4
Ahihi ta etokiari
Nau osa ari embomeni ungota degi erena, embo na Ahihi ta sovera na ke asi ijie puvuresora te God ta Ahihi Otohu retemo Ahihi neire avo be eto kogo eto kivujo amo peroveta sokova neite neite enda ta tehue mitera avoeto God ta Ahihi Otohu be amita etokiari ikena amo erevira eto Ahihi Otohu be amo Iesu Keriso God ta degi puvuto bisi umbuna avo ke be aisuja te Iesu Keriso God ta degi puvurae ke asuja amo Ahihi nei avoeto Keriso ta kitohora eto Ahihi nei puvurari ke ingihava amo matu enda ta toreto ere ua. Te nau meniundi God ta Ahihi Otohu sovera peni vahai ungota jo ta mitia amina Ahihi sasapura enda ta mitia amo nembarira avoeto enda ta peroveta sokova amite tapa ungona nembarira. Rate enana enda ta toho avoeto enda ta ke avo ijiore enda embomeni na ingiora te ungotena God ta meniundi amina ke ijiore God ta toho na ingiora te God ta toho mane amina mane ingesora avoeto ke erena amo ke be ta Ahihi Otohu davore ke sokova ta Ahihi davore amo etokiari emina eoi kiora.
Osa ari ta ke.
Oio nau osa ari embomeni, osa ari God ta degi puvuja amo osa ari embo amo God ta meni ra eto God kiuja avoeto ungotena osa mine ara aisora. Eto God amo osa ari ta susu avoeto osa ae embo amina God mane kiuja. Eto ungotena God ta osa ari be kiora ari erevi ena: Ungotena vasiri amita degi umbuto daroho irora amita Meni avo vahai ikenu enda ta puvuna. 10 Eto osa ari erena amo ungotena God osa eora avo mane rate God na ungotena osa eto amita Meni avo vahai amina ungotenau ari sasapura hamo amita ta bitou umbuto amburoja ikenu puvuna. 11 Nau osa ari embomeni, eto God na ungotena osa ue ari aingeko ena avoeto ungotena osa mine ara aetera. 12 Eto embo amuna God titi na kiaera te osa mine ara ururoro God ungotenau jo ta mitie osa ari amita avo pajito inono aisuja. 13 Eto God na amita Ahihi Otohu ungotenau degi overekena amina God ungotenau jo ta eto ungotena God ta jo ta amo kiora. 14 Eto God Mamo na Meni enda ta embomeni orekaja ikena amo nango na titi na kia avoeto ke hande eora 15 avoeto Iesu amo God ta Meni be ke asuja embo amo God ta jo ta, God amo embo amita jo ta ra 16 avo eto God na ungotena osa euja avo ke be ijie be hotembeora. Eto God amo osa ari ta susu ra. Eto embo amuna osa ue iresuja amo God amo amita jo ta eto amo God ta jo ta iresuja. 17 Eto ungotena enda ta mitie God ta hajire vahai avo ue iriroro ungotenau degi ta osa ari avo pajito inono au ke katari iji puvurou oju mane aisora te titi ta hetasora. 18 Eto embo na ari sapura ta hajire avo oju aisuja te osa ue iresuja amina au oju avo irae asuja amo osa ari javotoho aita oju irae rate embo oju ue iresuja amo amita osa ari pajito inono mane aisuja. 19 Eto ungotena osa eora amo God na matu osa arita eora 20 te embo na namei ta degi tumo ue God osa ari ke euja amo ke sokova ra amita be amo embo amina namei titi na kiuja rate osa ae ra te God amo titi na kiae ra te naingeto osa amo eoi? 21 Avoeto God na ke peni erevi ikena: Eto embo na God osa asuja amo namei te tapa osa asuja.