3
Maunauna rerihoni sio onata osi sio wason oparisaa
Anamanae reini titue-tue, “Munata ia isa ne maue iuna ia onate tau sio wason oparisaa, inina tanei iake.” Ia onate tau sio wason oparisaa mo, kahurae pene sio bisa oasau ata ne isanae. Kahurae sahai osa man runa pene isahu-sahui. Kahurae ianei ruai runa iapamese anoi. Kahurae sio bisa oamuirai. Kahurae anoi iake iararuma sio wason ohokaso noi ne numa. Kahurae ianei iatuheteso ia-ia. Pene ininu panesi. Pene iatana panesi ne anoi manne runaso. Pene ituntana. Pene anoi runa kepen. Kahurae ianei iaisosi ne numa anoe taue na ne hehuka oatinu tanui runa oamuirai. Munata ia isa ianei iaisosi ne numa anoe taue tewa, sapani na mka iaisosi sio wason oparisaa tau Anahatana? Pene ia onate tau sio wason oparisaa, ia wain mato iparisaa tau Kristus Yesus. Kahurae iparisaa potuina nea. Tewa mo, mka ihati ruai, oyo Anahatana iapasanai sani masuae ia aia sakahatene ihati ruai oyo Anahatana iapasanai. Isa honu, kahurae sio wason oparisaa tewa oamuirai na pene sio oruni onehu awanai. Tea mo, mka sio ounai ipalalosa. Mka ia aia sakahatene iakarotai na ipalalosa sani ita iakarota makapana tau kamsikete na isotai.
Maunauna rerihoni sio makahaia osi sio wason oparisaa
Sani sio onata, sio makahaia osi sio wason oparisaa mo, kahurae sio bisa oamuiraso. Kahurae sio oruni katopue. Pene oninu panesi runa pene anoo runa kepen. Kahurae sio oparisaa ia-ia tau maunauna rerihoni Yesus. Maunauna waron Anahatana iatuheteta tanure. Naone Anahatana iauhun ne maunauna rai ne iatuheteta tanure nea. Kahurae oparisaare runa hasae ouna sae waron oanei ata manisate. 10 Kahurae sio orea sio makahaia reini naone. Munata pene sio bisa oasau ata no isanaya mato sio oanori sani sio makahaia osi sio wason oparisaa.
11 Sani rei honu runa no pinau. Kahurae sio bisa oamuiraso. Pene oruni mansia nanai. Kahurae oanei ruao runa sio bisa oparisaaso sui osa.
12 Kahurae ia makahaie osi sio wason oparisaa sahai osa man runa pene isahu-sahui. Kahurae iaisosi ne hehuka runa ne numa anoe taue ia-ia. 13 Sio makahaia wason oanori ia-ia, mka mansiau oamuiraso. Mka sio makahaia oanamana okaitau sio niane tewa. Oanamana rerihoni oparisaa tau Kristus Yesus.
Maunauna waroni naone Anahatana iauhunre
14 Masike au we maue ueuku pan tanua on sini, au wani ukanu maunauna rai osia sirinia. Ukanure na 15 kani uapuari ano mka anei sapani na ita iamahaita. Ita kaka wani wan iparisaa tau Anahatana. Anahatana wain iamahaiki. Ita wani Anahatana ne mansiau irime tau maunauna waron titue. 16 Ia isa bisa iauhaa tewa ata maunauna rai iaka nai osa. Maunauna waron naone mauhunta ne Anahatana iatuheteta tanure nea. Maunauna waron ratuheteta iamahaita iuna sae waron Anahatana ne suka man. Maunauna rai iaka tau ratuheteta rerihoni
Ia wain iatuhete ruai osita nitai tumata.
Anahatana Ne Inaha iatuheteta ata ia rei anoi manisate.
Anahatana ne maisosia on roe noiyaha onooi.
Sio osima nnai osi sio niana-niana.
Sio mai tuniai reini oparisaai.
Anahatana iapusaai roe noiyaha, naniai wani rinane eresita ita-itane.