3
Oyo Yesus ieu pan sio Yahudiu no numa mananoune honu, oyo isupu ia hanaie isa. Ia reimo, hanai atue erematai. Sio umau pan rei wason oaka-akaohu Yesus, nanie oamanarui. Nanie onoo ata kani isuisene ia rei tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana rei te tewa. Oyo Yesus iasau osi ia kupue rei. Iahata, “Aeu mai na ooa kua tihue reini.” Yesus iasei tau sio panesi rei. Iahata, “Pusu Musa ne maunauna, tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana reini mo, iuna sae iake? Iuna iake? Iuna kahatene? Iakahai mansia na iamahaiki? Te ihunu? Te sae?”
Ne sio panesi rei oamaturuso man. Oyo iasumataso. Anoi eresaa. Anoi runaso tau sio unuo onata. Oyo iasau osi ia kupue rei iahata, “Asasona hanam mai.”
Oyo iasasona hanai. Hanai iake nea. Oyo sio onata arihoni akama Yahudi rei ohokaso arihoni sio Yahudiu no numa mananoune rei, oyo oanamana runa Herodes ne mansiau, na nanie ohunu Yesus.
Sio panesi oahata Yesus mo, ia iake reiso opusui
Yesus runa ne mampusua oeuso oarihoni sio hutue rei, oyo oeuso pan waene. Ne sio Galileau panesi oeu opusu Yesus oi, runa sio on pan otoe Yudea, sio on pan kota Yerusalem, sio on pan otoe Idumea, runa sio on ria Wae Yordan on ria hae, runa sio on nau nia Tirus runa nia Sidon. Sio pusiso ohokaso pan Yesus tau oatinu rerihoni iuna sae. Reiso Yesus iaisosi ne mampusua onoo na arupae isa matane osiki. Oyo orurui hainekei. Ikaitau pene tu-tu sio mansia hutue wason sinasi rei oesei reiso iainisi arupae rei. 10 Isuisene kupua inaya panesi, reiso sio kupua pusiso oruru heu umau, na oeu haineke Yesus na oakahuui. 11 Sakahatena ranoo Yesus, ranoo ata ia mo, ihokai arihoni Anahatana. Reiso oakapona oahata, “Ano sahoro Anahatana Anai!”
12 Ne Yesus isoposo na pene osima runa ia, ata ia mo, ia seia.
Yesus ihiti ne sio maisosia hutusa rahana ua
13 Yesus isuisene sio kupua pusi, oyo inoai roe pupue, samatoro ianaha runa sio umau wason ruai ne maue na opusui. Sio rei ohokaso roe, 14 oyo ihiti sio hutusa rahana ua. Iahata, “Uhitimo na okataku sui supan na uaisosimo osima na Sou Iake rerihoni Au. 15 Mka Anahatana irui kawasa osimo na onei sakahatena.”
16 Sio hutusa rahana ua wason Yesus ihitiso rei mo, nanao:
Simon (Simon mo, Yesus ihete nanai tau Petrus),
17 Yakobis runa wanin Yohanis (uaso noa ama tau Sebedeus, Yesus ihete nanao tau Boanerges, nene manariti mo sio sani tinaa),
18 Andarias,
Pilipus,
Bartolomeus,
Matius,
Tomas,
Yakobis (amai tau Alpeus),
Tadeus,
Simon ia wain inesi sio Romau na pene orime ita Israel,
19 runa Yudas Iskariot, ia wain mka iahen Yesus na sio ohunui.
Sio matuhete Musa ne maunauna oamanaru Yesus
20 Yesus inuniki on roe pupue, oyo inusu pan numa isa. Ne mansia hutue ohoka oamanouso honu rotu-tu Yesus runa ne mampusua oai mosa tewa. 21 Ne mansiau oatinu san rei, oyo oeu osotai, tea mo, sio panesi oasau oahata, “Iarirunei nea.” Sio oasau san rei tau iai tewa.
22 Sio matuhete Musa ne maunauna wason ohokaso on roe kota Yerusalem oasau oahata, “Beelsebul eresuniki!” (Beelsebul mo, ia aia sakahatene.) “Reiso Ia aia sakahatene rei irui kawasa osiki na inei sakahatena rei tea!”
23 Oyo Yesus ioi sio hutue rei, samatoro iaunauso tau matieua. Iahata, “Sapan na ia aia sakahatene renei sakahatene? 24 Munata sio niane owena-wenaso, areimo niane rei huie nea. 25 Munata ipane isa erewena-wenai, areimo ipane rei tihoniki nea. 26 Reiso munata ia aia sakahatene inei ruai ne mansiau na owena-wenaso, mka ne kawasa mainae tewa nea.
27 Noo sani ia isa nanie inusui pan ia mkonae isa ne numa na ikimanaka ne apia. Ne kahurae ikanihoo ia mkonae rei ee. Ikanihooi, samatoro inusui ikimanaka ne apia.” (Yesus ianamana rerihoni ruai sani ia wain ikanihoo ia mkonae rei. Ikanihooi, areimo sani inana ia aia sakahatene ne kawasa.)
28 “Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Anahatana isiru heu rosa sae man. Orati sohi Anahatana, Anahatana isiru heu no rosa rei. 29 Ne munata orati sohi Anahatana Ne Inaha, Anahatana isiru heu no rosa rei tewa rotu-tu ria supan.”
30 Iasau san rei tau sio oasau oahata, “Sakahatene eresuniki.”
Yesus inai runa nea waniu
31 Yesus iatuhete pan numa anoe, inai runa nea waniu ohokaso. Ooso pan mui, oyo oaisosi ia isa ioi Yesus. 32 Sio mansia hutue wason orue ohori Yesus. Oyo ia rei iasau osiki iahata, “Masi anoo. Inamu runa mea waniu wason pan mui oninaya.”
33 Iahata, “Ia seia sahoro inaku? Ia seia sahoro waniku tanui?” 34 Oyo inoo ineka pusi sio wason orue ohoriki rei, oyo iahata, “Omi reini pusimo sahoro inaku runa wea waniu. 35 Ia seia man wain ipusu Anahatana ne maue, ia rei sahoro anoku runai sani waniku, hotaku, runa inaku.”