15
Yesus iamanane Pilatus
Nene omnano tunne san rei, sio pusiso, sio imam no sio mainaya, sio matuhete Musa ne maunauna runa sio ona Yahudi nesia rei oapamata sou. Okanihoo Yesus, oyo ororiki nanie oruiki osi Pilatus, ia wain ne kawasa tau otoe rei. Ororiki oyo, Pilatus iasei tanui iahata, “Areimo manisate? Ano sahoro auna natu tau sio Yahudiu?”
Iahata, “E-e. Areimo sani ano wamo asaui rei tea.”
Sio imam no sio mainaya oamanaru Yesus. Oahata, “Ia reimo, ne masanau panesi.”
Reiso Pilatus iasei honu tau Yesus. Iahata, “Ano asau sae isa tewa? Masi anoo, sio wason osima sapan runaya.”
Ne Yesus iamaturui man. Pilatus inoo san rei isira.
Tau karisaa sio anoo rapeka runa noa upu ohitio oeu oarihoni Mesir, Pilatus isaka ihoka-hoka ia isa arihoni pui anoe wain sio oainisiki. Pani pui anoe ia isa wain nanai Barabas. Ikata sio wason oatana runa sio kupaniau, reiso ohunu sio umau. Reiso sio hutue ohokaso, oyo oainisi arihoni Pilatus san rei, “Upu. Ami ainisi arihonia na ahoka ia isa arihoni pui anoe sani sui osa tau karisaa reini.”
Pilatus iasei tanso iahata, “Onina na uhoka ia natu tau omi Yahudiu osimo?”
10 Iasei san rei tau inoo ata sio imam no sio mainaya orui Yesus osiki tau sio wason oananai.
11 Ne sio imam no sio mainaya rei oasau osi sio hutue rei oahata, “Oainisi na ihoka Barabas. Pene oainisi na ihoka Yesus.”
Reiso sio oainisi Barabas. 12 Oyo Pilatus iasei honu tau sio hutue rei iahata, “Reiso omi onina na au una sae runa ia reini wain omi oaoiki tau natu tau omi Yahudiu?”
13 Oakapona, “Pakui roe hini wani reniene!”
14 Iasei, “Tau sae? Ia ne isanae sae?”
Oyo oakapona erenesi sinasi oahata, “Pakui roe hini wani reniene!”
15 Pilatus inina na sio anoo iaka reiso ihoka Barabas osiso. Oyo iaisosi sio umau osapu Yesus tau awane unia. Osapui samatoro iruiki osi sio umau na opakui roe hini wani reniene.
Sio opaku Yesus roe hini wan reniene
16 Sio soratatua orori Yesus pan ia onate arihoni kupania ne numa, oyo oanaha runa sio no tikane soratatua pusiso. Oanaha runaso, oyo oamanouso. 17 Sio nanie oauman Yesus tau sio oaoiki tau natu. Reiso oausahu papi msinae osiki, oyo opepe awane unie wani nonae, samatoro oausahui roe unui. 18 Oyo oatapeai. Oahata, “Arue nai-naim, natu tau sio Yahudiu.”
19 Ohita-hita unui tau ai sanae, oyo ohuto-hutoi, samatoro orike tune mai Yesus sani oamuirai. 20 Oaumaniki pusi, oyo onosu papi msinae rei, oyo oausahu ruai ne papite osiki honu. Oyo ororiki pan manahane nanie opakui roe hini wani reniene.
21 Sio otentene tau Simon, ia Kirene, na ihana hini wan reniene osi Yesus. Ia rei Aleksander runa Rupus amai. Ia mato ihokai on pan niane, nanie inusui roe kota. 22 Reiso orori Yesus roe pupue wani nanae Golgota. Golgota nene manariti mo, unuke kanie. 23 Hoka roe oyo, nanie oruiki ininu tihu anggur wan onehui na mur, na pene iahana tinain reina. Ne ipenei ininui. 24 Oyo opakui roe hini wani reniene rei, samatoro orehi katoite, nanie osama Yesus ne apia osi ruao. 25 Opakui roe hini tau ranie erehiti-hiti. 26 Okanu roe hini, roe unui hahae, ia ne isanae sapan. Okanu, “Natu tau sio Yahudiu.” 27 Opaku Yesus runa sio kimanakana ua roe hini wani reniene oi. Opaku ia isa mai Yesus hanai wanane runa ia isa mai hanai pante. 28 Ouna sani Anahatana ne anamanaya raasau, “Oahata ia rei, ia isa runa sio kahatena.”
