2
Sio oamanaru Yesus tau iasau ata ne kawasa isiru heu rosau
Yesus isuisene ia kupu unte pusi, oyo nene onona ate san rei, inuniki pan kota Kapernaum. Sio panesi onooi, reiso osima osi umau. Oahata, “Yesus waipan ihokai nea.”
Reiso sio panesi ohoka oamanouso haineke numa rei rotu-tu sio umau mo, osupu naniao tewa nea. Pani muie, haineke mitanunue iae, san rei sirinia. San rei oyo, Yesus isima runa Anahatana ne anamanaya osiso. Oyo sio ate ohokaso orori ia talae isa, nanie ororiki mai Yesus. Ne sio panesi rei oneteso. Reiso oeu mai tanui iake tewa. Reiso osaa roe numa hahae, samatoro onosu ainataya waron ranete numa rei, oyo oratiki tau ne kinoe poe Yesus. Oratiki oyo, Yesus inoo ata sio rei oparisaa ata ia imaha heu kupue rei. Taa san rei oyo, Yesus iasau mai ia talae rei iahata, “He anaku, me rosau, usiru heure nea.”
Ne sio matuhete Musa ne maunauna umau wason oru-rueso pan rei. Oatinu Yesus ianamana san rei, oyo oasei pan anoo oahata, “Ia mo, masike nai osa, ianamana san rei. Ianamana sani ia mo, Anahatana rei. Ia seia sahoro imaha isiru heu rosau sani Anahatana? Anahatana ruai sahoro imaha isiru heu rosau.”
Taa san rei oyo, Yesus ianei sio rei anoo. Reiso iasau osiso iahata, “Omi nanie oasei pan anomo san rei, nanie tahae? Sani uasau osi ia talae reini, ‘Me rosau, usiru heure nea.’ Ne sapani na oanei ata kani usiru heure te tewa? Ne sani uasau osiki, ‘Ahanua, ahetu me kinoe rei, oyo ruam aeu.’ Omi mka oanei ata au we kawasa usuisene. 10 Ne muie reini, unina na oanei ata, mai tuniai reini, Au, Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, we kawasa usiru heu rosau.”
Oyo Yesus iasau osi ia talae rei iahata, 11 “Uasau osia, ahanu, ahetu me kinoe rei, na anunia.”
12 Oyo ihanui, ihetu ne kinoe rei, oyo ihokai. Sio pusiso onoo ihanui, ihetu ne kinoe rei. Reiso osira. Oainaa runa Anahatana oahata, “Mania upu Anahatana. Ano mo, ano iake tunne nai osa. Ano me kawasa mainae. Una nitae reini mo, ami anoo tewasi.”
Sio oamanaru Yesus tau iaiki ikata sio kahatena
13 Yesus isuisene ia talae isa pusi, oyo ieui pan Wae Galilea honu. Ihokai pan waene nusue, oyo sio panesi ohokaso mai tanui na iatuheteso. 14 Taa Yesus wain ieu ipusu arena pan rei, oyo inoo ia mainisi peau isa waipo iruei poe numa mainisi peau. Ia reimo, nanai Lewi. Amai tau Alpeus. Sio mainisi peau oakahai sio Romau oeu oamanou peau arihoni sio Yahudiu. Sio Romau rei otapiso oakapena na onana kepen umau osi sio ruao oi. Reiso sio Yahudiu openeso tanso. Sio oahata sio mo, sio kahatena nai osa sani sio kimanakana. Yesus ioi ia rei. Iahata, “Aeu mai na apusu au.”
Yesus ioiki oyo ihitio ieu ipusu Yesus rei sirinia.
15 Yesus wain iaiki pan Lewi ne numa, oyo sio mainisi peau runa sio wason nusa niane oahata sio kahatena umau rei ohoka oaiso okata Yesus runa ne mampusua oi, tau sio panesi wason oeu opusu-pusui oi. 16 Sio matuhete Musa ne maunauna arihoni sio onata arihoni akama Yahudiu onoo Yesus iaiki ikata sio mainisi peau runa sio wason nusa niane oahata sio kahatena rei. Reiso oasei tau Yesus ne mampusua oahata, “Omi mo matuhetene rei nanie iai ikata sio mainisi peau runa sio kahatena rei, nanie tahae?”
17 Iahata, “Sani ia mamsuisene isuisene sio iaka tewa, ne isuisene sio kupua, au oi uhokaku tewa uanaha runa sio wason oahata sio ruao, sio manisata. Ne uhokaku uanaha runa sio kahatena.”
Sio oamanaru Yesus tau ne mampusua oamaon tewa
18 Taue isa Yohanis Ia Mamsohue ne mampusua runa sio ona akama Yahudiu pusiso wason oamaon. Oyo sio umau ohokaso mai Yesus, nanie oasei tanui. Oahata, “Yohanis ne mampusua runa sio onata arihoni akama Yahudi no mampusua oamaon. Ne ano me mampusua mo, oamaon tewa. Oamaon tewa tau sae?”
19 Iahata, “Tau sio mausahaya oaiseneso, sio wason opusu maisene rei oamaon te tewa? Munata ia hehuke wain ikata sio asi, oaiso sirinia, tea! Oamaon iake tewa. 20 Ne mka sio umau osota ia hehuke rei, samatoro sio wason noi maisene rei oamaon iake.
21 Sio oaturui papi monae tau nipa sini honue tewa. Tea mo, mka opapa papite rei oyo, erenunui, oyo papite rei wakihai mainae honu. 22 Sio oaiinu tihu anggur wan honue pan une-une unte wani monae tewa. Tea mo, mka tihu anggur wan honue rei reuna unte rei wakihai. Reuna sai-sai tihu anggur runa unte uare. Tihu anggur wan honue mo, kahurae oaiinui tau une-une unte wani honue oi.”
Yesus iatuheteso san rei na oanei ata maunaune wani honue mo, onehui runa maunaune wani monae mo, iake tewa.
Sio oamanaru Yesus oahata ipusu onone wan iamuira Anahatana tewa
23 Tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana isa, Yesus wain ieu iniku sui nisi isa. Nisi reimo, sio orahui tau manei (nooi sani ana kanie). Yesus ne mampusua oeu ohuku manei rei nene huaya, na oai. 24 Sio onata arihoni akama Yahudi onoo san rei, oyo oasei tau Yesus oahata, “Masi anoo. Ano me mampusua mo, opusu Musa ne maunauna tewa. Wason ohuku manei tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana, nanie tahae?”
25-26 Iahata, “Omi onoo tau Anahatana ne anamanaya tewa, sapani na Daud inana poroti wani sio oruiki osi Anahatana. Poroti reimo, pusu Musa ne maunauna hasae sio imam ruao man sahoro oaiki. Aikee Daud inanai. Inanai tau Abiatar iuna sio imam no ia mainae. Daud runa sio wason okatai rei omakaneaso. Reiso inusui pan Anahatana ne numa mainisie, oyo iai poroti rei. Isama sio wason okatai rei oi. Ne ia isa iakapuku tanui tewa. 27 Reiso ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana mo, Anahatana iunai osi mansia. Ihaye mansia tewa na opusu maunauna rerihoni onone wan iamuira Anahatana rei man. 28 Reiso Au, Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, we kawasa uasau sae sahoro Anahatana itapita iunai tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana.”