22
Yudas iamanaku iahen Yesus
Karisaa sio Yahudiu oai poroti wan resaa tewa haineke nea. Sio ooi karisaa rei tau karisaa anoo rapeka runa Anahatana ihoka noa upu momou arihoni otoe Mesir. Sio imam no sio mainaya runa sio matuhete Musa ne maunauna wason onina arena na ohunu Yesus mene-mene man. Tea mo, okaitau sio panesi mka onesiso. Taa wason onina arena nanie ohunu Yesus, ia aia sakahatene iamasuni Yudas. Yudas mo, ia on pan nia Kariot. Yudas iae, ia isa arihoni Yesus ne mampusua hutusa rahana ua rei oi. Oyo Yudas ieu noi sio imam no sio mainaya runa sio mainaya tau sio mamsaka Anahatana ne numa mainisie. Hoka mai nanie ihunu sou nnaso. Ihunu sou nnaso rerihoni sapani na iaheni Yesus osiso. Reiso anoo mirika. Ototoe osiki ata mka orui ne ai totua umau sani irori Yesus osiso. Yudas iamanaku. Reiso inina arena na irui Yesus osiso. Ne onina na pene sio panesi oanei.
Yesus sio oaiso tau karisaa anoo rapeka runa Anahatana ihoka noa upu momou arihoni otoe Mesir
Pannuhu karisaa sio Yahudiu oai poroti wan resaa tewa nea. Reiso kahurae orehi rompa tau karisaa anoo rapeka runa Anahatana ihoka noa upu momou arihoni otoe Mesir. Reiso Yesus iaisosi Petrus runa Yohanis. Iahata, “Mai na oeu na oseka tau re muaina tau karisaa reini.”
Ne oasei, “Upu. Seka tau re muaina sui supa?”
10 Iahata, “Uamo oeu roe kota. Mka onusu kota Yerusalem onoo ia hanaie isa iasaoa tihu naniae wani nanae unene. Oeu opusui. Mka inusu numa isa. 11 Ohoka noi oyo oasei tau numa rei upue. Oahata, ‘Upu. Mani ia matuhetene inina kamar wan nanie iai ikata ne mampusua. Nanie iai tau karisaa anori rapeka runa Anahatana ihoka rea upu momou arihoni otoe Mesir. Kamar na iaiki wanpa?’ 12 Mka iautuu runa kamar isa roe naue wan mainae. Katerau runa pusire waroro nea. Seka tau pusire roe rei nea.”
13 Reiso Petrus runa Yohanis uaso oeu. Ohoka roe oyo onoo pusire waron Yesus iasau runare rei pannuhu. Reiso oseka tau muai karisaa rai.
14 Nene mono rei pannuhu karisaa nene orase na oaiso, Yesus irue iaiki ikata ne maisosia. 15 Iahata, “Anoku ererihu mainae, nanie uai muai karisaa reini ukatamo on sinsaraku tewasi reini. 16 Uasau osimo. Au mka uai muai karisaa reini tewa nea oni Anahatana irime ne mansiau tewasi na ne mansiau oanei ata muai karisaa reini rekakina ata Anahatana iusi no rosau.”
17 Iasau pusi san rei oyo inana koinanae wani taue tau tihu anggur oyo iainisi iake arihoni Anahatana. Oyo iahata, “Onana koinanae rei noi na oninu osama-samai osi umau. 18 Uasau osimo. Oni reini, Au mka uninu tihu anggur tewa nea rotu-tu Anahatana irime ne mansiau.”
19 Ita inana poroti huae oyo iainisi iake arihoni Anahatana. Iainisi pusi oyo ikiho poroti huae rei, isama-samai, oyo iruiki osiso. Iahata, “Areini mo, Au tinaiku tau kakinate osimo. Urui tinaiku na ohunuku na usi mo rosau. Saka ai poroti reini na anomo rapeka runaku.”
20 Oai pusi ita san rei honu. Inana koinanae honu iahata, “Tihu anggur reini mo, nasiku tau kakinate ata Anahatana itotoe runa sae isa wan honue honu. Itotoe honue reimo, mka we nasi reroti na Au usi mo rosau. 21 Ne ia isa wain iaheniku osi we nisau. Ia reimo wain iruei iaiki ikataku. 22 Tea mo, Au Tumata reini mo, Anahatana Ihitiku mo, mka umataku sani Anahatana iaunutui rei. Ne ia wain iaheniku osi we nisau mo, mka siraka tanui.” 23 Oatinu san rei, oyo oasei mai umau. Oahata, “Ia seia rei? Ia seia sahoro wain iruiki rei omi?”
