8
Hande ikari ta ke
Eto nau namei kamei, God na enda Macedonia ta ekalesia ta hondate ari isapamane iketija avo ungo ano ingova uje ereona. Amo enana ta degi memesi peni vahai be puvuna amita mine amo osa ari peni vahai be pajina avoeto enana amo haja baja embo mane rate hande embopo ere ora. Avoeto God ta titi ta erena amo enana hande ikari haite donda avo pere ikae rate nei amita hamota avo jo tapa na hande ikitara Amo enana ta uje na God ta embomeni hondate aisi nangota degi penunu kaiketo ijiera Eto amita tutumota amo enana ta ando te tapa God ta degi ikitie amita pure asi nangota degi ikitara avo nango kito kore uera.
Eto enana ta ari avo kito ungotetapa na hondate ari ikavote avo kesi Titus ikaro pambuto ungota degi pure jua matu itikitaja avo au irae aisuja. Eto na kogona amo ungota degi ari tapa inono mitia, amo God tumota ari, ke hande ari, ke kiari, jo tapa na hondate ari, dagota degi osa ari te tapa amo ungota degi inono bera avoeto ungona hande erevi jo te tapa na ikava uje ere ora. Eto ari erevi ungona ava ke ngahia na ae rate enana enda Macedonia ta hande embomeni ta ari vahai aingeko amo ungona osa arina avote avo be kesi uje ere ona. Eto Bada Iesu ta ari avo be hotembevujo, amina Utu i ta mitie hajae bajae embo be ena te ari avo toto enda ta beto ungoembo hoivo ena, amo ungona aita donda embo ava ena. 10 Eto ari ainge avo ungona ava onde katitie erena eto jua matu ta ungona kiti hande ikasi ijieva avo ikitava 11 Avoeto ari avo evujo inono ai, eto ungota jota teka eto hande inono ta evujo irae ai.
12 Eto ungota uje doinge ikasi hotembiteva amo aravorate ungota degi doinge mitirou kito avo kateketo hande ikitirovo God na kito aravora aisuja. 13 Eto ungona donda ambu embopo ta degi hande pete iketo ungo be ambu ava ke ae rate ungo mine omba eto inono inono eto irova erena. 14 Amita be amo erevira, eha oroho emo ungota degi donda mitia eto enana ta degi amo donda irae avoeto osaga erekogora te ambota amo ungona osaga kogurovo enanana ungo hondate aisora, eto ari ainge aisora amina ungota irari inono inono aisuja. 15 Ke ainge amo God ta ke ta einge kajari mitia, “Eto donda be peni vahai kahumbeto umbuna embo amina donda mamo ururae eto donda be isapa kahumbena embo amina donda ambu embo ae rate inonota donda embopo ea.”
Titus da Corinth ta ikeo pambuna
16 Eto nau hotembari peni vahai amo ungota degita mitia ainge dombo Titus ta hotembari amo ungota degi ta avo kogue God ta degi osa be ere ona. 17 Eto dagona Titus na da Corinth ta pambaja ke ijiera te amita jo tapa avo degi ungota ta avoeto jo tapa na pambasi uje ere ua. 18 Eto ungota namei vahai ikaro Titus ga pambaja iketera amo Keriso ta duru javotoho hande ari embo avoeto ekalesia tapa na kogue jakeka eora. 19 Eto God ta degi usasa te jakeka te pambaja donda ambu embomeni avo jo oi koro na hondate asi uje isapamane ereora, pure avo hondate ue nangoga vahaita aja ekalesia embomeni na siriketo ikea amo embo nei mane rate namei ke etera vahai avora. 20 Eto koro peni vahai be hande ere ovora avo umbuto pambuto embota hande ikasora avo embo na simba ari sapura ke eora. 21 Avoeto dago naingeto Bada ta titi ta eto embota titita ari javotoho pere aisora avoeto ke ijie nununga ere ora.
22 Eto ungo tumota euja ungotenau namei nei amita pure amo jo tapa na tunga iketo pure uoi dago ere kogovora amite tapa ikaro pambasuja. 23 Eto ungo kogova amo Titus amo nau pure vahai embo amina ungo avoembo ungota degi pure ere ua eto ungota namei heriso ekalesia ta javo ta pure javotoho eora amina Keriso otohu eora. 24 Avoeto dagota tumota ari te ke be ari te amo ungota degi ta avo ekalesia tapa na kito ungo ke be ara embo einge erevi ungona kito osa ue pekitie umbuvujo.