MARKUS
Ikanu Sou Iake rerihoni Yesus
Anamana mautunue
Sio Saraneu naone oasau ata ia wain ikanu surate reini mo, ia hanaie isa wain nanai Markus. Markus wain ieu ikata-kata Petrus tau osima runa Sou Iake. Sae wani iatinu arihoni Petrus, ikanui mai surate reini.
Sani ita ihatae tau surate reini, ihatae rerihoni sae wan Yesus iunai runa sae wan iatuhetei osi ne mampusua. Yesus iasau ata Sou Iake wan reasau ata Anahatana irime tuniai reini (1:14-15). Ia ne kawasa tau isuisene sio kupua runa inei sakahatena waron ramasuni mansia. Sio wason orime sio Yahudiu oatinu tanui tewa na onina nanie ohunui (3:6). Ne Yesus ipenei iruma arihoniso. Ia iasau nea ata mka sio ohunui (8:31; 9:31; 10:33-34). Ia ieu roe kota Yerusalem tau inina nanie irui ruai tau ikata ita mansiau re rosa. Sio ohunui, oyo ia iamahaiki honu.
Markus nanie ikanu surate reini na iasau ata Yesus mo, Ia wain Iapuheuta runa Anahatana Anai (1:1, 11, 24; 3:11; 5:7; 8:29; 9:7; 14:61-62; 15:39). Ia iae nanie iasau osi ita na masike isupu siraka sae ne ipusu Yesus sirinia (8:34-38; 10:29-31).
1
Yohanis ia mamsohue iseka tau arena osi Yesus
1-2 Au nanie usima na Sou Iake rerihoni Yesus Kristus. Yesus Kristus mo, Anahatana Anai. Sou Iake rei nene aikune wani sani masuae wani ia mamsima runa Anahatana ne maunauna isa wain nanai Yesaya ikanui. Ikanu ata Anahatana iasau osi Anai, Yesus, san rei,
“Mka uaisosi we ia maisosie na ianaonea. Ano tau muie.
Uaisosiki na iaunauso, nooi sani iseka tau arena osia.”
Oyo ia mamsima runa Anahatana ne maunauna isa honu, wain nanai Yesaya, ikanu ata Anahatana iasau san rei,
“Ia isa nioi iakapona ria otoe huie san rei,
‘Sani sio oseka tau arena osi ia mainae,
aunauso rerihoni au, na oatinu tau Upuri
sani ouna arena katopue mka ieu.’ ”
Yesaya ikanui san rei, areimo sani Yohanis ihokai pan otoe huie. Ihokai na isohuso na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea. Iaunauso san rei, “Oarihoni mo rosau na Anahatana isiru heu mo rosau rai. Oarihonre, oyo usohumo.”
Mansia pusiki sui otoe Yudea runa kota Yerusalem ohoka, nanie oatinu Yohanis ne maunauna. Oamanaku no rosau, oyo Yohanis isohuso na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea. Isohuso pan Wae Yordan.
Yohanis mo, iausahu papite wani ounai arihoni makapana wan nanae unta nene unte. Inene koropou unte pan ahai. Iai kauka runa kilalan wesie. Iaunauso san rei, “Mka ia isa ihokai tau muie. Ia reimo mka ne kawasa mainae erenesi au. Au mo, au mainae tewa. Reiso ukanahata na unosu ne sandaliu arihoni ain atua man iae, iake tewa oi. Usohumo tau tihu na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea. Ne ia sahoro mka irui Anahatana Ne Inaha osimo.”
Yohanis isohu Yesus
Oyo Yesus ihokai on poe nia Nasaret poe otoe Galilea, samatoro Yohanis isohui pusu monne ria Wae Yordan. 10 Isohui pusi oyo, Yesus ihokai arihoni waene rei, inoo nante rehekai. Oyo, Anahatana Ne Inaha isipui. Anahatana ne Inaha rei mo, nooi sani manu puane. Isipui 11 oyo iatasohui roe Yesus. Iatasohui oyo, oatinu nioke isa on roe noiyaha. Iahata, “Ano mo, Au Anaku. Anoku runaya nai osa. Anoku iake tau ano.”
12 Mata huni tewa oi, oyo Anahatana Ne Inaha iaisosi Yesus ieui ria otoe huie. 13 Reiso iruei ria rei onona hutu ate. Oyo ia aia sakahatene irea Yesus na ipalalosa. Binatang seana warora rei oi. Ne Anahatana ne maisosia on roe noiyaha ohoka oakahaiki.
Yesus ioi sio mamhikua ate
14 Sio oaresi Yohanis nea, oyo Yesus ieu poe otoe Galilea. Ieui poe rei nanie isima na Sou Iake rerihoni Anahatana. 15 Hoka poe oyo, isima iahata, “Potuina tewa oi, oyo mka Anahatana irime ne mansiau. Oarihoni mo rosau. Oparisaa tau Sou Iake rerihoni Au.”
16 Yesus wain ieu ipusu Wae Galilea nusue, oyo inoo sio mamhikua ua. Sio ua reimo Simon runa wanin Andarias. Uaso wason ohiku onina ikae. 17 Yesus iasau osiso iahata, “Oeu mai na oeu opusu au. Mka uatuhetemo na oeu ohiku tumata osiku.”
