5
Maunauna rerihoni sio tikana wason oparisaa
Pene anamana makae tau sio onata. Ne akananuso sani ruam amam. Auna sio honua sani mea kakau, mea waniu. Auna sio pina onata sani inam. Auna sio pina honua sani mea hotau, tau anom manisate.
Maunauna rerihoni sio pina uhanu
Aisosi sio wason oparisaa na oamuira sio pina uhanu wason ruao. Ne munata ia pina uhanu wain nea hehuka, nea momou, kahurae sio reimo oamahaiso ouna-una sae waron Anahatana ne suka man. Ouna sae waron Anahatana ne suka pusu oamuira sio ruao no enau. Ouni mai no mansia mainaya, noa momou wason naone oapiaraso. Ouna san rei na Anahatana anoi iake. Ia pina uhanu wain titue-tue ruai, ia isa tewa na iapiarai, anoi tau Anahatana man. Tau onone, tau ranie ia iainisi tau Anahatana na iakahaiki. Ne rerihoni ia pina uhanu wain iamahaiki pusu ia ruai ne maue man. Masike wain iamahaiki asi, ia sani imatai sirinia. Aunau sio pusiso wason oparisaa tau maunaune rei na opusui na pene ia isa bisa iasau ata no isanaya. Tau sae, munata ia isa iapiara ruai ne ipane tewa, erenesi rei, iapiara ruai ne hutua taue tewa, ia rei iauhaa sae waron ita iparisaa. Ia kahatene erenesi sio wason oparisaa tewa. Sio wason oparisaa tewa onoo runa no hutua taue runa no ipane.
Kanu ia pina uhanu nanai tau surate na oakahaiki kani ia wain sani au mka uasau rei. Kahurae ne musum hutu nome te ne musum hutu nome nesi. Iausahai nai osa man. 10 Kahurae sio pusiso oanei ata ne atata iaka sani iapiara ne hehuka iake rotu-tu okarihuruso. Ia ne suka iararuma sio wason ohokaso noi ne numa. Ianori runa Anahatana ne mansiau. Iakahai sio wason no susa. Iamauna inana tanei sae man wani iake.
11-12 Pene kanu sio pina uhanu wason sio honua nanao tau surate rei. Tau sae, mka oahana ata nanie onina ia hanaie honu onina nanie oausahaso honu. Naone ototoe ata mka onana tanei osi Kristus. Ne poe oo, opamanisai tewa. Reiso sio osana. 13 Isa honu, sio ohanamata. Oeu ohori numau. Erenesi rei, sio oruni osaka-sakanau sou suru ria suru nau runa oamnehu runa mansiau no masanau no iaka. Oruni sae waron ia isa iruni iake tewa. 14 Reiso au uaunau sio pina uhanu honua na oausahaso honu, osusu, runa osaka no numa hutae na pene re nisau oruni nanari. 15 Uaunauso san rei tau sio pina uhanu honua umau onana tanei osi Kristus tewa nea. Opusu ia aia sakahatene nea.
16 Ne munata wason sio pina uhanu rerihoni ia pina isa wain iparisaa ruai ne ipane, kahurae ia pina rei iakahai sio pina uhanu rei. Pene sio wason oparisaa rerihoni ipa tamene, pene sio mtinta runa sio pina uhanu wason bisa no ipane oakahaiso. Pene anoo mtinta runa sio rei na mka oakahai sio pina uhanu wason ruao man.
Maunauna rerihoni sio onata
17 Kahurae oamuira sio onata tau sio wason oparisaa wason oaisosiso iake. Oamuira nai ua, nai tonu. Oamuira sio onata wason oaunauso runa sio wason oatuheteso. Oamuiraso reiso osehaso. 18 Tau sae, masuae Musa isupu kawasa rerihoni Anahatana na iasau san rei, “Koropou wani ereheta-heta gandum na nene huaya rahokaso, pene kanihoo nene hohae. Otapiki ruai ereaiki.” Yesus iasau, “Ia wain inana tanei, kahurae osehai.”
19 Pene oatinu tau ia isa iamanaru ia onate tau sio wason oparisaa. Kahurae sio ua te tonu oamanarui osima runa ne isanae sapan samatoro omi oatinu tau sio iake. 20 Ia onate wain ne isanae, kahurae omi oasau tanui na sio pusiso wason oparisaa onoo runa oatinu. Oatinu na sio okaitau opalalosa. 21 Uaisosia iamanane Anahatana runa Kristus Yesus runa Anahatana ne maisosia on roe noiyaha wason Anahatana ininiso pusiso onoo. Apusu we maunauna rai na pene arui iake osi ia osa man. Arui osa osi sio pusiso. 22 Pene arapu ahusie ia isa na ahitiki tau ia onate. Napa rotu-tu iparisaa potuina mkane na onoo ne atata sapan. Tau sae, mka ia rei ipalalosa, ano me isanae oi. Asaka ruam na anom manisate.
23 Pene aninu tihu man. Ne aninu tihu anggur mkane. Tau sae, tiamu reun sui osa. Akupua panesi.
24 Pene arapu ahiti ia onate. Tau sae, sio umau opalalosa mai manahane na pusiso oanei no rosau rai. Masike sio oasei tanso tewasi, sio oanei nea. Ne sio umau opalalosa pan anoo man. Reiso sio oasei tanso samatoro oanei no rosau sapan. 25 Sani rei oi tau atata iaka. Sio umau ouna iake mai manahane na sio pusiso oanei. Ne sio umau ouna iake oauhuni. Ne sio no atata iaka rai mka mauhunta rotu-tu ria supan tewa.