7
Avoeto nau namei kamei, God na ari erevi ungotenau degi ta asi onde ena avoeto ari tapa deina ungotenau hamo te ahihi te tongopa euja avo toto God Otohu ke ijie joru ue embomeni jajavotoho jo tapa na asi tunga iketo pure aisora.
Paul na osa ari ta ke ena.
Eto dago tunga humbuvujo. Dagona ungota embo vahai amita degi ari sapura ae, embo ta javo sapura ae, ke gamo na poeketo nei do umbae eto sapura ta kiti umbae. Eto ke erena amo ujekari ungota avo ke ae rate ke matu ijiena amo eto nango amburorote teho iroro avoeto ungo osa matuainge aisora. Eto na ungo tumota ue javo ungota avo jakeka ijie ere ovona. Eto dago memenga kogue mitera te na ungo hotembitie sovera ari umbuto tunga javotoho ereona.
Eto dago enda Macedonia ta pambuto aita jangu indari avo tambae be rate hamota memenga te tini kambari te joru te tapa avo kogara. Rate God amo ungotenau tunga javotoho ikari embo amina Titus ikenu puvunu kito osa ue tunga javotoho uera. Eto tunga javotoho uera amo Titus puvei kera avo pere mane rate ungota pekari te undurarite avo puvuto etei ingito osa uera. Eto ungona tunga osaga te si te tapa ijie na hotembeto ehako kesi uje ere ova avo etei ingito tunga javotoho be uena.
Eto ke erena amo na ahari matu kiti ungota degi kaeto ikitane uhava avo umbuto eteketo osaga kogava avoeto namote tapa osaga koguena te oroho amo osaga mane kesona te tunga javotoho ereona, amita be amo nane one osaga kogava avoembo tunga javotoho ae rate ungo osaga kito jo hapereketei ajato ijieva avoembo tunga javotoho ere ona, Eto amo God ta uje avoeto osaga kogava, avoeto nangota degi sapura nei do tambae ueva. 10 Eto erena amo God na au embona osaga kito jo haperekau oreketo umbasuja te enda ta ari sapura na au osaga kogue ere uma amita ahihi amo amburesuja. 11 Eto ungona osaga keva amo God na ikena avoeto keva te ungo be kivujo, amita tutumota amo ungona jo tapa na embo jajavotoho asi ue ungota ari avoembo ajato eto namote namei eto ehako osa ue ke avo tambu aja uje isapamane ereova avo kogue ungo pehumba ari haite ae kogona. 12 Avoeto ungo na ingova uje ereona amo ahari kaitana, amo ari sapura embo avoembo kajae, eto ungota degi ari sapura uija avoembo kajae rate ungona nango osa eova avo do aingere avo ungona God ta titi ta be kiova kaitara. 13 Eto ungona nango tumota ue osa isapamane ereovova avo nangona kito sovera ari umbera, amite eto ungo na ove Titus na kito tunga javotoho be eto puvuto etei ingito nangote tapa tunga javotoho be etera. 14 Eto na ungo osa kageni ue Titus ta degi ke ijiena avoeto amina ungota degi pambuto nangota ke ungo avoembo ijiera amo ke be pere avo koguija eto ainge dombo dago ke do ungota degi ta eora amo ke be pere eora. 15 Eto Titus na ungota degi pambuto ke ijinu ingito joru te tapa agi asi ueva avo koguija, avo eto amita osa ari ungota degi avo pajito peni vahai be ere ua. 16 Avoeto na kogona amo ungo iji tapa amo ungota hamota ra avo eto osa pajire be ere ona.