10
Yesus iatuhete rerihoni ia isa iarihoni sahai
Yesus sio oeuso arihoni nia Kapernaum, nanie oeuso ria otoe wani nanae Yudea, oyo oeuso ria Wae Yordan ria hae. Hoka ria oyo, sio panesi ohokaso oamanouso mai Yesus. Iatuheteso san rei sirinia.
Sio onata arihoni akama Yahudi ohokaso mai Yesus oreai, nanie onoo ata ia mo, ianamana pannuhu runa Musa ne maunauna te tewa. Reiso oasei tanui oahata, “Pusu Musa ne maunauna, Anahatana itapi ia isa ieu iarihoni sahai te tewa?”
Iahata, “Musa iaisosimo sapan?”
Oahata, “Musa itapi ia hanaie ikanu surate na iarihoni sahai, oyo iaisosiki ieui.”
Iahata, “Musa ikanu san rei tau omi mo, anomo makaya runa omi openemo opusu Anahatana ne maunauna. Ne on Anahatana ihaye tau tuniai reini mo oasau oahata, ‘Anahatana ihaye tau mansia pina runa mansia hanaie. Reiso ia hanaie iarihoni inai na amai, oyo ikata sahai, inoo uaso sani ia osa man.’ Sio ua tewa nea. Ne sio osa man. Reiso sae wani Anahatana iunai tau osa nea mo, pene mansia irohai.”
10 Taa wason pan numa nea, oyo ne mampusua oasei tanui runa ne anamanae rei. 11 Ne Yesus iasau osiso iahata, “Sani ia hanaie isa ieu iarihoni sahai, oyo inana ia pina tamene isa, ia reimo isahu-sahu sahai. 12 Sani ia pina isa ieu iarihoni sahai, oyo inana ia hanai tamene isa, ia iae isahu-sahu sahai oi.”
Ihokata mai Anahatana sani ia ikine
13 Taue isa sio umau orori sio ikina mai Yesus na iahusieso runa iainisi na Anahatana irui iake osiso. Ne sio mampusua oakapuku tanso. 14 Yesus iatinu san rei, anoi eresaa. Iahata, “Sio ruao. Sio ikina mo, ohokaso mai tanuku iake. Nanie osoposo tau sae? Tea mo, sio wason sani sio ikina rei, mka orue okata Anahatana tau irime ne mansiau. Sio ikina oararuma Anahatana iake. 15 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Ia wain ipenei itapi Anahatana irimei tau irime ne mansiau sani ia ikine itapi amai irimei, ia mo, mka irue haineke Anahatana tewa.”
16 Oyo ihete sio ikina rei samatoro iahusieso. Iahusieso, oyo iainisi osiso. Iahata, “Ama. Uainisi na arui iake osi sio ikina reini na okarihuru oamahai.”
Ia kaya
17 Yesus iainisi osi sio ikina pusi, oyo nanie ieui. Ne sira tau ia isa irumai mai tanui. Irike tune mai uai anoe, nanie iamuirai, oyo iasei tanui iahata, “Upuku Matuhetene, ano mo, ano iake. Kahurae au una sae na uamahaiku haineke Anahatana rotu-tu ria supan?”
18 Iahata, “Ano asau ata au iake, nanie tahae? Ita tumatau mo, ita iaka tewa. Hasae Anahatana ruai man sahoro ia iake. 19 Ano anei Anahatana ne maunauna nea, ‘Pene ohunu. Pene osahu-sahu saham. Pene kimanaka. Pene oanamana oakarota. Pene oruma orori mansia no kepen. Oamuira moa inau moa amau.’ ”
20 Iahata, “Upuku Matuhetene, upusu pusi maunauna rai nea on au ikine asi.”
21 Yesus iasumatai. Anoi runai. Iahata, “Hasae nesie maunaune osa asi wani kahurae apusui. Maunaune reimo, aeua na ahen pusi me numa hutae. Aheni pusiki, oyo asama pusi nene kepen rai osi sio mosokinia na asupu arataeu roe noiyaha. Oyo aeu mai na apusu au.”
22 Oyo ikanahatai. Ieui arihoni rei runa anoi mtinte. Areimo, tau anoi runa ne numa hutae mainae rei.
23 Yesus inoo neka ne mampusua, oyo iasau osiso iahata, “Anahatana irime ne mansiau, sio kupan kaya opusu mtinte.”
24 Taa oatinu tau ne anamanaya rai, oyo ne mampusua osira. Ne Yesus isakanau ne anamanae honu iahata, “We hehuka, opusu tau Anahatana irime ne mansiau mtinte. 25 Areimo sani makapana wan nanae unta. Makapana mainae rei renusui sui sisunue matae mo, mtinte. Ne sio kupan kaya opusu tau Anahatana irime ne mansiau mo, mtinte renesi rei.”
26 Oatinu san rei, osira hun ruao. Reiso oasei tau umau oahata, “Ira oe. Mka Anahatana iapuheu ia seia na irimei tuniai reini ipusu oi?”
