9
Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Sio umau wason okataku mai rei, mka omataso tewasi na onoo Anahatana irime ne mansiau runa ne kawasa.”
Yesus imuineni nitai
Nene nome rei san rei oyo, Yesus ieu ikata Petrus, Yakobis, runa Yohanis roe tinetae na ateso ruao. Hoka roe oyo, noi mata kahutua, sira tau Yesus imuineni nitai. Ne apia ita-itana, puti tunna. Ia mapatoie isa mai tuniai reini pusiki ianei ipapa apia puti tunna san rei tewasi. Oyo ne mampusua tonu rei onoo Yesus wain ianamana runa Elia na Musa. Oyo Petrus iasau osi Yesus iahata, “Upuku Matuhetene, ita mai rei mo, iake nai osa maa. Nene iake mo, ami anana wanana tonu, na isa osi ano, isa osi Musa, isa osi Elia.”
Iasau san rei tau ianei tewa kahurae iasau sae. Tau ia runa ne netau ua rei wason okaitau hunu ruao.
Oyo yahu eresohiso samatoro oatinu nioke on pan yahu rei ereasau ata, “Ia reini mo, Au Anaku. Anoku runai. Oatinu tanui!”
Oyo ono-noo suru roe suru poe sansana ne onoo ia isa wain ikataso tewa nea. Hasae Yesus ruai man.
Ateso omusu on roe tinetae rei, oyo Yesus isoposo iahata, “Pene oeu oruni osi ia seia man rerihoni onoo sae mai rei sinasi. Pene osima rotu-tu Au, Tumata Reini Mo, Anahatana Iratiku, uamahaiku honu.”
10 Sio opusu ne maunaune rei, reiso osima osi ia isa tewa oi. Ne tonso ruao oasei tau umau oahata, “Iasau ata mka iamahaiki honu. Areimo sapan?” 11 Reiso oasei tanui oahata, “Sio matuhete Musa ne maunauna oasau ata kahurae Elia ihokai naone, nanie tahae?”
12 Iahata, “Titue. Mka Elia ihokai naone na ipamanisa pusire na iaka. Reiso sapani na sio okanu tau Anahatana ne anamanaya ata Au Tumata Reini, Anahatana Iratiku, mka ounaku sinsaraku panesi runa sio openeso tanuku? 13 Ne au mo, uasau osimo ata ia isa sani Elia ihokai nea. Ne sio ouna kahatene osiki opusu ruao no maue sani sae wani okanui tau Anahatana ne anamanaya nea rei.”
Yesus isuisene ia ikine isa wain sakahatene eresuniki
14 Yesus runa ne mampusua tonu rei ohokaso poe sio mampusua tamena rei, oyo onoo ata sio hutue wason oamanouso poe rei. Sio matuhete Musa ne maunauna wason otuntana runa sio rei. 15 Mata huni tewa oyo, sio pusiso onoo Yesus reiso osira, oyo orumaso mai tanui, nanie oatapeai. 16 Yesus iasei tanso iahata, “Omi wani otuntana runa sae tau sio reini?”
17 Ia isa arihoni sio hutue rei iasau iahata, “Upuku Matuhetene, uautunu anaku mai tanua. Sakahatene eresuni anaku reini, reiso iakumoui. 18 Sui supan man sakahatene rei eresuniki, oyo ereunai ipesi ruai poe tuamane, kahusea rahokaso arihoni hohai, ereuna nesini raniotoso. Ereuna tinain rerimuniki. Uainisi na me mampusua oneiki, ne okuai tewa.”
19 Iahata, “Omi mo masike. Omi napisi reini mo, oparisaa tewa. Kahurae urue ukatamo rotu-tu inasa? Kahurae uapamesemo rotu-tu inasa? Oautunu ia ikine reino mai.”
20 Reiso oautunu ia ikine rei mai Yesus. Sakahatene rei erenoo Yesus, oyo ia ikine rei ikana-kananunui rotu-tu iamnohoi poe tuamane, ikama-kamauniki, kahusaya rahoka arihoni hohai. 21 Oyo Yesus iasei tau ia ikine rei amai iahata, “Ia ikine reini san reini potuina nea?”
Iahata, “Upu. On ia ikine asi. 22 Sakahatene rei ereninai onone ranie, nanie erehunui reiso ereunai iamnohoi pan usa te pan waene. Ne kani ano amaha auna sae isa, uainisi arihonia na anom runama na akahaima ee.”
23 Iahata, “Ano asau kani umaha tau sae? Anahatana imaha iuna sae man, hete sae, iparisaa.”
24 “Uparisaa mkane. Akahaiku na uparisaa mainae.”
25 Yesus inoo sio panesi ohokaso orumaso oamanouso, oyo iaisosi sakahatene rei. Isopoi iahata, “Ano sakahatene wani auna iakumoui runa iaririei, uaisosia ahokaya arihoni ia ikine rei na pene asuniki nea.”
