14
Ia pina isa isona mina roe Yesus unui
Nesi onona ua man samatoro karisaa anoo rapeka runa Anahatana ihoka noa upu arihoni otoe Mesir runa karisaa ita Yahudiu iai poroti wan resaa tewa. sio imam no sio mainaya na sio matuhete Musa ne maunauna wason onina arena, nanie osota Yesus puru-purumene na ohunui. Oahata, “Ne pene isotai tau karisaa rei. Tea mo, mka mansia pusiso oatanaso. Openeso oatinu tau ita.”
Tau rei, Yesus waira nia Betania, ria Simon ne numa. Ia mo, naone ikupu unte wani iake tewa nai osa. Oyo ia pina isa ihokai mai Yesus irori potone. Potone rei, ounai arihoni hatu. Oapataui tau mina tunne. Mina rei, ounai arihoni ai namte. Yesus wain iaiki, oyo ia pina rei ihoka, ikuparehi potone tionae, samatoro isona mina rei roe Yesus unui. Sio umau ria rei oakapuku tanui, reiso oasei mai umau oahata, “Ia pina rei iuna sai-sai mina san rei, nanie tahae? Mina rei mo, sani oaheniki, osupu kepen panesi. Kepeni sani ia isa isupu tau musum osa. Kepeni rai, sio mka oruire osi sio mosokinia!” Reiso oakapuku tau ia pina rei.
Ne Yesus iasau osiso iahata, “Ia ruai! Omi nanie oakapuku tau ia pina rei, nanie tahae? Ia ne hali san rei osiku, areimo iake. Sio mosokinia wason okatamo sui osa. Kani mo maue, omaha oakahaiso sui osa. Ne au mka ukatamo sui osa tewa. Ia pina rei iuna nea. Iuna pusire waron imaha iunare. Mka umataku, oyo oaunutuku, ne ia pina rei isonaku tau mina ipusu monne naone nea.
Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Sui supan-supan man mai tuniai reini, osima na Sou Iake rerihoni Au, mka oatinu rerihoni ia pina rei na anoo rapeka runai.”
Yesus iaiki ikata ne mampusua
10 Yudas Iskariot, ia mo, ia isa arihoni sio mampusua hutusa rahana ua rei, ieui pan sio imam no sio mainaya, nanie iahen Yesus osiso. 11 Sio nanie ohunui, reiso oatinu tau anamanae rei anoo mirika. Oahata, “Mka arui kepen osia.”
Reiso Yudas inina arena, nanie iahen Yesus osiso.
12 Tau ranie hatae mataanoe arihoni karisaa ita Yahudiu iai poroti wan resaa tewa. Tau ranie hatae rei sio orehi rompau. Tau sae? Karisaa anori rapeka runa Anahatana ihoka rea upu arihoni otoe Mesir. Tau ranie hatae rei, sio mampusua oasei tau Yesus oahata, “Upu. Tau karisaa anori rapeka runa Anahatana ihoka rea upu arihoni otoe Mesir, ano nanie aia sui supa?”
13 Reiso Yesus iaisosi sio ua iasau iahata, “Oeumo roe kota. Roe rei, mka osupu ia isa iasaoa tihu naniae wan nanae puine. Oeu opusui 14 rotu-tu noi numa wani inusui rei, oyo oasei tau numa upue rei, ‘Upuri nanie ianei naniai wani sui supa tau ia runa ne mampusua nanie oaiso tau karisaa anori rapeka runa Anahatana ihoka rea upu arihoni otoe Mesir.’ 15 Mka iautuu runa kamar onate roe naue osimo. Roe kamar rei, mka osupu katerau runa pusire warumo matane nea. Roe rei oatanunu osita.”
16 Reiso uaso oeuso roe kota. Hoka roe oyo, osupu pusire sani Yesus iasau rei. Reiso oatanunu muaine tau karisaa anori rapeka runa Anahatana ihoka rea upu arihoni otoe Mesir.
17 Nene pumono pan san rei, Yesus ihokai roe kakaranae rei runa ne mampusua hutusa rahana ua rei. 18 Hoka roe oyo, oaiso. Sio wason oaiso, oyo Yesus iasau iahata, “Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Ia isa arihoni omi reini wain iaiki ikataku, mka iaheniku osi sio wason nanie ohunuku.”
19 Oatinu tau rei, anoo runai. Ia isa iasei iahata, “Ia reimo, au te sae rei?” Oyo ia isa honu iasei honu iahata, “Ia reimo, au te sae rei?” rotu-tu pusiso oasei san rei.
20 Oyo Yesus iasau iahata, “Ia rei mo, ia isa arihoni omi hutusa rahana ua reini. Ia rei, wain inono poroti poe pirune osa runa au. 21 Nene manisate mo, au, Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, mka ohunuku sani oaunutui noi Anahatana ne anamanaya. Ne ia sahoro iaheniku osi sio wason nanie ohunuku, ia ne siraka nai osa. Nene iake tau ia rei, pene iamrae nea.”
