11
Yesus inusu kota Yerusalem
Yesus sio oeuso arihoni nia Yeriko, oyo oeuso na pan kota Yerusalem. Sio wason haineke kota Yerusalem nea, mai nia Betpage runa Betania, mai Pupue Saitun nene sanene aikune. Pan rei Yesus iaisosi ne mampusua ua oeuso oanaoneso. Iahata, “Oeumo nau niane wanau uae reinau. Mka onusumo nau niane rei, oyo onoo makapana isa nooi sani naitana ikine. Sio okanihooi nea. Ia isa isaa makapana rei tewasi. Osuhai, oyo onesai mai. Sani munata sio umau oasei tanumo, oahata, ‘Osuha makapana rei, nanie tahae?’, areimo asau osiso san rei, ‘Mania upu nanie isaai. Mka sansana oyo ieu mai iuniki osimo.’ ”
Reiso uaso oeuso. Hoka nau oyo, osupu makapana rei. Sio okanihooi mai numa mitanunue nea, pakarema arena nusue. Reiso uaso osuhai. Osuhai oyo, sio umau wason ooso pan rei oasei tanso oahata, “He. Ouna sae reino? Osuha makapana rei, nanie tahae?”
Oahata, “Mania upu nanie isaai. Mka sansana mai, iuniki.”
Reiso sio rei osoposo tewa nea. Oyo uaso onesa makapana rei.
Hoka ria Yesus, oyo oaunutu no papita osa roe nene totu hahae samatoro Yesus isaai. Sio panesi orata no papite osa poe arena. Sio umau honu orata ai sana mataya poe arena. Ai sanaya rai mo, ororire on noi nisiu. Orata papita runa ai sanaya san rei tau sio nanie oamuira Yesus sani oamuira sio onata runa aiau. Yesus isaa makapana rei roe papita runa ai sanaya nanie inusui pan Yerusalem. Sio umau oeu roe uae, sio umau hae muie. Mansia pusiki oakapona. “Ainaa runa Anahatana. Arui iake osi ia wain ihokai tau mania Upu nanai. 10 Ia reimo ihokai, mka iuna natu sani naone mania upu Daud, ia aia. Ainaa runa Anahatana wain iruei roe noiyaha.”
11 Reiso Yesus ihokai mai Yerusalem. Hoka mai, oyo inusui pan Anahatana ne numa mainisie. Inusui pan numa anoe, oyo ino-noo, iarinii neka pusi numa anoe. Ne haineke pumono nea, reiso ieui ria nia Betania ikata ne mampusua hutusa rahana ua rei.
Yesus iainisi runa ai
12 Nene hanu roe san rei, Yesus sio oeuso oarihoni nia Betania, oyo Yesus imakaneai. 13 Oni pan hainau asi inoo ai ara isa. Ai rei nene totua panesi. Reiso ieui pan hainekei na nanie inoo ata kani huae te tewa. Ne ihokai noi ai rei nusue, isupu ai rei huae isa tewa nai osa. Hasae nene totua man. Tea mo, ai rei nene nanie tewasi. 14 Oyo Yesus iasau osi ai rei iahata, “Tau ranie hatae rei pan sirinia, ia isa man pene iai me huaya nea!”
Yesus ne mampusua oatinu ne anamanae rei.
Yesus inei sio umau arihoni Anahatana ne numa mainisie
15 Yesus sio ohokaso roe kota Yerusalem. Hoka roe oyo, Yesus ieu honu roe Anahatana ne numa mainisie. Hoka roe numa rei nene nusue, oyo inei sio umau wason oahen runa ohoka ohane roe tihue rei. Iuni hehi meya waron otuka kepen tanure. Iuni hehi sio manaheni manu puane no katerau oi. 16 Anahatana itapiso orori sae man pusu Anahatana ne numa mainisie nene nusue tewa. 17 Oyo Yesus iatuhete sio panesi kua tihue rei. Iasau, “Tau Anahatana ne anamanaya, sio okanu san rei, Anahatana iasau iahata, ‘Au we numa, mka sio ooiki tau numa mainisie osi sio niana-niana.’ Ne omi ouna Anahatana ne numa mainisie sani sio kimanakana naniao!”
18 Sio imam no sio mainaya runa sio matuhete Musa ne maunauna oatinu tau rei. Reiso onina arena nanie ohunu Yesus. Oanana tanui tau sio mansiau pusiso osira oatinu ne anamanaya.
19 Ne nene pumono pan san rei, Yesus runa ne mampusua oeuso oarihoni kota rei.
Ai eremeniki
20 Hanroe omnano tunne oyo, Yesus sio nanie oeuso. Oeuso oniku ai ara wan Yesus iainisi runai rei. Oyo sira tau onoo ata ai rei eremeniki nea. Nene namta iae rakaimeni pusire oi. 21 Oyo Petrus anoi erepeka runa Yesus ne anamanae wani potusi rei, oyo iasau osi Yesus iahata, “Upuku Matuhetene. Masi anoo! Ai ara wan Ano ainisi runai potusi rei, eremeniki nea!”
22 Iahata, “Kahurae omi oparisaa tau Anahatana. 23 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Omi oasau tau tinetae reini, ‘Ahitioa. Apesi ruam nau nuae!’ Mka tinetae rei erepesi ruae nau nuae, hete sae, omi pene ouna pie-pie. Hete sae, oparisaa ata wani oasau rei ata oaisosi tinetae rei erepesi ruae nau nuae, mka erepesi ruae. 24 Anomo rapeka. Munata oainisi sae isa arihoni Anahatana, kahurae oparisaa ata mka iruiki osimo sirinia. Oparisaa, mka osupui. 25 Sani oainisi, ne anomo ramaturu tewa tau ia isa wain iuna isanae tanumo, kahurae pene anomo rasaa tewa nea na moa Ama roe noiyaha iae isiru heu mo isanaya. 26 [Sani anomo rasaa tau ia wain iuna sana tanumo sirinia, moa Ama roe noiyaha iae, ipenei isiru heu mo isanaya.]”
Sio ona Yahudiu oasei Yesus isupu kawasa arihoni ia seia
27 Yesus sio ohokaso mai kota Yerusalem honu. Oyo tau wain ieu ihori pan Anahatana ne numa mainisie nene nusue, sio imam no sio mainaya, sio matuhete Musa ne maunauna, runa sio ona Yahudi nesia rei ohokaso mai tanui. 28 Hoka mai oyo, oasei oahata, “Asupu me kawasa rei arihoni ia seia na auna san rei? Ia seia irui kawasa osia?”
29 Iahata, “Au nanie uasei honu tau pusimo utumo. Omi osima ee, samatoro au usima runa usupu kawasa arihoni ia seia na una san rei. 30 Ia seia sahoro iaisosi Yohanis isohuso na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea? Anahatana te? Mansia te? Masi oasau.”
31 Oyo otuntana runa umau oahata, “Munata iasau ata Anahatana sahoro irui kawasa osiki na isohu mansia mka iasei tanuta ata iparisaa tau Yohanis tewa tau sae. 32 Ne munata iasau ata arihoni mansia, areimo imatata.”
Okaitau pene rotu-tu sio panesi oakapuku tanso. Sio panesi oahata, “Titue! Yohanis mo, ia mamsima runa Anahatana ne maunauna isa.” 33 Reiso oasau oahata, “Ami anei tewa.”
Yesus iae iahata, “Reiso au iae upeneku usima runa usupu we kawasa on supa na una san rei.”