6
Maunauna rerihoni sio manianeu
Kahurae sio manianeu wason oparisaa oarinii noa upu sio iaka na sio manianeu rei oamuiraso sui osa. Oamuiraso na pene sio omakania Anahatana nanai. Pene omakania ami maisosia mani maunauna. Sio manianeu wason noa upu oparisaa, pene oturuhaka noa upu rei. Tau sae, pusiso oparisaa osa. Ne kahurae sio oanori osi noa upu wason oparisaa rei, iake mainae honu. Tau sae, noa upu rei oparisaa. Anahatana anoi runaso. Noa upu rei sahoro no untu kani sio manianeu opakarian osi noa upu rei iake.
Maunauna rerihoni sio kaya
Atuhete we maunauna rai osiso runa akananuso na opusure. Ne munata ia isa iatuhete tamene, munata iparisaa tau maunau titue waron rerihoni Upuri Yesus Kristus tewa, munata ipenei iparisaa tau maunauna rerihoni iamahaita iuna sae waron Anahatana ne suka man, ia reini ihati ruai. Aikee ianei saisa tewa. Nanie ituntana rerihoni anamanaya sui osa reiso isaturuu ianana, ituntana, iruni mansia nanai, isisi nahe wani iake tewa. Sio wason san rei, otuntana runa umau sui osa. Tau sae, sio oarinii kahatene. Sio oanei maunau titue tewa nea. Sio oahata oamahaiso ouna sae waron Anahatana ne suka man, mka osupu kepen panesi.
Ia wain iamahaiki iuna sae waron Anahatana ne suka man ne untu mainae sirinia. Hete sae, ne apia rasohai nea. Ita iamrae mai tuniai reini, irori saisa tewa. Mka imatata rerihoni tuniai reini, irori saisa tewa sirinia. Reiso, ita re muaina, re apia rasohata nea. Ne sio wason nanie ouna kaya, sio sani sio oakarota manue na erenusu pan kamsikete anoe renina nene muaine. Sio wason nanie ouna kaya san rei oi. Ia aia sakahatene iakarotaso na opalalosa, sio opusu no maue kahatene wani reunaso oariruneso. No maue rei mka reunaso iake tewa runa osupu siraka. 10 Tau sae, sio wason anoo runa kepen, mka osupu sirakau panesi. Sio umau anoo runa kepen rotu-tu oparisaa maunau titue tewa nea. Oparisaa tewa nea, oyo sinsaraso rotu-tu anoo karaka.
Paulus iaunau Timotius
11 Ne ano mo, ano wani anori runa Anahatana. Pene auna san rei. Ne anina na anom manisate, amahaia auna sae waron Anahatana ne suka man, aparisaa tau maunau titue, anom runaso, apamese sae waron rauna mtinte tanua, anom manne runaso. 12 Sani ia wain iapataruna irumai tau ne mkonae pusiki, anina na amkona amahaia apusu sae wani ano aparisaai. Asaka na amahaia rotu-tu ria supan. Tau sae, Anahatana ianaha runaya na amahaia rotu-tu ria supan. Mka amahaia rotu-tu ria supan tau ano amanaku tau sio panesi nea sapani na aparisaa ia-ia. 13 Au uaisosia na Anahatana wain iapuhai pusire runa Kristus Yesus wain iamanaku sae wani iake osi Pontius Pilatus onoo. Au uaisosia san rei: 14 Apusu we maunauna rai pusire na pene ia isa bisa iasau ata me isanae. Apusure rotu-tu Upuri Yesus Kristus ihokai mai tuniai reini honu. 15 Erelai Anahatana ne umetene, mka Anahatana iaisosiki ihokai mai tuniai reini honu. Anahatana wain kahurae ita iainaa runai. Ia ruai sahoro irime ita. Irime natu tau sio natu pusiso. Ia wain Upu tau sio upu pusiso. 16 Ia ruai sahoro imatai tewa. Ia iruei roe rinane wani ita-itane eresita wani ia isa bisa ieu hainekei tewa. Ia isa iae inooi tewa. Ia isa bisa inooi tewa. Au unina na sio oamuirai rotu-tu ria supan. Au unina na ia ne kawasa rotu-tu ria supan. Titue.
17 Aisosi sio wason sio kupan kaya mai tuniai reini na pene ohati ruao. Pene anoo tau apia panesi. Sio oanei tewa kani mka tihonre. Ne aisosiso na anoo tau Anahatana. Tau sae, irui pusire panesi-panesi osita na ita ikaumin runare. 18 Aisosiso na ouna iake, no atata iaka panesi, oamanane osamaso tau no apia. 19 Osamaso san rei, oyo sani sio kaya oamanou kepen tau nesie muie rei, sio ouna iake muie reini na mka tau nesie muie rei oamahaiso rotu-tu ria supan. Areimo oamahaiso titue.
20 Timotius. Asaka maunau titue ia-ia. Maunau titue waron Anahatana iparisaare osia na ano aunauso tanure. Pene atinu tau sio wason oanamana kahatene. Pene atinu tau sio wason oanamana ramnahu huie. Pene atinu tau maunauna waron rapusu maunau titue tewa. Maunauna rai, sio oire tau “Sio wason oanei no maunauna”. 21 Pene atinu tanure. Tau sae, sio umau oasau ata osupu sio wason oanei no maunauna nea. Reiso oparisaa tau maunau titue tewa nea.
Uainisi na Upuri irui iake mainae osi pusimo utumo.
 
Tapea
Au Paulus.