12
Yesus iaunau sio wason openeso tanui tau mamruni matuhetena
Yesus iaunauso tau matieua. Iaunau sio imam no siniriu, sio onata, runa sio matuhete Musa ne maunauna. Iahata, “Ia isa irahu nisi. Irahu nisi rei, tau atuhu anggur. Inana tone erehori nisi rei, oyo ikani nonu na oheta tau anggur nene huaya rotu-tu nene tihu rehokai poe nonu anoe rei. Oyo inana numa wani hatu naue isa na osaka nisi rei roe nene hahae, samatoro inina sio umau na osaka ne nisi rei runa osama nene huaya osiki. Osaka samatoro ieui arihoni otoe rei.
Tau musum tinou nene nania nea, iaisosi ne manorine isa na ieu ria sio mamsaka nisi rei, nanie inana ne huaya umau. Oyo suru ria ieui. Ieui rotu-tu ihokai ria, oyo sio mamsaka nisi rei osotai. Ohitai, oyo oaisosiki inuni nakui.
Ita iaisosi ne manorine isa honu. Ita suru ria ieui. Ieui rotu-tu ihokai ria. Sio oamuirai tewa, reiso sio ohitai rotu-tu ne apate roe unui.
Ita iaisosi ne manori tamene isa honu. Ita suru ria ieui. Ieui rotu-tu ihokai ria, oyo ohunui. Ita iaisosi sio panesi, ia isa pusu ia isa. Ne sio umau mo, ohitaso, sio umau, ohunuso. Iaisosi rotu-tu pusiso. Kani iaisosi ia seia honu? Nesi ia osa man mai ne numa. Ia rei, ia ruai anai hanaie. Anoi runai. Iasau pan anoi iahata, ‘Sani anaku ruai ieu, areimo mka oamuirai.’ Reiso iaisosi ruai anai. Ieu honu, oyo onooi samatoro oasau mai umau. Oahata, ‘Ia reimo, anai ruai. Mka imatai, anai rei isupu ne tuamane rei. Mai, na ihunui na ruari isupu tuamane reini.’ Reiso osotai na ohunui, oyo opesi hatai rei pan manahane arihoni nisi rei.
Nisi upue rei, mka iuna sae? Ihokai mai nisi rei, ihunu sio mamsaka rei, oyo inana sio tamena osaka ne nisi honu. 10 Onoo tau Anahatana ne anamanaya tewa sou wani ereasau san rei?
‘Hatu wani sio mamnana numa openeso tanui
ereuna hatu tinipae nea.
Ereuna numa makae nea.
11 Upuri iuna san rei mo,
inooi iake.’ ”
12 Reiso sio onata oatinu matieue rei nanie oaresi Yesus. Oahata Yesus ianamana tanso. Sio sani sio mamsaka nisi runa sio mamnana numa. Tea mo, openeso tau Yesus. Ne okaitau sio panesi, reiso oeuso oarihoni Yesus.
Sio onata oamanaru Yesus ata ianamana kahatene rerihoni natu Roma
13 Sio onata oaisosi sio onata arihoni akama Yahudi umau runa Herodes ne mansiau umau mai Yesus, nanie oasei tanui na osotai ianamana kahatene rerihoni natu Roma. 14 Ohokaso mai Yesus, oahata, “Upuku Matuhetene. Ami anei ata ano mo, ano manisate. Anomu reuponu tewa rerihoni mansia inooa sapan. Anooma pusima osa, ia isa mo, ia mainae tewa. Ano atuhetema pannuhu tau Anahatana ne maunauna. Pusu Musa ne maunauna, Anahatana itapita isenu peau osi natu Kaisar te tewa? Kahurae isenui te tewa?” (Kaisar mo, ia natu tau sio Roma no tuamane pusire. Oaoi sio no natu tau Kaisar.)
15 Ne Yesus ianei ata oasei reai, reiso iasau iahata, “Omi nanie osotaku, nanie tahae? Masi orori kepen inate isa mai na unooi.”
16 Reiso orui kepen inate isa osiki, oyo iasei, “Ia seia siain reini? Okanu ia seia nanai tanui?”
Oahata, “Natu Kaisar.”
17 Iahata, “Reiso osenu osi natu Kaisar pusu sae wani ia ne kawasa iainisiki. Orui osi Anahatana pusu sae wani ne kawasa iainisiki.”
Osira oatinu tau rei.
Sio ona Sadukiu oasei rea tau Yesus
18 Sio ona Sadukiu arihoni akama Yahudi umau ohokaso mai Yesus. Sio rei oahata sio matana mo, oamahai honu tewa. Reiso oasei san rei, 19 “Upuku Matuhetene. Masuae Musa ikanu san rei, ‘Munata ia hanaie isa imatai, sahai isusu tewa, kahurae wanin inana ia pina uhanu rei na isusu, oyo onoo sio ikina sani kakai wain imatai rei ne hehuka.’ 20 Reiso sani ia hanaie isa nea waniu sio nome. Ia rei, ia manaonete, iausahai, oyo imatai iarihoni sahai. Sahai rei isusu tewasi. 21 Ita wanin inana kakai sahai rei honu. Ita wanin rei imatai iarihoni ia pina rei honu. Ia pina rei isusu tewasi. Ita wanin ia isa honu inanai ita san rei sirinia, 22 rotu-tu ituso san rei. Oyo tau muie ia pina imatai honu. 23 Tau ranie hatae rei sio matana oamahaiso honu, ia pina rei, sahai tau ia seia? Ituso onana ia pina rei nea!”
