5
Yesus ne kawasa inei sakahatena
Yesus runa ne mampusua ohokaso ria Wae Galilea ria hae, ria otoe Gerasa. Hoka ria oyo, osipuso oarihoni no arupae rei. Oyo, sira tau ia isa wain sakahatene eresuniki ihokai nau Yesus. Ihokai on pan hatu nohua. Pan hatu nohua rai, sio oaunutu sio matana. Ia rei iruei pan hatu nohua rai. Sio okanihoo kuai tewa nea oi. Tau rante iae, okanihoo kuai tewa oi. Naone okanihoo hanai ain, ne iuna roha rante rei arihoni hanai ain. Ia rei iamkona, reiso oapamese kuai tewa. Ieu onone ranie pan hatu nohua rai sirinia. Roe pupua iaka-kapona iasa-sanoata. Ihita ruai tau hatu rotu-tu ne apata.
Taa inoo Yesus on nau hainau, oyo irumai mai tanui, irike tune iakapuni ain, nanie iamuirai. Irike tune oyo, ianamana runa nioi makae. Iahata, “Yesus, Anahatana Waini Ia Mainae Onate Anai, ano nanie amunaku? Uainisi tau Anahatana nanai, pene auna sinsaraku.” Iasau san rei, tau Yesus iasau osiki nea. Iahata, “Ee! Ano sakahatene. Ahokaya arihoni ia reino.”
Oyo Yesus iasei tanui, “Nanamu seia?”
Iahata, “Au, nanaku mo, ‘Panesi’. Tea mo, ami mo, ami panesi.”
10 Oyo iainisi arihoni Yesus. Iahata, “Pene aneima arihoni tihue reini.”
11 Ne hahu panesi waruro ranina muaia roe pupue isa hainekeso. 12 Sakahatena rai oainisi arihoni Yesus. Oahata, “Aisosima na aeuma anusuma pan hahu raipan.”
13 Oyo iaisosiso pusu no anamanae rei. Reiso, sakahatena rai raeu rarihoni ia hanaie rei, oyo ranususo pan hahu panesi rai. Hahu raimo kani nihu ua. Ranusure, oyo hahu rai rarumaso ramusu ekote hanae rei, oyo ramnahuso on roe tatepie. Ranususo poe waene, oyo ramokoso.
14 Reiso, sio mamsaka hahu rai orumaso. Orumaso, nanie osima osi sio ria niane runa sio noi nisiu. Osima, oyo pusiso ohoka, nanie onoo. 15 Hoka nau oyo, onoo ia hanaie wain naone sakahatena rasuniki rei. Onooi waipo iruei, iausahu ne apia, imukei tewa nea. Taa san rei oyo, pusiso okaitau. 16 Oyo sio wason onoo pusire sinasi rei, oruni ria nau rerihoni Yesus inei sakahatena arihoni ia hanaie rei. Oruni runa sapani na iaisosi sakahatena rai ranusu tau hahu rai. 17 Oyo pusiso oainisi tau Yesus. Oahata, “Upu. Aeua arihoni ma otoe reini nea.”
18 Reiso, Yesus isaa no arupae wani sinasi rei. Oyo ia wain naone sakahatena rasuniki rei iainisi na ipusui oi. 19 Ne Yesus iamanaku tewa. Iahata, “Nunia na asima osi me niane hahae rerihoni Upumu iuna sae osia nea rei. Asima runa sapani na anoi runaya.”
20 Reiso, ieu iarihoniki. Oyo, ia rei ieu isima sui Niana Hutusa runa Yesus iuna sae osiki nea rei. Sio pusiso oatinui, osira.
Yesus ne kawasa ihanu ia matane
21 Yesus inuniki on ria Gerasa isaa arupae nanie ieui nau waene on nau hae. Hoka nau oyo, sio panesi oamanouso ohori Yesus nau waene rei nusue. 22 Ia onate isa inoo Yesus. Oyo sira tau ihoka poe, irike tune iakapuni Yesus ain. Ia onate rei mo, nanai Yairus. Ia mo, ia onate tau sio Yahudiu no numa mananoune. 23 Oyo iainisi tau Yesus iahata, “Upu. Anaku pina waipo ikupui mtinte. Masi apusuku mai, na aeu poe akahuui tau hanam, na ikarihuru iamahai ee. Pene imatai ee.”