Yesus iatuhete ne mampusua ata kahurae oanori runa umau sani ruai ianori mansia
24 Yesus runa ne mampusua wason orue oaiso asi, oyo ne mampusua otuntana runa umau rerihoni ia seia sahoro ia mainae. 25 Oyo Yesus iasau osiso iahata, “Sio aiau arihoni niana-niana waron oationa Anahatana tewa mo, orime no mansiau pusu ruao no maue. Orime kawasa mtinte ne oaoi ruao tau ‘makahai nusa niane’. 26 Ne omi mo, pene ouna san rei. Ia seia arihoni omi wain ia mainae mo, kahurae iuna tumata ikine honue na ianori runa mansia. Noo sani sio wason no sae isa tewa. Omi wan omi mainaya mo, kahurae anomo runa ia seia man. 27 Reiso pusu omi mo, ia seia sahoro ia mainae? Ia wain iruei iaiki te ia wain ianori isaka nasae? Nene manisate mo, ia wain irue iaiki sahoro ia mainae tea! Ne Au wani ukatamo mo, uanori runamo. 28 Omi reini sahoro okataku sui osa. Sinsaraku iae, okataku sui osa. 29 Reiso urui kawasa osimo. Amaku irui kawasa osi Au na una Aia urime we mansiau. Oyo Au urui kawasa osi omi oi 30 na orue okataku tau meya osa na iai ininu ikata umau. Na urui kawasa osimo na orime sio ipana hutusa rahana ua mai otoe Israel.”
Petrus mka iasau ata iationa Yesus tewa
31 Yesus wain iruei iaiki ikata ne mampusua asi. Oyo ianamana osi Petrus. Iahata, “Simon, atinu ia-ia! Ia aia sakahatene wain ireamo na ineamo arihoni Au. Areimo, noo sani sio orei ana na onea kitataia arihoni ana rei. 32 Ne, Simon, uainisi osia nea na aparisaa tanuku sirinia. Reiso mka ireaya suka, aparisaa tanuku honu, saka aunau mea kaka waniu wason oparisaa na oparisaa mainae honu.”
33 Oyo Petrus iahata, “Upu, masike sapan iae, au mo, mka upusua rotu-tu unusu pui. Upusua rotu-tu umataku ukataya.”
34 Oyo Yesus iahata, “Petrus, uasau osia. Mka-mka mono repan, manue retunkeko tewasi oi mo, ano auhaa nai tonu nea ata ationaku.”
35 Oyo Yesus iasei tau ne mampusua. Iahata, “Naone uaisosimo oeu oaunau sio niana-niana mo, usopomo na pene orori kepen, tasi maiinu apia, te sandali. Oni orori sae isa tewa areimo, oahana sani onina sae isa te tewa?”
Pusiso oahata, “Tewa, Upu!”.
36 Iahata, “Ne muie reini sio umau oakahaimo tewa. Reiso sani mo kepen waromo mo, ororire. Sani mo tasi maiinu apia waromo, roriki. Sani mo tunu naue tewa, ahen mo papi naue na ohanei. 37 Tea mo, ia mamsima runa Anahatana ne anamanaya ikanu rerihoni Au nea. Reiso rei kahurae ereeu sani sae wan iasaui rei. Ikanu, ‘Ounai sani Ia mo, Ia kahatene.’ Reiso nanie ouna Au sani Au kahatene.”
38 Oyo Yesus ne mampusua oahata, “Upu. Noo mai. Tunua ua waron nea reini!”
Iahata, “Hasae rei nea. Pene ianamana rerihoni tunua nea!”
Yesus iainisi roe pupue wan nanae Saitun
39 Yesus ieu ikata ne mampusua roe pupue wani nanae Saitun. Yesus mo, saka ieui roe rei sui osa. 40 Hoka roe, oyo iasau osi ne mampusua iahata, “Oainisi tau Anahatana na iakahaimo na pene ia aia sakahatene ireamo na opalalosa.” 41 Iasau pusi, oyo ieu hainau mkane arihoni ne mampusua. Kani meter hutu tonu. Oyo irike tune iainisi. Iahata, 42 “Ama, uainisi arihonia na sani me maue mo, mai na pene sinsaraku. Ne apusu ruam me maue. Pene pusu Au we maue.”
43 Oyo sira tau Anahatana ne maisosie on roe noiyaha isa ihokai mai tanui na iuna kua anoi. 44 Ne Yesus anoi mtinte nai osa reiso iainisi runa anoi pusiki. Iainisi rotu-tu iakausa hunu ruai. Ne kausa wanaya rei mo, rotu-tu noore sani nasi utua ramnahu poe tuamane.
45 Taa iainisi pusi, oyo ihitio inuniki poe ne mampusua honu. Hoka poe inoo mo, pusiso wasupo onekeso. Onekeso tau resunso na anoo rapunoko ruao nai osa. 46 Oyo Yesus iasau osiso, iahata, “Omi mo, pene onekemo nea. Hanu na oainisi tau Anahatana na iakahaimo na pene ia aia sakahatene ireamo na opalalosa.”
