asau runare mo, inasa rayari? Na sani munata nanie rayari nea mo, nene kakinate wan sapan?”
Yesus iasau osiso, iahata, “Osaka ruamo ia-ia. Pene tu-tu mansiau oakarotamo rerihoni rai pusire. Mka sio panesi ohoka oasau ata, ‘Au mo, au Aia wain Anahatana Ihitiku na Uapuheu Mansiau.’ Mka sio umau honu oasau ata, ‘Tuniai nanie repena nea.’ Ne pene opusu sio rei. Sani oatinu hapare rerihoni mansia onesi aiau runa manahitana mo, pene okaitau. Areimo tau kahurae reeu san rei naone. Ne, tuniai nanie repena mo, tewasi.
10 Mka niane isa osaa niane isa honu. Mka ia aia isa ieu iahita runa ia aia tamene isa honu. 11 Mka isu mainaya sui supan-supan. Mka omata muaine sui supan man. Mka kupu inaya waron ranae rei, mka rekikasi sui supan man. Mansiau mka onoo kakinata waron mainaya roe nante. Mka onoo sae waron raunaso okaitau mainae.
12 Ne mka osotamo, oyo ounamo sinsaramo. Mka ororimo noi sio Yahudiu no numa mananouna na oamanarumo. Mka onusumo pan pui. Mka ororimo noi sio aiau runa gubernur uao anoa. Sio ounamo san rei mo, noso opusu Au. Ounamo san rei samatoro sirakau rai pusire rayari. 13 Sae waron rayari rei mo, arena na osima rerihoni Au osiso. 14 Ne oapamese anomo na pene anomo rauponu. Pene anomo rauponu runa sapani na oanamana nete ruamo oni rai pusire rayari tewasi. 15 Areimo tau Au ruaku sahoro mka unamo oanei sae waron iake runa sae waron iake tewa na oanei nanie oanamana sapan. Unamo san rei na mo nisau mka oanei tewa nanie oasau sapan. 16 Mo mansia mainaya, kaka waniu, mo mansiau, runa mo netau wason oparisaa tau Au tewa iae, mka oahen omi wan opusu Au oi. Omi umau mo, mka ohunumo. 17 Mka mansia pusiki openeso tanumo noso oparisaa tau Au. 18 Ne mka omunamo tewa. Masike mo huau munu osa man iae, ohohui tewa. 19 Reiso, sani oapamese na opusu Au sui osa, mka Upuri iapuheumo na pene iapasanamo. Mka oamahaimo okatai rotu-tu ria supan.”
Yesus ianamana rerihoni kota Yerusalem wan mka watikohui
20 Yesus iasau osi ne mampusua ata, “Sani onoo sio tantara oo hori kota Yerusalem mo, kahurae oanei nea ata potuina tewa nea, kota rei nanie okohui nea. 21 Taa onoo sani rei, kahurae omi wan oruemo pan otoe Yudea mo, orumamo na roe tinetaya nea. Na omi wan oruemo mai kota reini mo, oruma ohokamo nea. Omi wan oruemo sui niana-niana mo, pene oruma nusumo mai kota rei honu. 22 Areimo tau orase reimo, orase wani Upuri iapasana mansia pusiki wason oparisaa tanui tewa. Arai pusire mo, mka raeu sani naone Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna okanu tau no surata. 23 Tau rei mo, mka sio pina onata wason osusu no sio iki msinana runa sio pina matitiana mo, mka siraka tanso nai osa. Tea mo, oruma kua tewa. Mka sio mai otoe reini sinsaraso nai osa tau Anahatana iapasanaso. Mka iatuhete ata anoi remotoi na sio wason orueso mai otoe reini. 24 Mka sio ohunu sio umau tau tunue. Sio umau honu, mka osotaso oyo ororiso sui niana-niana neka tuniai reini. Sio rakana wason oationa Anahatana tewa mka ohoka oheta tau kota Yerusalem na orimei. Orimei rotu-tu orase wani Anahatana iaunutui na irimeso rei renikui.”
Kakinata rerihoni Yesus nanie ihokai mai tuniai honu
25 Yesus iasau osi ne mampusua iahata, “Tau nanie uhokaku mai tuniai reini honu, mka nene kakinata waron mka onoore roe nante. Mka onoore roe ranie, hunane, na oneu. Mka mai tuamane, sio niana-niana okaitau hun ruao. Mka anoo rauponu tau oatinu nuae, onoo kolau onata. 26 Okaitau hun ruao rotu-tu sira tanuso onapa onoo mka tuniai sapan. Okaitau noso onoo ranie, hunane, runa oneu rakoka roe nante. 27 Tau orase rei sirinia mka mansiau onoo Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku uhokaku on roe nante pani yahu anoe. Mka ukaisunu runa we rinane reita-itai runa we kawasa mainae. 28 Taa onoo kakinata rai nanie rayari nea, kahurae oparisaa na oapamese kuru anomo. Areimo tau nene orase tau Upuri iapuheumo na pene sinsaramo haineke nea.”
29 Pusi, oyo Yesus iruni matieue isa osi ne mampusua. “Masi onoo ai ara ia-ia. Te onoo ai sae man. 30 Taa nene totua rasineu mo, areimo kakinate. Rekakina na anei ata nanie naene na irahuta nea. 31 Sani inoo ai ara resineu ianei onoo kakinata rai. Onoore mka oanei ata Anahatana nanie irime ne mansiau nea.
32 Atinu mai ia-ia nanie asau osimo. Titue! Sae waron mato uasau runare osimo reini, mka rayari oni omi naene reini omata tewasi. 33 Nante runa tuniai reini mka ranikuso, ne Au we anamanaya mka ranikuso tewa.”
Osaka ruamo ia-ia rotu Yesus ihokai honu mai tuniai reini
34 Yesus iasau osi ne mampusua ata, “Osaka ruamo ia-ia. Pene tu-tu sira tau uhokaku honu mo, omi wani pataparimo tau maise onata, oninu omukemo, na orue anomo rauponu na mo muaine mo apia. Tea mo, mka uhokaku honu mai tuniai reini, osira. Osira nooi sani maianane rei reasira heune. 35 Sio pusiso mai tuniai reini mo, mka osira tau uhokaku honu. Tea mo, ia sia man mka iauhuniki arihoni Au tewa. 36 Reiso, omi mo, kahurae osaka ruamo ia-ia sui osa. Oainisi na oamkona oapamese sani rai pusire rayari. Oainisi na oo okaitau tewa sani onoo Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku.”
37 Tau minku unue rei, tau ranie Yesus saka ieu iatuhete mansiau noi Anahatana ne numa mainisie nene nusue. Tau pumono, Yesus ieu inekei roe pupue wani nanae Saitun. 38 On punanoe mo, sio panesi oeuso roe Anahatana ne numa mainisie. Oeuso roe nanie oatinui iatuheteso.