26 Iasau san rei oyo sira tau sakahatene rei rekapona. Ereuna ia ikine tinain erekana-kananunui, samatoro erehokai arihoni ia ikine rei. Erehokai oyo, onoo ia ikine rei noo sani matane, reiso sio panesi oasau oahata, “Ira oe! Imatai nea tea!”
27 Ne Yesus irime hanai, ihetui, oyo ia ikine rei ihanui. Ihanui ihitio roe.
28 Yesus inusui pan numa, oyo ne mampusua rei ruao ohokaso mai Yesus oasei tanui oahata, “Ami amaha anei sakahatene rei tewa tau sae?”
29 Iahata, “Sakahate nitae reini mo, ineiki hasae tau mainisie man.”
Yesus ianamana rerihoni mka sio ohunui
30 Yesus runa ne mampusua rei oeuso oarihoni naniao rei, oyo oeuso sui otoe Galilea. Ne Yesus ipenei tau sio oanei ata ia wai pan ihokai nea. 31 Tea mo, nanie iatuhete ne mampusua ruao. Iahata, “Au Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, mka oruiku osi mansiau no kawasa, oyo ohunuku. Ne onona ua, oyo uamahaiku honu.”
32 Oanei tewa iasau sapan, ne omoniki, reiso oasei tanui tewa.
Pene otuntana rerihoni ia seia wain ia mainae
33 Yesus sio ohokaso mai nia Kapernaum. Tau Yesus waipan numa nea iasei tau ne mampusua iahata, “Sinasi otuntana rerihoni sae poe arena tihue rei?”
34 Ne oamaturuso man. Tea mo, oaumaa osima tau sinasi poe arena tihue mo, otuntana rerihoni ia seia wain ia mainae nai osa. 35 Iruei poe, oyo ioi ne mampusua hutusa rahana ua rei. Hoka mai samatoro iaunauso. Iahata, “Ia seia nanie iuna mainae, kahurae inuniki tau muie runa ianori runa sio pusiso.”
36 Oyo inana ia ikine isa iaunutui kua tihue, oyo ihetei. Iasau osiso iahata, 37 “Ia wain anoi runa ia ikine sani reini noso anoi runaku, areimo sani anoi runa au sirinia. Ia wain anoi runa au, anoi runa au ruaku man tewa. Areimo, anoi runa ia wain iaisosiku oi.”
38 Oyo Yohanis iasau osi Yesus iahata, “Upuku Matuhetene, ami anoo ia isa inei sakahatena ihete ano nanam. Ami asopoi. Tea mo, ia rei mo, arihoni ita tewa.”
39 Iahata, “Pene osopoi. Sani ia isa iuna sima-simana ihete au nanaku, oyo sira tau ianamana kahatene tanuku mo, tewa. 40 Tea mo, ia wain ituntana runata tewa, areimo ita rei neta. 41 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Ia wain iakahaimo mkane sani irui tihu kalasi taue isa osimo na oninu tau opusu Au, Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau, mka ia rei, isupu sae wan Anahatana irui osi sio wason oanori runai rei osiki.”
42 Ia seia man sani iuna sio ikina wason oparisaa tau au opalalosa, areimo nene iake sani okanihoo hatu mainae roe tionai, oyo opesiki nau nuae. 43 Munata hanam atue ereunaya apalalosa, areimo nene iake aroto rohai. Nene iake amahaia haineke Anahatana rotu-tu ria supan runa hanam atue hae man. Ne pene sio pesia poe usa mainae wan hainau arihoni Anahatana runa hanam atua uare. Usa reimo, eremata tewa rotu-tu ria supan. 44 [Poe rei, usa eremata tewa, uneu ramataso tewa.] 45 Munata aim atue ereunaya apalalosa areimo, aroto rohai. Nene iake amahaia haineke Anahatana rotu-tu ria supan runa aim atue hae man. Ne pene sio pesia poe usa mainae wan hainau arihoni Anahatana runa aim atua uare. 46 [Poe rei, usa eremata tewa, uneu ramataso tewa.] 47 Munata matam usene ereunaya apalalosa, areimo apekui. Nene iake arue akata Anahatana tau irime ne mansiau runa matam usene hae man. Ne pene sio opesia poe usa mainae wan hainau arihoni Anahatana runa matam usena uare. 48 [Poe rei, usa eremata tewa, uneu ramataso tewa.]
49 Ia seia wain ipusuku oyo sinsarai, mka uamanisai noso sinsarai. Nooi sani usa erepasanisi hunahane. 50 Tasie iake. Ne munata ereniniki, ita iaiki iahana sani tasie tewa nea. Sani otuntana rerihoni ia seia, ia mainae, omi iae noomo sani tasie ereniniki rei oi. Pene otuntana runa umau. Orue anomo ramaturuso runa umau.