7
Yesus iatuhete rerihoni sae wani ereunata iapaputi Anahatana
Sio onata arihoni akama Yahudi runa sio matuhete Musa ne maunauna mato ohokaso oarihoni kota Yerusalem, oamanouso mai Yesus. Sio rei onoo Yesus ne mampusua umau oaiso osohu hanao tewa. Opusu noa upu no monne tewa.
Sio onata rei runa sio Yahudiu pusiso opusu noa upu no monna ia-ia. No monna waron rakai-kaisunu osiso. Reiso osohu hanao samatoro oaiso. Sae wani ohanei noi pasar, osohui tewasi mo, oaiki tewa. Orime kuru noa momou noa upu no monna panesi waron rakai-kaisunu osiso. Monna sani osohu no koinanaya, piruna, runa parteniu.
Reiso sio onata runa sio matuhete Musa ne maunauna oasei tau Yesus oahata, “Ano me mampusua opusu rea upu no monna waron rakai-kaisunu osita tewa, tahae? Sapan na oaiso osohu hanao opusu monne tewa?”
Iahata, “Omi oasei oreaku. Masuae Yesaya isima rerihoni mka omi mo hali on oamrae tewasi mo, sapan. Isima pannuhu. Iahata Anahatana iasau san rei,
‘Sio reini mo, oamuiraku, ne oamuiraku hasae roe hohao man,
ne sio anoo hainau arihoni au.
Sio oainisi oainaa runa Au tau sae isa tewa
tau sio oatuheteso tau mansiau no maunauna sani au we maunauna.
Aikee au we maunauna mo, san rei tewa.’
Anahatana ne maunauna mo, omi oarihonire. Ne mansiau no monna mo, omi orime kurure.
Omi oanei ia-ia openemo tau Anahatana ne maunauna. Opesi ne maunauna rai na opusu ruamo mo monna. 10 Musa iaunau san rei nea, ‘Amuira inam runa amam. Ia seia man ianamana kahatene rerihoni inai runa amai, kahurae oaresiki, oyo ohunui.’
11 Ne omi oaunau san rei. Munata ia isa iasau tau inai te amai mo, iahata, ‘Sae man kahurae uruiki osimo, uruiki osi Anahatana nea.’ 12 Omi oasau ata iake, ia rei iakahai inai runa amai tewa. 13 Reiso tau monne san rei, omi oruiki osiso, ouni Anahatana ne anamanaya. Mo atata panesi san rei.”
14 Oyo Yesus ianaha runa sio panesi honu samatoro iasau iahata, “Oatinu na oanei! 15 Sae isa wapan manahane, kani erenusui mai anori ereuna ita ikitatai tau Anahatana matai hunua tewa. Ne sae man erehokai arihoni tumata, areimo ereunai ikitatai tau Anahatana matai hunua. 16 Reiso munata ano tinamu ukuna mo, saka atinu.”
17 Yesus ieu iarihoni sio panesi rei, oyo inusui pan numa isa, samatoro ne mampusua oasei. Oahata, “Upu. Matieue rei nene manariti sae?”
18 Iahata, “Oanei tewasi? Oanei tewa ata sae man wani ita iaiki ereunata iapaputi tewa? 19 Sae wani ita iaiki erenusu pan tiari man, oyo ieu heui honu.”
Pusu anamanaya rai Yesus iasau ata ita iai muai sae man iae iake.
20 Oyo Yesus iasau honu iahata, “Sae wani erehoka arihoni anori, areimo ereunata iapaputi. 21 On pan anori rahoka sae man wani kahatena waron rauna ita ikaparua, ikimanaka, ihunu, 22 isahu-sahu re pina-hanai, nanie inana sio umau no apia, iakahate, iakarota, iamuira tewa, ianana, iruni mansia, ihati ruari, iarinii tewa. 23 Re huna-hunau rai rahoka arihoni anori, oyo raunata iapaputi Anahatana.”
Ia pina iparisaa mainae
24 Oyo Yesus ieui iarihoni otoe rei nanie ieui poe, haineke kota wani nanae Tirus. Hoka poe oyo, inusui iauhuniki pan numa isa. Ipenei tau sio oanei ata wain ihokai nea. Ne masike san rei iae, oatinu sirinia ata waipo ihokai. 25 Mata hun tewa oyo, ia pina isa iatinu ata wain ihokai nea. Reiso ihokai mai tanui. Hoka mai oyo, iamnohoi mai uai anoe. Ia pina rei anai pina isa, sakahatene eresuniki. 26 Ia mo, ia Yahudi tewa. Ia rakane. Ianamana sou Yunani, iamrae poe otoe isa nanae Penisia poe Siria. Reiso iamnohoi mai uai anoe iahata, “Upu. Uainisi tanua na anei sakahatene arihoni anaku pina.”
27 Oyo Yesus ianamana rerihoni sio Yahudiu sani sio ikina iahata, “Kahurae sio opana sio ikina naone. Sani onana sio ikina no muaine, oyo opesiki osi asu, areimo iake tewa.”
28 Iahata, “Titue upu. Ne asu poe tuamane raai muaina nesia waron sio ikina ouna ramnahuso.”
29 Iahata, “Ano asana iake, reiso masi anunia. Sakahatene erehokai arihoni anamu pina nea.”
30 Oyo inuniki. Ihokai pan numa, oyo isupu anai rei inekei roe naniai. Sakahatene rei erehokai arihoniki nea.
Yesus isuisene ia ririene mouke
31 Yesus ieu iarihoni otoe wani nanae Tirus, oyo ieu poe nia Sidon, oyo ieu ria otoe Niana Hutusa, samatoro ihokai mai Wae Galilea. 32 Hoka mai oyo, sio umau orori ia isa wain iaririe runa iakamoui osiki. Sio oainisi oahata, “Upu. Akahuui tau hanam.”
33 Yesus inana ia rei arihoni sio hutue wason pan rei, oyo isipa hanai nakata pan tinai ukuna. Oyo ihuto isii meini. 34 Isiiki, samatoro iarinaa roe nante, inuse saena, oyo iasau osiki tau ia ne sou, “Efata.” Nene manariti mo, Heka nea.
35 Iasau san rei, oyo tinai ukuna raheka. Iatinu iake nea. Meini manne nea. Ianamana iake nea. 36 Oyo Yesus isopo na pene oeu osima osi ia seia man. Yesus isoposo sui osa. Ne sio oeu oruni suru ria, suru nau osi sio panesi. 37 Oyo sio pusiso oatinu, osira nai osa. Oasau oahata, “Ira oe. Iuna pusire iake. Iuna sio wason oaririeso oatinu, runa sio wason oakumouso oanamana.”