13
Yesus ianamana rerihoni kakinate rerihoni tuniai reini erepena
Yesus runa ne mampusua oeu arihoni Anahatana ne numa mainisie nusue, oyo ne mampusue isa iasau san rei iahata, “Upuku Matuhetene, masi anoo. Anahatana ne numa mainisie rei, iake. Sio onanai tau hatu maina-mainaya waron iaka.”
Iahata, “Onoo numa mainaya rai? Mka sio okuka Anahatana ne numa mainisie reini na hatu rai ratanuhaha tewa nea. Hatu rai rakukaso rarihoni nahaya.”
Oyo Yesus ieu roe pupue wani nanae Saitun. Hoka roe oyo, iruei iamanane Anahatana ne numa mainisie pan ekote hanae pan hae. Oyo Petrus, Yakobis, Yohanis, runa Andarias ohoka mai tanui, nanie oasei tau sio ruao okatai. Oasei san rei, “Masi asau mai. Inasa sio okuka Anahatana ne numa mainisie sani ano asau rei? Mka anoo kakinate sae naone na anei ata sio nanie okukai nea?”
Iahata, “Osaka-saka na pene sio oakarotamo oahata, ‘Tuniai reini erepena nea.’ Mka sio panesi ohokaso ohete nanaku oasau oahata, ‘Au mo, Ia wain Anahatana Iratiki Iapuheu Mansia’ oyo oakarota sio panesi. Munata oatinu sio osima runa manahitana mo, pene okaitau. Kahurae san rei, aikee tuniai reini erepena tewasi. Mataanoe kupaniau oatana runa umau, niana oatana runa umau. Mai tuniai reini mo, isu sui supan-supan. Sio panesi omakaneaso. Tea mo, osupu muaine tewa nea. Ne areini mo, pusire nene aikune man sani ia ikine nanie iamrae inai tiai reun.”
Kahurae osaka-saka. Mka sio osotamo na oruimo osi sio mainaya tau niana. Mka ohitamo sui sio Yahudiu no numa mananouna. Mka ororimo oamanane sio gubernur runa sio aiau noso oparisaa tau au. Reiso saka osima na Au. 10 Kahurae osima na Sou Iake rerihoni Au osi sio niana pusire mai tuniai reini naone. 11 Mka oaresimo, oyo ororimo oamanane sio onata, pene anomo rauponu runa mka oasau sapan. Mka Anahatana iasau osimo kahurae oasau sapan. Omi ruamo oanamana tewa, ne Anahatana Ne Inaha mka irui anamanaya osimo. 12 Mka kakai irui wanin wain iparisaa tau au osi sio ohunui. Wanini irui kakai wain iparisaa tau au osi sio ohunui. Sani rei honu runa amai runa ne hehuka. Sio ikina mka orui noa ama runa noa ina osi sio umau na ohunuso. 13 Mka sio pusiso openeso tanumo noso oparisaa runa au. Ne ia seia iapamese rotu-tu imatai, mka Anahatana iapuheui na pene iapasanai.
14 Mka onoo sio oapuoo kahatene wani ereuna Anahatana ieui arihoni ne numa. Anahatana isopo na pene oapuooi pan ne numa rei. (Ano wani anoo surate rei, atinu ia-ia na anei.) Sio oapuooi, oyo kahurae sio pusiso sui Yudea orumaso roe tinetaya. 15 Sio wason oru-rueso roe ainata hahaya pene osipuso, pene onususo pan no numau honu na onana no apia. 16 Sio noi nisiu pene onuniso, pene onana no papita. 17 Sio wason tiao te wason osusu sio ikina asi pan muie reimo siraka. Oruma iake tewa. 18 Ainisi na pene san rei tau ihate. 19 Pani muie reimo, sinsaraso mainae sani sio sinsaraso tewasi on Anahatana ihaye tau tuniai reini asi. Oyo pan muie honu sinsaraso tewa nea. 20 Ne mka Upuri anoi repeka runa sio wason ininiso na ouna ne mansiau. Reiso itapiso sinsaraso rotu-tu potuina tewa. Sinana sinsaraso rotu-tu potuina, mka ia isa iamahaiki tewa nea.
21 Tau napisi reimo, mka ia isa iasau osimo iahata, “Masi onoo. Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau wain ihokai nea te, ia isa honu iahata, ‘Mai, ia wai pan rei.’ Pene oparisaa tau sio rei. 22 Tau sae? Sio umau mka ohokaso oasau oakarota ata sio rei wason Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu ne Mansiau te sio wason ia mamsima runa Anahatana ne maunauna umau. Mka ouna kakinata sani sio no kawasa on roe Anahatana runa sima-simana na sio wason onoore osira. Oakarota rea sio wason Anahatana ininiso na ouna ne mansiau. 23 Reiso osaka-saka. Uatuhetemo nea, tuniai reini mo erepena sapan on erepena tewasi.”
24 Tau napisi reimo, sinsaraso, oyo ranie erepumonoi, hunane reriohui. 25 Oneu ramnahuso on roe nante runa sae wani roe nante rakoka pusire. 26 Oyo sio pusiso onoo Au, Tumata Reini, Anahatana Ihitiku uhokaku pan yahu tihue runa we kawasa. Onoo au uita-itaku. 27 Mka uaisosi we maisosia on roe noiyaha na oamanou sio wason Anahatana ininiso na ouna ne mansiau. Oamanouso on nau, on ria, on poe, on pan, oyo on pan tuniai nene rurue rotu-tu roe nante nene rurue.
28 Anei pusu matieue reini. Sani inoo roe ai ara isa na inooi marae nea, inoo nene kataunua manna nea, oyo mato resineui honu, inoo san rei ianei ata ihate erehokai nea. 29 Sani rei oi tau tuniai reini erepena. Onoo san rei mo, oanei ata mata huni tewa oyo, tuniai reini erepena.
30 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Sio pusiso wason oamahaiso muie reini mo, omataso tewasi samatoro sinsaraso sani wani uasau reini. 31 Nante runa tuniai reini mka ranikuso, ne au we anamanaya mka ranikuso tewa.
32 Ia seia man iae ianei tewa inasa mka sio sinsaraso san rei. Anahatana ne maisosia roe noiyaha iae, oanei tewa oi. Au Anahatana Anai iae uanei tewa. Hasae amaku ruai man sahoro ianei. 33 Reiso oainati. Osaka-saka. Oanei tewa inasa uhokaku honu. 34 Areimo sani ia isa ieu iarihoni ne numa, oyo ieui hainau. Ia rei iaisosi ne manorina. Irui kawasa osiso na osaka ne numa rei. Sio pusiso osupu no taneiu. Iaisosi ia mamsaka mitanunue isakai ia-ia. 35 Reiso osaka-saka. Oanei tewasi inasa numa upue inuniki. Kani tau ranie manne te? Tau saa monon tihu te? Tau manua ratunkeko te? Tau ranie eresaa te? Oanei tewa. 36 Pene rotu-tu uhokaku omi osaka tewa, oyo usupu pusimo onekemo. 37 Sae wani uasaui osimo reini mo, uasau osi sio pusiso, osaka-saka.