18 Oyo oarihoni no ueta rai sirinia, samatoro oeu opusu Yesus.
19 Yesus ieu hainau mkane, ita inoo Sebedeus ne hehuka, Yakobis runa wanin Yohanis. Uaso wasopan arupae anoe oseka tau no ueta. 20 Oyo Yesus ioiso rei sirinia. Reiso oarihoni noa ama pan arupae anoe rei runa sio umau honu. Oarihoniki runa sio wason isehaso na opakarian osiki rei. Oyo uaso oeu opusu Yesus.
Yesus inei sakahatene arihoni tumata
21 Yesus runa ne mampusua oeu rotu-tu ohokaso pan kota Kapernaum. Tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana isa, Yesus inusui pan sio Yahudiu no numa mananoune, nanie iatuhete noi rei. 22 Sio wason oatinui rei, osira tau ne anamanaya rai. Tea mo, iatuhete runa ne kawasa. Iatuhete sani sio matuhete Musa ne maunauna tewa.
23 Oyo sira tau ia isa wain sakahatene remasuniki inusui pan numa mananoune rei, oyo iakapona iahata, 24 “Ee! Yesus, ano Nasaret. Nanie amunama? Ahokaya reini mo, nanie ahunuma si? Uaneia nea. Ano mo, ano manisate onate. Ahokaya on roe Anahatana!”
25 Ne Yesus iasau osi sakahatene rei. Iahata, “Amaturua! Ahokaya arihoni ia reno.”
26 Reiso ia rei ikananunu tau sakahatene rei eresuniki, oyo iasanoata. Oyo sakahatene rei erehokai arihoniki rei sirinia. 27 Erehokai oyo, sio pusiso osira hunu ruao. Reiso oasei mai umau oahata, “Ira, oe! Sae reini? Matuhete honue maa! Tau ne kawasa iaisosi sakahatena rahoka oyo rahokaso rei sirinia.”
28 Reiso mata huni tewa oi, oyo sio pusiso sui otoe Galilea oatinu rerihoni Yesus.
Yesus isuisene sio panesi
29 Yesus ikata Yakobis runa Yohanis, oyo tonso ohokaso oarihoni sio Yahudiu no numa mananoune rei, samatoro oeuso poe Simon runa Andarias no numa. 30 Simon inai hanahanai waipo inekei. Tea mo ipusai. Reiso osima runa ne kupue rei osi Yesus. 31 Reiso Yesus ieu poe, iakahuu ia pina onate hanai atue, samatoro iakahaiki ihitioi. Oyo ia pina onate rei, ne kupue iake rei sirinia. Ia iake nea, oyo inana muaine osi pusiso oaiso.
32 Nene manin ruru san rei, sio panesi orori sio kupua runa sio wason oauwena na sakahatena. 33 Reiso sio niane hahae rei pusiki, pusiso oamanouso haineke Petrus ne numa mitanunue. 34 Oyo Yesus isuisene sio panesi wason osupu kupu nita-nitaya, inei sakahatena. Ne isopo sio sakahatena rei na pene oanamana. Tau oanei ata ia mo, ia seia.
Yesus iaunau pan otoe Galilea
35 Nene hanroe omnano tunne san rei oyo, Yesus ihanui. Ihanui oyo ieu iarihoni numa rei. Ieui na roe oto huie isa nanie iainisi tau Anahatana. 36 Ne Simon sio oeu oninai. 37 Oeu oninai, oyo osupui. Osupui, oyo oasau osiki oahata, “Sio pusiso wason oeu oninaya rei!”
38 Ne Yesus iasau osiso iahata, “Mai, na ieuta sui nia tamena sui otoe Galilea reini. Na usima na Sou Iake rerihoni Au osi sio oi. Tea mo, uhokaku mai rei mo, tau rei, tea!”
39 Reiso Yesus ieu ihori otoe Galilea rei pusiki. Ieu isima na Sou Iake rerihoni Anahatana sui sio Yahudiu no numa mananouna runa ieu isuisene sio wason oauwena runa sakahatena.
Yesus isuisene ia wain ikupu unte wani iake tewa nai osa
40 Taue isa ia wain ikupu unte wani iake tewa nai osa isa ieu pan Yesus. Hoka pan, irike tune iakapuni Yesus ain isopa ikokuroui. Oyo iainisi na Yesus isuisenei. Iahata, “Upu. Sani me maue mo, mai na asuiseneku, areimo ano me kawasa asuisene.”
41 Yesus anoi runai reiso iakahuui oyo iahata, “Iake. Usuisenea nea.”
42 Ranie hatae rei sirinia, oyo kupue rei rerihoniki rei sirinia. Kupue rei rerihoniki, oyo ia kupu unte rei iake rei sirinia. 43 Oyo Yesus iaisosiki ieui. Iasau osiki iahata, 44 “Anomu erepeka. Asupu sio umau mo, pene aruni. Ne aeua pan ia imam isa na ainisi na iariniia. Arui manua ua osiki na ikenure osi Anahatana sani Musa iaunau rei. Tau rei, sio pusiso mka oanei ata ano iake nea.”
45 Ne ipusu Yesus ne maunaune rei tewa. Ieu suru ria, suru nau iruni osi sio panesi. Iahata, “Yesus isuiseneku.”
Reiso iruni suru ria, suru nau rotu-tu Yesus inusu niana iau-iauhuniki man. Iruei iauhuniki pan niane muie man. Ne sio on ria, on nau ohokaso mai tanui sui osa sirinia.