24 Reiso, ieu ikata Yairus.
Sio panesi rei opusu Yesus oi. Sio rei oesei on ria, on nau. 25 Ia pina isa wain ieu nasi musum hutusa rahana ua nea waimo ikata sio panesi rei oi. 26 Inun nana noi sio mamsuisenea nea, rotu-tu ne kepen runa ne apia pusire nea. Ne, ne kupue rei iake tewa sirinia. Kupue rei mtinte rekapena honu. 27 Iatinu sio oruni ria nau rerihoni Yesus. Reiso ieu ipususo tau muie haineke Yesus, oyo isii ne papite. 28 Iasau pan anoi iahata, “Hete sae usii ne papite man oo, we kupue reini iake rei sirinia.”
29 Reiso isii ne papite, oyo nasi rerihoni rei sirinia. Iahana ata ne kupue rei iake nea. 30 Yesus iae iahana noo sani ne mkonae erekaisunu mkane. Reiso inoo hae muie na inoo sio panesi rei, oyo iasei iahata, “Ia seia isii we papite rei?”
31 Ne mampusua oasau oahata, “Upu. Anoo sio hutue reini wason oesea on ria on nau reini tewa? Reiso, nanie asei ata ia seia isii me papite rei nanie tahae?”
32 Ne Yesus inoo neka pusiso, na nanie isupu ia seia wain isii ne papite sinasi rei. 33 Oyo ia pina wain isii Yesus ne papite sinasi rei ianei ata ne kupue rei iake nea. Reiso ikana-kananunui. Ikaitau isima runa ruai. Oyo irike tune pan Yesus uai anoe, iakapuni ain, oyo isima runa pusire. 34 Reiso, Yesus iasau osiki iahata, “Anaku. Aparisaa tanuku, reiso me kupue rei iake rei sirinia. Aeu noi, akarihuru amahai. Mka asupu kupue rei tewa nea.”
35 Reiso wain ianamana osiki asi, sira tau sio umau ohokaso on pan Yairus, ia onate wani sinasi rei, ne numa. Hoka poe oyo, oasau oahata, “Upu. Anamu pina watipusi nahai nea. Pene akarema me matuhetene reino nea.”
36 Ne Yesus iatinu tau sio rei tewa. Iasau osi ia onate rei, iahata, “Pene akaitau. Aparisaa man.”
37 Oyo Yesus isopo sio panesi rei na pene opusui. Hasae Petrus, Yakobis runa wanin Yohanis man, sahoro opusui.
38 Hokaso poe ia onate rei ne numa oyo, onoo sio panesi ouna purie mainae nai osa. Wasoni orani, ohiti, oasanoata. 39 Oyo Yesus inusui pan numa rei, iasei tanso iahata, “Omi ouna purie, orani oasanoata, nanie tahae? Ia iki pina reini mo, imatai tewa. Ne wain inekei man!”
40 Iasau san rei oyo, sio panesi rei oaumaniki. Reiso iaisosi sio pusiso ohokaso. Oyo ikata ia iki pina rei ne mansia mainaya runa sio mampusua tonu rei man pan ia ikine rei ne kamar. 41 Oyo iakahuu ia ikine rei hanai, iasau osiki iahata, “Talita kum.” (Nene manariti mo, Anaku pina, ahanu.)
42 Oyo ia iki pina rei ihanui. (Ia iki pina rei ne musum hutusa rahana ua nea.) Ihanui oyo, ieui. Sio pusiso wason onoo rei, osira hunu ruao nai osa! 43 Oyo Yesus isopo sio pusiso. Iahata, “Pene oeu oruni osi ia seia man. Ne opana ia ikine pina reini.”