4
Mamruni matuhetene rerihoni ia mamrahue
Yesus wain iatuheteso honu mai Wae Galilea nusue. Sio mansia hutue oo ohoriki. Sio hutue rei ouna patapariki reiso isaai pan arupae anoe oyo iruei pan rei. Arupae rei wani eremanu-manui. Oo sio hutue rei wasora waene nusue. Oyo Yesus iatuheteso. Iatuheteso ipake matieua. Iatuheteso san rei, “Oatinu. Ia mamrahue isa ieu iahurara manei kania. (Manei mo, nooi sani ana kanie.) Iahurara manei kania rai, oo umau ramnahu arena tiae. Oyo manua rahokaso raruture rotu-tu pusire. Manei kania umau honu ramnahu hatu kania, tuamane mkane man. Manei kania rai raruhu sansana man. Tea mo, tuamane kamanite man. Oyo ranie katopu san rei, manei tuhua rai ramnunuso rakaimeniso, oyo ramataso. Tea mo, namta rakaisunu hainau tewa tau tuamane rei kamanite man. Manei kania umau honu ramnahu mono unia. Oyo mono unia rai raruhu rasapa manei tuhua rai, reiso rahua tewa. Manei kania umau honu ramnahu tuama iake. Manei kania rai tuhua, oyo raruhu iake, reiso rahua. Nene huaya rai, umau rasupu huaya hutu tonu, umau hutu nome, oo umau honu rasupu utuni.”
Oyo Yesus iasau, “Ia seia tinai ukuna areimo, iatinu ia-ia na ianei.”
10 Yesus wain ruai man. Ia isa ikatai tewa nea. Oyo sio hutusa rahana ua rei runa sio umau honu oasei rerihoni matieue rei tanui. 11 Reiso Yesus iasau osiso iahata, “Naone Anahatana iasau tewasi ata sapani na irime ne mansiau. Ne muie reini mo, au wani uatuhetemo na sapan runa Anahatana irimeso. Ne sio wason we mampusua tewa, uatuheteso tau matieua man 12 na
‘Onoo runa oatinu,
ne oanei tewa.
Munata oanei, mka anoo rauni rapusu Anahatana
oyo Anahatana isiru heu no rosau.’ ”
13 Oyo Yesus iasau osiso iahata, “Munata oanei matieue rei tewa, sapani na oanei matieua umau honu? 14 Ia mamrahue mo, nooi sani ia wain iaunau rerihoni Anahatana ne anamanaya. 15 Manei kania waron ramnahu arena tiae mo, noore sani sio wason oatinu Anahatana ne anamanaya ne oaneire tewa. Ia aia sakahatene ihokai, oyo inana sae wani ia mamrahue rei irahui pan anoo rei. 16 Manei kania waron ramnahu hatu kania mo, noore sani sio wason oatinu Anahatana ne anamanaya, oyo oararumare anoo mirika. 17 Ne anamanaya rai nene namta pan anoo tewa, reiso oapamese kua tewa. Osupu susa te sio umau ounaso sinsaraso noso oparisaa tau anamanaya rai, oyo oarihonire rei sirinia. 18 Manei kania waron ramnahu mono unia mo, noore sani sio wason oatinu anamanaya rai, 19 ne anoo rauponu runa tuniai reini. Nanie onina kepen runa apia panesi man, reiso Anahatana ne anamanaya rasapa pan anoo. Reiso sio mo, sani atuhu waron rahua tewa. 20 Manei kania waron ramnahu tuama iake mo, noore sani sio wason oatinu Anahatana ne anamanaya rai, oyo oararumare. Sio reimo sani atuhu waron rahua panesi. Umau rasupu hutu tonu, umau hutu nome, umau honu rasupu utuni.”
