8
Yesus ipana sio nihu ate
Yesus isuisene ia wain iakumoui runa iaririe pusi, oyo tau rei oi, sio hutue oamanouso honu. Sio hutue rei no muaine tewa, reiso Yesus ioi ne mampusua, oyo iasau, “Anoku runa sio hutue reini. Okatata onona ua nea rotu-tu no muaine tewa nea. Sani uaisosiso onuniso on oaiso tewasi, mka omankaeso sui arena tinai tihua. Sio umau mo, orueso hainau.”
Sio mampusua oasei tau Yesus oahata, “Mai otoe huie reini mo, mka asupu muaine erelai osi pusiso on supa?”
Iahata, “Omi mo porotiu hua ina warumo?”
Oahata, “Hua itu.”
Reiso iaisosi sio hutue rei oru-rueso poe tuamane, samatoro inana porotiu hua itu rai, iainisi iake tau Anahatana iahata, “Ano mo, ano iake. Arui porotiu raini osima.” Oyo ikuparehi porotiu rai mkana-mkana tau hanai samatoro iruire osi ne mampusua rei, oyo osama-samare osi sio hutue rei pusiso. Sio no ika use ikina mkana oi. Yesus iasau osi Anahatana iahata, “Ano mo, ano iake. Arui ikaya rai osima oi.” Oyo iaisosi ne mampusua rei osama-samare oi. Oaiso rotu-tu tiao pokona nea, oyo sio mampusua oamanou muaina nesia tau paku onata itu rotu-tu taua. Tau sio panesi rei mo, sio hanai mainaya nihu ate runa sio pinau runa sio ikina oi. Oaiso pusi, oyo Yesus iaisosiso onuniso. 10 Iaisosiso onuniso, oyo isaa no arupae runa ne mampusua. Osai rotu-tu ohokaso nau otoe wani nanae Dalmanuta.
Sio mampusua oanei tewasi ata ia seia sahoro irui kawasa osi Yesus na iuna sima-simana
11 Yesus sio ohokaso nau otoe wani nanae Dalmanuta, oyo sio onata arihoni akama Yahudi ohokaso mai Yesus nanie otuntana runai. Nanie oreai, reiso oainisi na iuna kakinate na onoo ata isupu ne kawasa arihoni Anahatana, na sio oanei ata kani ihokai on roe Anahatana te tewa. 12 Yesus inesa nahai naue pan anoi, oyo iasei iahata, “Omi napisi reini mo, oainisi sima-simane na oanei ata kani au mo, uhokaku on roe Anahatana, nanie tahae? Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Upeneku una sima-simane san rei osimo.”
13 Oyo isaa pan arupae anoe honu, oyo isai on nau hae iarihoni sio rei.
14 Ne Yesus ne mampusua anoo kanihua orori poroti tewa, hasae poroti hua osa wapan arupae anoe man. 15 Iaisosiso san rei, “Oatinu ia-ia. Ainati na sio onata arihoni akama Yahudi runa Herodes no mnehue.” Mnehue mo, ereuna poroti eresaa.
16 Reiso oasei tau umau oahata, “Iasau san rei, nanie tahae?”
Oyo oapamata sou ata iasau san rei tau sio anoo kanihua orori poroti. 17 Yesus ianei ata oasau san rei reiso iasei iahata, “Oasau na re poroti tewa, nanie tahae? Oanei tewasi? Anomo makaya reiso oanei tewasi? 18 Omi mo, aikee matamo usena, ne onoo tewa? Omi mo, aikee tinamo ukuna, ne oatinu tewa? Anomo rapeka runa sae isa tewa? 19 Naone ukuparehi porotiu hua nima mkana-mkana osi sio nihu nima, oyo oamanou nesia tau pakuna ina rotu-tu taua?”
Oahata, “Pakuna hutusa rahana ua taua.”
20 “Ita tau muie honu ukuparehi porotiu hua itu mkana-mkana osi sio nihu ate, oyo oamanou nesia tau pakuna ina rotu-tu taua?”
Oahata, “Pakuna itu.”
21 Iasei honu iahata, “Ne omi oanei tewasi ia seia iauwatuku?”
Yesus isuisene ia mata putie
22 Yesus runa ne mampusua oeuso poe nia Betsaida. Hoka poe oyo, sio umau oautunu ia mata putie isa osi Yesus. Oahata, “Upu. Ahusiei na ia iake.”