27 Yesus inooso honu, iahata, “Mansia mo, oanei oapuheu ruao tewa ne Anahatana ianei pusire.”
28 Oyo Petrus iasau iahata, “Ami reini mo, aeu arihoni ma sae man na apusua.”
29 Iahata, “Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Sio wason oeu oarihoni no niane, noa kaka wani, noa mansia mainaya, no hehuka, no atuhua ai nohua rusun pusakau iae, noso anoo runaku na nanie osima na Sou Iake rerihoni Au, 30 sio rei mo, pan muie, mka osupu panesi arihoni sae waron oarihonire rei. Mka osupu niana utuni, noa kaka wani utuni, noa inau utuni, sio ikina utuni, nisiu utuni. Ne mka sio umau ouna sinsaraso noso oparisaa tau au. Oyo mka oamahaiso haineke Anahatana rotu-tu ria supan pan muie rei. 31 Ne sio panesi wason oahata sio mainaya nea, mka sio mainaya tewa nea. Samatoro sio panesi wason muie rei oahata sio mainaya tewa, mka sio mainaya nea.”
Yesus isima honu rerihoni mka sio ohunui
32 Yesus sio wason oeuso roe kota Yerusalem. Ia ieu ianaone, ne mampusua oeu hae muie. Sio osira. Samatoro sio wason opusu hae muie okaitau. Oyo Yesus inana ne mampusua ruao nanie isima osiso rerihoni mka ia sapan. 33 Iahata, “Atinu. Ita wani ieu roe Yerusalem. Roe rei, Au Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, mka oruiku osi sio imam no sio mainaya runa sio matuhete Musa ne maunauna. Mka oasau ata kahurae ohunuku, oyo oruiku osi sio wason oationa Anahatana tewa. 34 Oyo sio rei oaumaniku, ohutoku, osapuku tau awane unia, oyo ohunuku. Oyo onona ua, uamahaiku honu.”
Yakobis runa Yohanis nanie ouna aiau okata Yesus tau iuna natu
35 Sebedeus ne hehuka, Yakobis runa Yohanis, ohokaso mai Yesus. Oasau osiki oahata, “Upuku Matuhetene, ami nanie ainisi sae isa arihonia na aunai osima.”
36 Oyo Yesus iasei tanso iahata, “Onina na una sae osimo?”
37 Oahata, “Ami nanie auna aiau na aruema akataya, ia isa hae hanam wanane, isa honu hae hanam pante pannuhu sio pusiso oanei ata ano auna natu tau sio pusiso.”
38 Iahata, “Oanei tewa oainisi sae. Oamkona oapamese sinsaramo rotu-tu omatamo sani mka umataku?”
39 Oahata, “Ami amkona apamese.”
Iahata, “Titue. Omi mka sinsaramo rotu-tu omatamo sani mka umataku. 40 Ne rerihoni ia seia mka iruei mai hanaku wanane runa hanaku pante, au we kawasa uasau tewa. Anahatana sahoro iasau ia seia sahoro iuna aia ikata au. Ianei nea ia seia sahoro ihitiki.”
41 Sio mampusua nesia hutusa rei oatinu san rei, oyo anoo rasaa tau Yakobis runa Yohanis. 42 Reiso Yesus ianaha runa sio pusiso, iasau iahata, “Omi oanei ata sio kupania arihoni niana wason oationa Anahatana tewa ouna mtinte tau no mansiau. Sio rei sahoro no kawasa oaisosi no mansiau suru ria suru nau sui osa. 43 Ne omi pene mo hali san rei. Ia seia man arihoni omi nanie iuna mainae, kahurae ia rei ianori runa ia seia man. 44 Ia wain nanie iuna mainae arihoni omi, kahurae iuna manorine tau ia seia man. 45 Ne Au Tumata Reini, Anahatana Ihitiku iae, uhokaku na mansia oanori runaku tewa. Uhokaku na uanori runa mansia, oyo umataku na usi sio panesi no rosau.”
Yesus isuisene Bartimeus
46 Yesus iaunau ne mampusua pusi, oyo oeuso na pan nia Yeriko. Taa pannuhu Yesus, ne mampusua, runa sio hutue wason nanie ohokaso arihoni niane rei, ia mata putie isa waimo iru-ruei noi arena nusue, iai-ainisi kepen arihoni sio wason oniku ria nau noi rei. Ia mata putie reimo, nanai Bartimeus. Amai tau Timeus. 47 Iatinu ata Yesus, ia Nasaret, wain inikui, reiso iakapona, “Yesus, Daud upui, anom runaku.”
48 Sio panesi osopoi, oaisosiki iamaturui. Ne masike osopoi iae, iakapona mainae sirinia, “Daud upui, anom runaku.”
49 Oyo Yesus iataehe, oyo iasau, “Ooiki mai.”
Reiso sio ooi ia mata putie rei. Oahata, “Apamese anomo. Yesus wain ioia, hitio roe.”
50 Ia mata putie rei ipesi ne papite osa, oyo ihitio sansana na ieui mai Yesus. 51 Yesus iasei tanui iahata, “Au nanie una sae osia?”
Iahata, “Upuku, au nanie unoo.” 52 Iahata, “Aparisaa tau au, reiso ano iake nea.”
Inoo iake sansana. Inoo iake, oyo ipusu Yesus sui arena rei.