Mamruni matuhetene rerihoni sio wason oatinu Sou Iake
21 Yesus iasei tau ne mampusua. Iahata, “Sani sio orori kamane, mka osoui tau parten? Te, oaunutui poe nuhanoe? Areimo tewa tea! Ne kahurae oaunutui roe kamane aie na eresita pusi numa anoe. 22 Sae wani oauhuniki, mka erehokai mai manahane. 23 Ia seia tinai ukuna mo, kahurae iatinu ia-ia. 24 Oarinii sae waron oatinure rei. Sae wani oruiki osi sio umau, mka osupu san rei oi. Mka osupu erenesi sae wani oruiki rei. 25 Ia seia ianei mkane, mka ianei panesi. Ne ia seia ipenei ianei, mka anoi kanihue runa sae waron ianeire nea rei.”
Mamruni matuhetene rerihoni manei kania raruhu
26 Yesus iasau osi ne mampusua honu. Iahata, “Anahatana irime ne mansiau mo, ita ianei tewa nooi sapan. Areini mo, nooi sani ia mamrahue wain iahurara manei kania poe tuamane. (Manei, nooi sani ana kanie.) 27 Taa mono pan ia mamrahue rei inekei, tau ranie ihanui. Ne taa inekei ihanui, oyo inoo manei kania rai raruhu. Raruhu rotu-tu mainaya. Ne ia mamrahue rei ianei tewa ata manei kania rai mo, raruhu sapan! 28 Tuamane rei ruae sahoro ereuna manei kania rai raruhu. Mataanoe tuhua, oyo noena, samatoro huaya. 29 Sani huaya mtuaya nea, oyo ia mamrahue rei ikurere. Tea mo, nania nea.”
Mamruni matuhetene rerihoni Anahatana irime tuniai reini
30 Yesus iasei tau ne mampusua honu. Iahata, “Anahatana irime ne mansiau mo, nooi sani sae? Au nanie uruni matieue isa osimo na oanei rerihoni Anahatana irime tuniai reini mo, sapan. 31 Irime tuniai reini mo, nooi sani kanapua kanie wan orahui poe tuamane. Kanie reimo, kanie wani iki-kine nai osa. Areimo, sani mataanoe sio panesi opusu Anahatana tewasi. 32 Sani munata kanapua kanie rei ereruhu, mka ereruhu mainae nai osa. Nene sanaya mainaya, rotu-tu manua rarihu ratasohoso rauna nene none rapusu sana nohua.”
33 Yesus iaunau tau matieua panesi san rei, areimo inoo pusu ia seia man wain ianei mosa maunauna rai. 34 Yesus iaunau mansia hutue tau matieua man. Ne mampusua iae, iaunauso tau mamruni matuhetena oi, ne isima runa nene manariti osiso.
Yesus iuna ihu mainae remene
35 Taue isa, tau ranie manne, Yesus iasau osi ne mampusua. Iahata, “Mai, na isaa arupae na ieuta ria hae.”
36 Yesus wain iru-ruei pan arupae anoe nea, oyo ne mampusua oeu oarihoni sio hutue nau waene nusue, samatoro osaa opusu Yesus pan arupae anoe. Nau rei iae, arupaeu tamena waromo oi. 37 Potuina tewa oyo sira tau ihu onate reutenu. Kolau rahita-hita arupae rei, rotu-tu ranususo pan arupae anoe rotu-tu haineke taue tau tihu nea. 38 Yesus wain inekei pan arupae rei nene muie. Inekei inaka unui roe kanakuru. Ne mampusua ohanui, oyo oasau oahata, “Upuku Matuhetene, ano mo, anom iake? Mka imokota nea reini?”
39 Yesus ihanui, oyo ihesa tau ihute rei. Iasau osi waene rei. Iahata, “Apurumenea! Amaturua!” Oyo ihute rei remene. Waene rei eremanu.
40 Oyo Yesus iasau osi ne mampusua, “Omi okaitau tahae? Oparisaa tau Au tewa tahae?”
41 Reiso okaitau. Oasei tau umau, “Ia reini mo, ia seia? Ihute runa kolau man iae, rapusu ne maue.”