4
Sio matuhete makarotana
Anahatana Ne Inaha iasau ia-ia ata tau umetene wani haineke Kristus Yesus nanie ihokai mai tuniai reini honu, sio umau mka oparisaa tau Kristus Yesus tewa nea, oyo opusu sakahate makarotana. Mka opusu sakahatena waron no maunauna titue tewa. Sakahatena rai rauna sio makarotana oatuhete sio niana-niana tau no maunauna rai. Sio makarotana rei oasau ata oatuheteso tau manisate. Aikee oatuheteso tau manisate tewa. Sio rei oanei no isanaya tewa. Sio oatuhete osoposo na pene oausahaso. Osopo na pene oai muaina umau. Aikee Anahatana ihaye muaina pusire osi ita wani iparisaa na iaire. Ihaye muaina pusire osi ita wani ianei maunau titue. Iaire iainisi iake arihoni Anahatana. Tau sae, pusire waron Anahatana ihaye waron iaka. Iake tewa ita iamaon sae isa. Hete sae, isupui, oyo iainisi iake arihoni Anahatana. Tau sae, Anahatana ruai iasau ata pusire waron iaka tau ita iainisi tau Anahatana, oyo iake.
Maunauna osi Timotius
Munata ano arui maunauna raimo osi rea kakau, rea waniu, mka ano auna manorine iake osi Kristus Yesus. Aunau rea kakau, rea waniu runa aparisaa ia-ia. Aparisaa pusu maunauna waron pusita iparisaare. Maunau titue waron ano apusure rotu-tu reini. Ne pene atinu tau mamrunia waron titue tewa. Waroni kahatena. Ruam anina na amahaia auna sae waron Anahatana ne suka man sani ia wain iapataruna ruai inina na tinain makae. Ita inina na tinairi makaya, areimo iake mkane man. Ne inina na iamahaita iuna sae waron Anahatana ne suka man isupu iake tau muie reini. Mka imatata isupu iake oi tau nesie muie honu. Anamanae reimo ata isupu iake titue-tue reiso ita bisa iparisaa tanure ia-ia. 10 Reiso masike tamneana panesi, inana taneiu panesi. Tau sae, ianori runa Anahatana. Anahatana wain iamahaiki mka irui iake osita. Ia sahoro iapuheu sio pusiso na oamahaiso rotu-tu ria supan. Iapuheu sio wason oparisaa tau Kristus Yesus. 11 Atuhete runa aisosiso na opusu we maunauna rai.
12 Pene atapi ata ia isa iasau ata ano ikine tau ano honue asi. Ne auna siaie osi sio wason oparisaa na sio oanei kahurae oamahaiso sapan. Auna siaie pusu anamana iake, auna iake, anom runaso, aparisaa tau maunau titue, anom manisate. 13 Asaka ahatae Anahatana ne anamanaya osi sio wason oparisaa, oyo aunauso runa atuheteso tanure. Ahatae osiso rotu-tu mka uhokaku pan tanumo. 14 Pene ahanamata anana me taneiu waron Anahatana irui kawasa osia na ananare. Irui kawasa osia pusu sio onata tau sio wason oparisaa osima runa sapani na mka pan muie anori runa Anahatana runa oahusiea. 15 Auna sae waron au mato uasau rei. Ariniire sui osa. Aunare na sio pusiso onoo ata ano amauna mainae honu. 16 Ainati na amahaia manisate. Ainati na atuheteso tau maunau titue. Kahurae amauna san rei. Tau sae, mka apuheu ruam runa sio wason oatinu tanua.