6
Yesus ne niane hahae openeso tanui
Yesus ihanu ia iki pina rei pusi oyo, ieu arihoni otoe rei. Inuniki poe ruai ne niane ikata ne mampusua. Hoka poe oyo, iatuhete tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana pan sio Yahudiu no numa mananoune. Sio panesi wason pan rei. Iatuheteso, oyo sio wason oatinu rei, osira. Oasei, “Ia reini mo, isupu ne maunauna rai on supa? Ianei sae waron iaka runa sae waron iaka tewa on supa? Sapan na imaha iuna sima-simana rai? Ia reini mo, ia mamnana numa. Maria anai. Yakobis, Yoses, Yudas, runa Simon kakai. Nea hotau iae orue mai rei oi.” Reiso sio rei openeso tanui. Openeso oatinu tau ia nea.
Iahata, “Ia mamsima runa Anahatana ne maunauna, sio oamuirai sui supan. Hasae ia ruai ne niane, ne ipane taue, nea enau sahoro oamuirai tewa.” Noi niane rei, Yesus iuna sima-simane isa tewa oi. Hasae isuisene sio kupua mkana. Iahusieso man oyo iake rei sirinia. Reiso isira ata sio oparisaa tanui tewa. Oyo ieui. Ieu iatuhete neka niana-niana.
Yesus iaisosi sio hutusa rahana ua oaunau
Yesus ianaha runa ne mampusua hutusa rahana ua rei. Pusiso oamanouso oyo, iaisosiso oeu sana ua-ua. Irui kawasa osiso na onei sakahatena. Iaisosiso iahata, “Pene orori sae man. Pene orori muaine te, tasi te, kepen te. Pene oi. Hasae orori toka-toka man. Oausahu sandaliu. Ne pene orori papita ua. Orori hasae osa man. 10 Sani munata onusu pan numa isa, orue tau numa rei rotu-tu oeu oarihoni niane rei. 11 Ne munata ohoka noi niane isa, oyo oapusaamo tewa, areimo oeu oarihoni niane rei. Ne munata openeso oatinu tanumo, areimo oeu oarihoniso. Oroho heu tapuna arihoni aimo atua na sio oanei ata Anahatana inooso osana. Sio osana tau sio oatinu tau ne maunaune tewa.”
12 Reiso, Yesus ne mampusua hutusa rahana ua rei, oeu oaunau. Oahata, “Ita kahurae iarihoni re rosau.” 13 Oeu onei sakahatena panesi runa ososa sio kupua tau wekatisie na osuiseneso.
Yohanis ia mamsohue imatai
14-29 Tau Yesus sio oeu osuisene rei, Herodes sahoro iuna aia. Inana wanin Pilipus sahai nea wain nanai Herodias. Aikee Pilipus mo, imata tewasi. Reiso Yohanis ia mamsohue iaunaui sui osa. Iahata, “Pusu Musa ne maunauna, iake tewa sani anana wanim sahai.”
Reiso, Herodes iaisosi sio umau na osota Yohanis na onusui pan pui anoe. Herodias iakapuku tau Yohanis reiso nanie ihunui. Ne Herodes inetei na pene ihunui. Iaisosi sio umau osaka Yohanis ia-ia na pene sio umau oakaremai. Tea mo, Herodes ikaitau Yohanis. Ianei ata Yohanis mo, anoi manisate. Ia manisate onate. Sani Yohanis iaunau mo, Herodes ne suka iatinu. Masike anoi eresama-samai tau Yohanis ne maunauna rai iae, ne suka iatinu tanui sirinia.
Ne Herodias isupu arena sirinia na ihunu Yohanis. Herodes ne musum manisata oyo, iuna karisaa. Ianaha runa sio onata arihoni kupania, sio soratatua, runa sio onata pusiso sui otoe Galilea. Tau karisaa rei, Herodias anai pina imarai. Herodes runa sio onata wason ianaha runaso rei pusiso no suka oasumatai. Reiso Herodes iasau osi ia pina hehuke rei. Iahata, “Nanie ainisi sae arihoniku na uruiki osia? Areimo asau mai!”
Oyo Herodes isopa san rei, “Sae man wani ainisiki arihoniku rei, mka uruiki osia. Masike ainisi we tuamane samatihue iae, mka uruiki osia sirinia.”
Oyo ia pina hehuke rei ihokai arihoni sio panesi rei na nanie iasei tau inai. Iahata, “Ina. Nene iake uainisi sae?”
Iahata, “Ainisi Yohanis ia mamsohue unui.”
Mata huni tewa oi, oyo inuniki mai Herodes honu. Oyo iahata, “Nanie uainisi Yohanis ia mamsohue unui. Aroriki sansana mai. Aunutui roe loyan anoe!”
Herodes iatinu ne mainisie rei oyo, anoi mtinte. Nanie ipenei, ne isopa nea. Sio wason opusu karisaa rei iae oatinui nea oi. Reiso iaisosi ia mamhunue isa inana Yohanis ia mamsohue unui. Reiso ia mamhunue rei, ieui poe pui, oyo iroto roha Yohanis tionai. Iroto roha tionai oyo irori unuke rei tau loyan, oyo iruiki osi ia pina hehuke rei. Oyo ia pina hehuke rei irui unuke rei osi inai honu.
Yohanis ne mampusua oatinu san rei oyo, oeu onana Yohanis hatai, samatoro oaunutui pan hatu nohue.
Oyo Herodes iatinu rerihoni Yesus ne atata. Tea mo, sio panesi oanei Yesus nanai sui supan man. Sio umau oasau oahata, “Yohanis ia mamsohue mo, wain iamahaiki honu! Reiso ne kawasa iuna sima-simana rai.”