22 Reiso wason oaiso, oyo Yesus inana poroti. Inana poroti, oyo iainisi iainaa runa Anahatana iahata, “Uainaa runaya man Upu Anahatana. Ano mo, ano aia tau nante runa tuamane pusiki utui. Auna manei ereruhu on poe tuamane na auna poroti tanui.”
Oyo ikihoi tau hanai, isamai osi ne mampusua, iahata, “Onana poroti rei na oaiki, areini mo, tinaiku.”
23 Ita inana koinanae. Iainisi iake tau Anahatana iahata, “Uainaa runaya, mania Upu Anahatana. Ano mo, ano aia tau nante runa tuamane pusiki utui. Ano ahaye tau anggur huaya.”
Oyo irui koinanae rei osi ne mampusua. Sio pusiso oninu mkane-mkane. 24 Iahata, “Areini mo, au we nasi. Mka umataku, we nasi erenia na sio pusiso oanei ata Anahatana iuna tau sio sani masuae itotoe. We nasi rei erenia tau sio panesi. 25 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Mka uninu tihu rei tewa nea samatoro uninui honu ukatamo tau Anahatana irime ne mansiau.”
26 Oyo sio ohete ahinae oainaa runa Anahatana samatoro oeuso roe pupue wani nanae Saitun.
Petrus iakanihu nanai
27 Yesus sio wason oeuso roe pupue wani nanai Saitun oyo wason arena tinai tihue oyo iasau osi ne mampusua iahata, “Mka pusimo orumamo oarihoniku. Tau sae? Sio oaunutui tau Anahatana ne anamanaya ata Anahatana iasau san rei,
‘Mka uhunu ia mamsakae,
oyo ne rompau pusiso orumaso sakakau.
Sio umau suru ria. Sio umau suru nau.’
28 Ne mka uamahaiku honu, oyo ueu uanaonemo poe otoe Galilea. Mka opusu tau muie.”
29 Petrus iasau iahata, “Upu. Masike sio pusiso oeu arihonia iae, mka au mo, ueu uarihonia tewa.”
30 Oyo Yesus iasau iahata, “Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Mka-mka pumono, manue eretunkeko nai ua tewasi oimo, ano asau ata ationa Au tewa, rotu-tu nai tonu nea.”
31 Isopo mtinte, “Upu. Masike umataku runaya iae, manisate, upeneku uasau ata au uationaya tewa!”
Oyo ne mampusua pusiso oasau san rei sirinia.
Yesus iainisi ria Getsemani
32 Oyo Yesus runa na mampusua oeuso ria nisi wani nanae Getsemani. Hoka ria oyo, iasau osi ne mampusua iahata, “Oru-ruemo mai rei na ueu uainisi tau Anahatana.”
33 Oyo ikata Petrus, Yakobis, runa Yohanis. Anoi ereuponu. Iahana anoi mtinte nai osa. 34 Iahata, “Anoku mtinte nai osa. Uahana nanie umataku nea. Onapa mai rei runa osaka.”
35 Oyo ieui hainau mkane, samatoro irike tune poe tuamane. Iainisi tau Anahatana kani ne ukuro rerihoniki. 36 Iahata, “Ama, amaku, ano anei auna pusire. Reiso uainisi arihonia na anana we ukuro rei arihoniku. Ne pene apusu au we maue. Apusu ano ruam me maue.”
37 Oyo Yesus inuniki pan ne mampusua tonu rei. Isupuso wasopo onekeso. Iasei tau Petrus, “Simon, anekea? Ueu uarihonimo potuina tewasi, ne amaha asaka-saka tewa? 38 Saka na oainisi na pene ia isa ireamo. Ireamo na opalalosa. Manisate, anomo nanie rapusu manisate. Ne okua tewa tau tinaimo ramankaeso.”
39 Oyo ieu iarihoniso honu, nanie iainisi sani sinasi rei honu. 40 Iainisi pusi oyo, inuniki honu pan tonso. Isupuso onekeso honu. Tau sae? Sio matao mtinta. Reiso oanei tewa oasau sapan osi Yesus.
41 Yesus inuniki mai tanso nai tonu, oyo iasei iahata, “Onekemo oaranahamo asi? Onekemo erelai nea. Mata huni tewa oyo, oahen Au Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, osi sio wason opalalosa. 42 Ohanumo roe na ieuta. Onoo ia wain iruiku ihokai nea.”
Sio osota Yesus
43 Yesus wain ianamana asi, oyo sira tau Yudas, ia isa arihoni sio hutusa rahana ua rei, ihokai ikata sio hutue. Sio rei orori tunua runa kahitata. Sio imam no sio mainaya, sio matuhete Musa ne maunauna, runa sio ona Yahudi nesia rei sahoro oaisosi sio rei na nanie osota Yesus. 44 Yudas, ia wain iahen Yesus, iasau osiso naone iahata, “Ia wain oninai, mka umukiki na oationai. Osotai oyo ororiki. Osakai ia-ia.”
