16
Yesus iamahaiki honu
Ranie hatae wan sio Yahudiu oamuira Anahatana erenikui nea, oyo Salome, Maria (arihoni nia Magdalena) runa Maria (Yakobis inai) tonso oeu ohane hau rihue nanie osonai roe Yesus tinain. Tau omnano tunne, onone mataanoe arihoni minku unue rei, oeuso poe hatu nohue tau ranie eresaa nea. Oasei tau umau oahata, “Ia seia mka iakahaita na ikamauni hatu wani erenete hatu nohue nene mitanunue?”
Hoka poe oyo, onoo roe uae, samatoro onoo ata sio okamauni hatu rei arihoni mitanunue nea. Hatu rei mainae nai osa. Reiso onusu pan hatu nohue rei, samatoro sira tau onoo ia honue isa iru-ruei mai hanao wanana. Ia wain iausahu papi naue wan putie. Onoo ia honue rei, reiso osira hunu ruao. Ia honue rei iasau osiso iahata, “Pene osira. Onina Yesus arihoni nia Nasaret. Ia wain sio opakui roe hini wani reniene. Waini tewa nea. Waini iamahaiki honu. Masi onoo, naniai wani oaunutui wapo rei. Masi oeu oruni osi Petrus runa sio mampusua pusiso. Osima osiso oahata, ‘Yesus wain ieu ianaonemo poe otoe Galilea nea. Poe rei omi mka onooi sani naone iasau osimo rei.’ ”
Reiso ohokaso arihoni hatu nohue rei, oyo orumaso. Tea mo, osira runa okaitau. Oasau sae isa tewa osi ia seia man oi. Tea mo, okaitau hunu ruao.
Yesus iatuhete ruai osi ne mampusua
Yesus iamahaiki honu tau omnano tunne tau onone mataanoe arihoni minku unue rei. Mataanoe, iatuhete ruai osi Maria, ia pina Magdalena. Naone, Yesus inei sakahatena itu arihoniki. 10 Reiso Maria, ia pina Magdalena rei, ieu isima ata inoo Yesus wain iamahaiki honu. Isima osi sio wason naone okata Yesus. Sio rei wason orani oasanoata. 11 Ne oatinu ata Yesus wain iamahaiki honu, oatinu ata Maria inooi nea, oparisaa tewa.
12 Oyo Yesus iatuhete ruai osi ne mampusua ua. Uaso onooi tamene. Onooi pannuhu wason oeuso mai nisiu. 13 Reiso onuniso, oyo oruni osi no netau. Oahata, “Ira oe. Ami anoo Yesus wain iamahaiki honu!”
Ne no netau reimo oparisaa tewa sirinia.
14 Tau muie Yesus iatuhete ruai osi ne mampusua hutusa rahana osa pannuhu wason oaiso. Iasau nioi mainae. Tea mo, sio opisa unuo tewa runa unuo onata reiso oparisaa tewa wason oruni-runi. Oruni ata onoo nea ata Yesus wain iamahaiki honu. 15 Oyo Yesus iasau osiso iahata, “Oeu ohori niana-niana pusire mai tuniai rei. Osima na Sou Iake rerihoni Au. Osima osi sio pusiso mai tuniai reini. 16 Ia seia wain iparisaa, oyo osohui na mansiau oanei ata iarihoni ne rosau nea, Anahatana iapuheui na pene iapasanai. Ne ia seia iparisaa tewa, mka Anahatana iapasanai. 17 Sio wason oparisaa, mka ouna sima-simana sani onei sakahatena tau au we kawasa, oanamana tau sou waron ruao oaneire tewa. 18 Munata orime tekene te oninu minne, sio rei okupu tewa, omata tewa. Munata oahusie sio kupua tau hanao, mka sio kupua rei iake. Okupu tewa nea.”
19 Upuri Yesus iaunauso pusi, oyo Anahatana iapusaai na roe noiyaha. Roe rei, Yesus isupu kawasa reiso iruei mai Anahatana hanai wanane. 20 Reiso sio mampusua oeu osima na Sou Iake rerihoni Anahatana sui niana-niana mai tuniai reini pusiki. Upuri iakahaiso oi na ouna sima-simana. Tau rei, sio pusiso oanei ata no anamanaya manisata.