29 Sio wason onikuso, okoka unuo oaumaniki, oyo orati osohiki, oahata, “He. Ano asau ata mka akohu Anahatana ne numa mainisie, oyo onona ua, oyo apuooi honu. 30 Masi asipua arihoni hini na apuheu ruam.”
31 Sio imam no sio mainaya runa sio matuhete Musa ne maunauna oaumaniki oi. Oahata, “Iapuheu sio panesi ne ianei iapuheu ruai tewa. 32 Kani ia rei wain natu Israel, Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau, kahurae isipui arihoni hini rei na inoo runa iparisaa tanui.”
Sio ua wason opakuso roe hiniu okatai rei iae, orati sohiki oi.
Yesus imatai
33 Tau ranie katopu, oyo ranie hatae rei erepumonoi pan otoe rei rotu-tu ranie reun. 34 Oyo Yesus iakapona nioi mainae tau ia ne sou, “Eloi, Eloi lama sabakhtani?” Nene manariti mo, Upuku. Anahatana. Aeu arihoniku, nanie tahae?
35 Sio umau pan rei oatinui ioi san rei, reiso oasau oahata, “Masi oatinu. Ioi Elia.” Elia mo, masuae ia wain ia mamsima runa Anahatana ne maunauna.
36 Ia isa pan rei irumai inana nokasa sanae. Inonoi poe tihu anggur wan maninue, samatoro isumai tau ai sanae rurue. Oyo isopai roe Yesus sihurui, inina na Yesus ininu tihu rei. Isopai roe, iahata, “Napa ee! Mai, na inoo ata kani Elia ihokai iratiki arihoni hini wani reniene rei te tewa.”
37 Oyo Yesus iakapona mainae, samatoro nahai erenikui.
38 Nipae wani erenete mitanunue roe Anahatana ne numa mainisie rei wakihai. Eresamai tau ua on roe rurue rotu-tu poe rurue. 39 Ia kapitane tau sio soratatua utuni ioo mai hini rei uae iatinu Yesus iakapona runa inoo Yesus imatai sapan, iahata, “Nene manisate, Ia reini mo, Anahatana Anai.”
40 Sio pinau umau wason pan rei oi. Sio wason oasumata pusire on hainau. Sio rei mo, Salome, Maria arihoni nia Magdalena, runa Maria (Yoses runa Yakobis, ia honue, inai). 41 Tonuso opusu-pusu Yesus. Sani ihokai pan otoe Galilea oakahaiki. Pani rei iae wason sio pinau panesi oi. Sio rei ohokaso mai Yerusalem okata Yesus.
Sio oaunutu Yesus
42 Ranie hatae rei, areimo ranie hatae sio oatanunu tau hanroe. Tau sae? Hanroe, areimo onone wani iamuira Anahatana. Tau ranie manne nea 43 Yusup arihoni nia Arimatea ihokai. Ia rei mo, ia osa arihoni sio ona Yahudiu. Sio panesi oationai runa oamuirai. Ia oi wain inapa na Anahatana irime ne mansiau. Reiso Yusup iapamese anoi, oyo ihokai mai Pilatus nanie iainisi Yesus hatai. 44 Pilatus iatinu ata Yesus imatai nea, isira. Reiso iaisosi ia isa ioi ia kapitane tau sio soratatua utuni rei. Hoka mai oyo iasei tanui iahata, “Yesus imatai nea?”
45 Iahata, “E-e, upu. Imatai nea.”
Oyo Pilatus iamanaku. Iasau osi Yusup iahata, “Anana hatai rei.”
46 Oyo Yusup ihane nipa iake isa, samatoro iaputunu Yesus, oyo iopai tau nipae rei. Oyo inusu hatai rei pan hatu nohue. Hatu nohue rei mo, ounai arihoni hatu tatepie. Inusu tihane hatae rei, samatoro ikamauni hatu mainae isa erenete hatu nohue rei nene mitanunue. 47 Maria, ia Magdalena, runa Maria, Yoses inai, oasumata sio oaunutui.