23 Oyo Yesus irime hanai, ihokai arihoni niane rei. Oyo Yesus ihuto matai usena, oyo iahusiei. Iahusiei, oyo iasei tanui iahata, “Ano anoo sae isa nea?”
24 Inoo roe uae, iahata, “Unoo sio umau sani ai tinaia, ne sio wason oeu suru ria suru nau.”
25 Ita iahusie matai usena tau hanai honu. Oyo ia mata putie rei inoo iake. Matai raputiso tewa nea. Inoo relalopo tewa nea. 26 Oyo Yesus iaisosiki inuniki. Ne iasau osiki iahata, “Pene anuni noi niane rei nea.”
Petrus iamanaku ata Yesus mo, wain ia Anahatana iratiki iapuheu mansia
27 Yesus runa ne mampusua oeu ohori otoe Kaisarea Pilipi. Wasoni arena tinai tihue, oyo Yesus iasei tanso iahata, “Sio oasau ata au reini mo, au seia?”
28 Oahata, “Upu. Sio umau oasau ata ano mo Yohanis, ia mamsohue. Sio umau honu oasau ata ano mo, Elia. Samatoro sio tamena umau honu oasau ata ano mo, ano mamsima runa Anahatana ne maunauna isa.”
29 Iasei honu, “Ne pusu omi ruamo oasau mo, au reini mo, au seia?”
Oyo Petrus on poe iasau iahata, “Ano sahoro Ia Aia wain Anahatana Ihitia na Apuheu Mansiau!”
30 Oyo Yesus isopoi iahata, “Pene osima osi ia seia man. Pene osima rerihoni au ata, au mo, au seia.”
Yesus iasau runa mka pan muie imatai mo sapan
31 Yesus iatuhete ne mampusua. Iahata, “Kahurae Au Tumata Reini Mo, Anahatana Ihitiku sinsaraku panesi. Mka sio imam no sio mainaya, sio matuhete Musa ne maunauna, runa sio ona Yahudi nesia rei openeso tanuku. Mka ohunuku, oyo onona ua, oyo uamahaiku honu.”
32 Iasau san rei na oanei ia-ia ata wain iasau sapan. Reiso Petrus inesa Yesus. Iakapuku tanui, reiso iautunui ruai, oyo iasau san rei, “Upu. Pene asau san rei.”
33 Ne Yesus iuniki, oyo inoo sio mampusua. Iakapuku tau Petrus, reiso iasau iahata, “Masi aeu arihoniku, ano aia sakahatene. Ano asau san rei, ano arinii pusu tumata, ano arinii pusu Anahatana tewa.”
Ioi Petrus tau ia aia sakahatene tau ia aia sakahatene ipenei tau Yesus ipusu Anahatana ne maue.
34 Oyo Yesus ianaha runa ne mampusua runa sio panesi wason pan rei. Hoka mai tanui oyo iasau osiso iahata, “Ia wain nanie ikata au, kahurae anoi kanihue runa ruai. Kahurae pene ipusu ruai ne maue. Oyo ihana ne hini wani reniene. Kahurae irui ruai na sinsarai imatai noo sani ihana hini rei. Oyo kahurae ipusu au. 35 Munata ipenei irui ruai sinsarai imatai, mka tau muie imatai sirinia, ne iruei hainau arihoni Anahatana rotu-tu ria supan. Ne munata ia isa irui ruai na iaunauso tau Sou Iake rerihoni Au, mka iruei haineke Anahatana rotu-tu ria supan. 36 Masike ia isa isupu arataeu pusire mai tuniai reini iae, ne mka imatai iruei hainau arihoni Anahatana rotu-tu ria supan. Arataeu rai tau sae? 37 Masike isenu ne arataeu pusire iae, mka iruei haineke Anahatana rotu-tu ria supan tewa.
38 Tau naene wason opalalosa reini mo, wason oarihoni Anahatana na oainaa runa sio tamena, munata ia isa iaumaa isima ata iparisaa tau au runa we maunauna, Au, Tumata Reini Anahatana Ihitiku, mka uaumaa usima ata uationa ia rei oi. Mka uhokaku, oyo sio onooku. Onooku, ita-itaku runa we kawasa arihoni Anahatana. Uhokaku runa Anahatana ne maisosia on roe noiyaha wason sio manisate onate. Mka uhokaku san rei, upeneku usima ata uationa ia rei.