Ne sio umau honu oasau san rei, “Ia mo, Elia.” Sio umau honu oasau, “Ia mo, ia mamsima runa Anahatana ne maunauna isa sani sio mamsimana naone.”
Herodes iatinu san rei oyo, iahata, “Manisate, ia reini mo, Yohanis ia mamsohue, wain naone uaisosi sio oroto roha unui rei tea! Waini iamahaiki honu.”
Yesus ne kawasa ipana sio panesi
30 Yesus ne maisosia oeu oaunau oyo, ne maisosia rei onuniso. Hoka mai, oyo oamanouso. Oamanouso na osima osi Yesus rerihoni sio no atata pusire runa sio oaunau sapan. 31 Ne sio panesi onusu ohoka mai Yesus, rotu-tu ia runa ne mampusua oai mosa tewa. Reiso Yesus iasau osiso. Iahata, “Mai, na ieuta pan otoe huie isa na oaranahamo mkane.”
32 Reiso osaa arupae, oeuso pan otoe huie. 33 Ne sio oeuso rei, sio panesi onoo. Oationaso. Reiso, sio panesi arihoni niana pusire pan otoe reipa oruma oanaoneso pusu kaimenne, nanie osupu Yesus runa ne mampusua.
34 Yesus sio ohoka on nau hae nanie osipuso arihoni no arupae rei, inoo sio hutue rei. Anoi runaso. Tea mo, sio sani rompau no ia mamsakae tewa. Reiso iatuhete panesi osiso.
35 Tau ranie manne nea, sio mampusua oasau osiki oahata, “Upu. Haineke pumono nea. Otoe reini mo, huie. 36 Nene iake mo, aisosi sio hutue rei oeuso na ohane muaine sui niana mai otoe reini.”
37 Ne iahata, “Omi sahoro opanaso.”
Oahata, “Ira oe! Mka ahane poroti osi sio panesi rei sapan? Arai ranana kepen panesi.”
38 Iahata, “Oeu onoo. Porotiu hua ina waromo?”
Oeu onoo, oyo osima oahata, “Porotiu hua nima waron runa ika use ua man.”
39 Oyo Yesus iaisosi sio pusiso orue tumun-tumun poe monota hutua. 40 Sio pusiso orue tumun-tumun. Sio utuni oamanouso tau osa. Sio hutu nima oamanouso tau osa. 41 Oyo Yesus inana porotiu hua nima rai runa ikaya use ua rai. Ikatare oyo iarinaa na roe nante. Iahata, “Amaku Anahatana ano mo, ano iake. Arui muaina raini osima.”
Iasau san rei oyo, ikuparehi porotiu rai mkana-mkana tau hanai, oyo iruire osi ne mampusua, inina na osamare osi sio panesi rei. Oyo isama ikaya use ua rai osi pusiso oi. 42 Oyo sio pusiso oaiso rotu-tu tiao pokona nea. 43 Oaiso suka, oyo sio mampusua oamanou porotiu runa ikaya nesia rai. Nesia rai, oamanoure tau pakuna hutusa rahana ua rotu-tu taua. 44 Tau sio hutue rei mo, sio hanaia, sio mainaya nihu nima oai muaina rai runa sio pinau runa sio ikina oi.
Yesus ne kawasa ieui roe waene hahae
45 Yesus ipana sio hutue rei pusi, mata hun oyo, iaisosi ne mampusua oeuso oanaone tau arupae pan nia Betsaida, pan hae. Oo, ia ruai iaisosi sio hutue rei onuniso. 46 Pusiso onuniso samatoro Yesus ieu roe pupue, nanie iainisi tau Anahatana.
47 Nene pumono pan san rei oyo, ne mampusua runa no arupae rei wasonau waene tihue nea. Ne Yesus ruai waira kaimenne asi. 48 Inoo ata omankaeso, osai kua no arupae tewa nea tau ihute on pan uae. Oyo nene kinoke san rei, ieui pan tanso. Ieu tau ain roe nakane hahae. Hoka pan oyo, ieui sani nanie inikuso. 49 Onooi ieu roe waene hahae sio ata sakahatene. Reiso oasanoata. 50 Tea mo, onooi, oyo okaitau hun ruao. Oyo sira tau iasau iahata, “Apamese anomo. Au ruaku reini tea! Pene okaitau.”
51 Oyo isaa pan tanso, pan arupae rei. Isaa oyo, ihute rei remene. Sio mampusua osira hunu ruao. 52 Osira hunu ruao, tea mo, potusi Yesus inana porotiu hua nima iunare panesi. Oanei tewasi ata sima-simane rei nene manariti sapan. Openeso oanei.
53 Reiso ohokaso pan hae, oyo opesi hatu aie pan tihue wani nanae Genesaret. 54 Hoka pan oyo, osipuso arihoni arupae rei. Osipu poe, oyo sio pusiso pan rei oationa Yesus. 55 Reiso ohori otoe rei, orori sio kupua mai Yesus tau kinoa. Munata oatinu ata Yesus wai pan otoe isa, orori sio kupua pan otoe rei. 56 Sui supan man Yesus ihokai, pan niana, noi nisiu, orori sio kupua pan naniai. Sio oamanouso sui osa. Oyo oainisi tanui. Oahata, “Upu. Pene asopo sio kupua osii ne papite aie. Masike hasae ne papite aie iae, pene asoposo.” Sio pusiso sahoro osiiki mo, sio no kupue iake.