45 Yudas ihokai, oyo sira tau ieui mai haineke Yesus iahata, “Matuhetene.” Oyo imukiki. 46 Imukiki oyo, sio rei osotai runa oaresiki. 47 Ia isa wain haineke sio, isaru ne tunue, oyo iseha sio imam no ia mainae ne manorine isa tinai totue hae. 48 Oyo Yesus iasei tanso iahata, “Omi ata kani uaisosiso na pene oatinu tau kupania? Omi ata kani uaisosiso na pene opusu kupania ne maue? Tau rei, orori tunua runa kahitata nanie osotaku? 49 Ranie hatae isa uatuhete, hanroe, poua rei honu uatuhete roe Anahatana ne numa mainisie nene nusue na onoo. Ne osotaku tewa. Ne osotaku sani reini sani Anahatana ne anamanaya ereasau.”
50 Oyo sio mampusua pusiso oruma oarihoni Yesus.
51 Ia honue isa pan rei, irehe nipae man, ipusu Yesus. Oyo sio nanie osotai, 52 ne inosu ne nipae rei, oyo irumai sanakui.
Sio orori Yesus pan ia imam onate
53 Sio orori Yesus pan sio imam no ia mainae. Hoka pan oyo, sio imam no sio mainaya, sio matuhete Musa ne maunauna, runa sio ona Yahudi nesia rei pusiso oamanouso. 54 Petrus ipusu Yesus on ria hainau rotu-tu inusui pan mitanunue arihoni sio imam no ia mainae rei ne numa nene pakelo. Hoka pan oyo, iru-ruei iasa tinain haineke usa ikata sio mamsakaya. 55 Sio imam no sio mainaya runa sio pusiso on sinasi rei onina sio umau na osima runa Yesus ne isanaya na oruiki osi sio wason no kawasa ohunui. Ne osupu ne isanae isa tewa. 56 Sio panesi ohoka oruni oakarota rerihoni Yesus, ne sio no mamrunia osa tewa. Pusiso oruni tamena-tamena. Reiso no kawasa tewa na oaisosi sio ohunui.
57 Oyo sio umau ohitio roe, samatoro oruni oakarota rerihoni Yesus oahata, 58 “Ami atinui iasau iahata, ‘Mka ukohu Anahatana ne numa mainisie reini, sio ruao onanai, oyo onona ua, uapuoo honue. Areimo sio ruao oapuooi tewa.’ ”
59 Aikee sio no mamrunie osa tewa.
60 Reiso sio imam no ia mainae iooi kua tihue, oyo iasei tau Yesus iahata, “Sio rei oruni kahatene rerihonia. Ne ano asau sae isa tewa?”
61 Ne Yesus iamaturui man. Iasau sae isa tewa. Oyo sio imam no ia mainae iasei honu iahata, “Ano mo, Ia Aia wain Anahatana Ihitia na Iapuheu Mansiau, ia sahoro ita iainaa runai anai?”
62 Iahata, “Au wani rei nea rei tea. Mka pusimo onoo au, Tumata Reini, Anahatana Ihitiku, urue mai Ia wain Ne Kawasa hanai wanane. Mka uhokaku honu runa yahu on roe nante.”
63 Iatinu san rei, oyo sio imam no ia mainae ikiha ne papite na sio oanei ata anoi eresaa tau Yesus. Iahata, “Reiso pene susa nina sio umau wason onoo tau matao nea. 64 Omi ruamo oatinui ianamana sani ia mo, Anahatana rei. Oapamata sou sapan?”
Sio pusiso oapamata sou ata Yesus isana, reiso kahurae ohunui. 65 Oyo sio umau ohuto Yesus, onete matai usena na inoo mosa tewa, oyo ohitai oaumaniki oasau osiki oahata, “Masi asima. Ia seia ihitaya?”
Sio mamsakaya oroho Yesus panesi oi.
Petrus iauhaa ata iationa Yesus
66 Petrus waipan naniai rei asi, oyo ia pina makahaie tau sio imam no ia mainae ihokai mai. 67 Inoo ata Petrus wain iasa tinain haineke usa, oyo iarinii uai anoe ia-ia, samatoro iasei iahata, “Ano sahoro akata ia Nasaret rei oi rei tea. Ia Nasaret wain nanai Yesus tea?”
68 Iahata, “He. Uationai tewa. Uanei tewa. Ano wani asau runa sae rei?”
Oyo Petrus ieui pan mitanunue.
69 Ia pina makahaie rei inoo Petrus, oyo iasau osi sio pan rei, “Manisate, ia reini, ia isa arihoni sio.”
70 Iahata, “Au? Uationai tewa.”
Oyo sira tau sio pan rei oasau osi Petrus oahata, “Nene manisate, ano mo, ano isa arihoni sio rei. Tau sae? Ano arihoni otoe Galilea!”
71 Oyo Petrus isopa ruai iahata, “Anahatana nanai. Uationa ia rei, ia wain omi oanamana runai, tewa.”
72 Mata huni tewa oyo, manue eretunkeko honu. Eretunkeko nai ua nea. Oyo Petrus anoi erepeka runa Yesus ne anamanae. “Mka manue eretunkeko nai ua tewasi oi, ano asau ata ationa au tewa nai tonu nea.”
Reiso Petrus irani anoi repunoko pusiki.