Sio osota Yesus
47 Yesus wain ianamana osi ne mampusua asi, oyo sira tau sio panesi ohokaso mai tanso. Yudas iautunso. Yudas mo, ia isa arihoni Yesus ne mampusua hutusa rahana ua rei. Hoka mai oyo ieu haineke Yesus nanie imukiki. 48 Ne Yesus iasau osiki. Iahata, “Yudas! Nanie amukiku reini mo, nanie ahen Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku osi sio wason osotaku si?”
49 Taa Yesus ne mampusua onoo ata sio nanie osota Yesus, oahata, “Upu, anina na aroto rohaso tau ma tunua raini?” 50 Ne sira tau Yesus ne mampusue isa iroto roha ia isa tinai ukune hae wanane. Ia rei mo, sio imam no ia mainae ne manorine isa.
51 Ne Yesus iasau osiso. Iahata, “Hasae rei nea!” Oyo Yesus iakahuu ia rei tinai ukune oyo ia rei tinai ukune iake honu.
52 Pusi oyo Yesus ianamana osi sio wason ohokaso nanie osotai rei. Sio reimo, sio imam no sio mainaya, sio onata arihoni sio wason osaka-saka Anahatana ne numa mainisie, runa sio ona Yahudiu. Iahata, “Omi ata kani Au mo, Au kahatene si? Tu-tu ohokamo orori tunua na kahitata nanie osotaku si? 53 Aikee onon ranie ukatamo pan Anahatana ne numa mainisie, ne osotaku tewa. Ne onon hatae repan samato nanie osotaku. Tau onon hatae reipan, ia aia sakahatene waini iatuhete ne kawasa.”
Petrus iasau nai tonu ata iationa Yesus tewa
54 Sio mamsaka Anahatana ne numa mainisie osota Yesus oyo ororiki poe sio imam no ia mainae ne numa. Petrus ipusu-pusu tau muie, ne ieu hainau mkane arihoniso. 55 Kua numa rei tihue wan oainatai tewa mo, oamanou usa mainae kua tihue. Sio umau orue ohori usa rei. Reiso Petrus ieu poe, irue ikataso. 56 Ia pina makahaie isa inoo Petrus irue haineke usa rei. Oyo ia pina onate rei iariniiki. Oyo iahata, “Ia reini iae sinasi ikata-katai oi!”
57 Ne Petrus iahata, “Tewa, ina! Au mo, uationa Ia rei tewa!”
58 Potuina tewa oyo ia isa honu inoo Petrus honu oyo iahata, “Ano mo, ia isa arihoni sio tea!”
Ne Petrus iahata, “Tewa! Au mo, tewa!”
59 Ita reruma yam osa reniku oyo ia isa honu inooi. Iahata, “Titue! Ia reini mo, ikatai! Ianamana sani ia on pan otoe Galilea.”
60 Ne Petrus iahata, “Ano wamo anamana me sae rei? Au mo, uanei tewa.” Oyo sira tau manue retunkeko. 61 Oyo Upuri Yesus iuni inoo Petrus samatoro Petrus anoi repeka runa sae wani Yesus iasau runai osiki rei. Iahata, “Mka-mka mono repan, manue eretunkeko tewasi oi mo, ano auhaa nai tonu nea ata ationaku.” 62 Taa san rei oyo Petrus ihokai arihoni numa rei oyo irani rotu-tu iamseku makarante.
Sio tantarau ouna pumaa Yesus
63 Sio mamsaka Anahatana ne numa mainisie wason osaka Yesus rei ouna pumaa Yesus na ohitai. 64 Okanihoo nete Yesus matai usena samatoro oasau osiki. Oahata, “Ano asau ata ano mo, Anahatana ne ia mamsima runa ne maunauna. Reiso asima mai, ata kani ia seia ihitaya rei.” 65 Ouna pumaai tau sou nita-nitaya panesi honu.
Sio onata arihoni akama Yahudi oasei tau Yesus
66 Nene omnanoe tunne san rei, sio ona Yahudiu oamanouso. Sio reimo, sio imam no sio mainaya na sio matuhete Musa ne maunauna. Oamanouso, oyo sio mamsakaya orori Yesus mai tanso. 67 Oyo sio onata rei oasei tanui. Oahata, “Sani munata Ano mo, Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau mo, asau osima mai.”
Oyo Yesus iahata, “Sani uasau osimo iae, mka oparisaa tanuku tewa sirinia. 68 Na sani uasei tanumo rerihoni Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau, omi mka osana tanuku tewa. 69 Ne potuina tewa nea, Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku, urueku hae Anahatana wain ne kawasa mainae renesi pusire rei hanai wanane.”
70 Pusiso oasei, oahata, “Munata san rei, Ano reini mo, Anahatana Anai si?”
Yesus iahata, “Omi ruamo sahoro oasau ata Au mo, Anahatana Anai.”
71 Oyo oahata, “Reiso pene susa nina sio umau wason onoo tau matao nea. Ita ruari iatinu arihoni Ia ruai nea reini!”