24 Iahata, “Omi osana rerihoni sio matana oamahaiso honu, sio sapan. Oanei tewa Anahatana ne anamanaya raasau sapan. Oanei tewa Anahatana ne kawasa sapan. 25 Mka sio matana oamahaiso honu, oausahaso tewa nea. Sio sani Anahatana ne maisosia on roe noiyaha. 26 Rerihoni sio matana oamahaiso honu, onoo tau Musa ne anamanaya tewa? Ikanu ata tau Anahatana ianamana osiki on pan ai hutue rei, wani usa ereai tanui iahata, ‘Au reini mo, au Anahatana wani Abraham iainaa runaku. Isak iainaa runaku. Yakup iainaa runaku.’ 27 Masike tonso omataso nea, Anahatana inooso sani oamahaiso. Reiso ia mo, ia wain Anahatana tau sio matana tewa. Ia Anahatana tau sio wason oamahaiso. Omi osana oasau ata sio matana oamahaiso tewa honu.”
Ia matuhete Musa ne maunauna isa nanie ianei maunau sae wani mtinte
28 Nene poua san rei, oyo ia matuhete Musa ne maunauna isa iatinu sio otuntana. Iatinu ata Yesus isana tau sio ona Sadukiu arihoni akama Yahudi iake. Reiso iasei tanui iahata, “Upu. Maunau sae wani mtinte erenesi maunauna pusire?”
29 Iahata, “Maunau mtinte wani san rei, ‘Atinu omi Israel! Upuri Anahatana, ia osa man. 30 Anom runa Upum Anahatana runa anom pusiki, runa me inaha pusiki, anom erepeka runai sui osa, anana tanei osiki sui osa.’ 31 Maunau mtinte isa honu, areimo san rei, ‘Anom runa sio pusiso sani anom runa ruam.’ Maunauna ua rai sahoro mtinta ranesi maunauna pusire.”
32 Iahata, “Titue, matuhetene! Ano asau manisate ata Upuri Anahatana ia osa man runa anahatana tamene isa waimo tewa nea. 33 Anomo runa moa Upu Anahatana mo, runa anomo pusiki, mo inaha pusiki, anomo rapeka nnai sui osa, anomo runai pusu mo atata, anomo runa ia sia man sani anomo runa ruamo. Auna san rei iake erenesi iakanupu makapana sae man te irui sae man osi Anahatana.”
34 Yesus iatinu ata isana iake nai osa, reiso iahata, “Ano haineke nea na mka apusu tau Anahatana irime ne mansiau.”
Oyo sio pusiso okaitau oasei tau Yesus nea.
Yesus iasei tau sio onata honu
35 Yesus wain iatuhete pan Anahatana ne numa mainisie nene nusue, oyo iasei san rei iahata, “Sapan na rotu-tu sio matuhete Musa ne maunauna oasau ata Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau rei mo, ia Daud upui? 36 Aikee Anahatana Ne Inaha iuna Daud ruai iasau iahata,
‘Anahatana iasau osi Upuku,
Rue hae hanaku wanane
rotu-tu aheta tau me nisau.’
37 Reiso munata Daud ruai ioi Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansia tau Upui sani ia sahoro ia manaonete, sapani na ia hasae Daud upui muie man?”
Sio hutue oatinui iake.
38 Iasau honu iahata, “Ainati runa sio matuhete Musa ne maunauna. Onina na mansia pusiso onooso sani sio mainaya, reiso oeu oausahu papi naua runa onina na sio pusiso oauhaaso sani sio mainaya sui pasar. 39 Nanie orue tau sio mainaya no katerau pan sio Yahudiu no numa mananoune. Tau karisaa, nanie orue tau katerau waron oaunuture osi sio wason oamuiraso. 40 Aikee oakarota sio pina uhanu na onana no numau pusire. Oainisi roe hohao man rotu-tu potuina ne oainisi pan anoo tewa. Mka Anahatana iapasanaso mtinte.”
Ia pina uhanu irui kepen panesi osi Anahatana
41 Yesus wain iru-ruei pan Anahatana ne numa mainisie. Iruei iamanane peti wani oaiinu kepen na oruire osi Anahatana. Iasumata sio onusu no kepen tanui. Sio kupan kaya panesi onusu kepen panesi. 42 Oyo ia pina uhanu isa ihokai. Ia pina rei mo, imosokiniki. Inusu kepen ikina, ina ua man. Areimo kepen panesi tewa, mkana man.
43 Oyo Yesus ioi ne mampusua, iahata, “Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Masi onoo. Ia pina uhanu wain imosokiniki rei, inusu kepen panesi erenesi sio kaya pusiso. 44 Sio kaya rei orui no kepen nesia man. Ne ia pina wain iauhanui rei irui ne kepen pusire. Kani iai sae honu?”