5
Ungotena enda ta ari nembetera
Eto embomeni amuna Iesu avo Keriso ungotenau orekari embo be hotembasora amo God ta meniundi be asora, eto Mamo osa asuja amo meniundi te tapa osa asuja. Eto ungotena God ta meniundi osa ere oretemo aere amita etokiari amo erevira: amo embo amuna God osa ue amita ke agi aisuja embo amina meniundi te tapa osa aisuja. 3-4 Eto God osa ue amita ke agi aetera te ungotena God ta meniundi avoeto sovera umbera amina enda ta ari nembetera avoeto God ta ke agi aisora amo ngahia mane aisuja, eto ungotena God tumota eora amina enda ta ari sovera eto nembeora. Avoeto erena amo enda ta ari sovera eto nembeora embo amo amunure? Amo Iesu avo God ta Meni be ke asuja amina nembasuja.
Iesu amo God ta Meni bera
Eto Iesu amo God ta Meni be ra amo ari deina harikau kioro? Amo umo na bapataito unu God na “Meni nau be ra” ainge ijinu ingia eto nei amo teo sasaga bena ai ta ere kogora avoeto Iesu God ta Meni be ere kogora amo umo ta eto sasaga ta kogora. Eto avo pere mane rate Ahihi Otohu na harikeoi ingiora eto Ahihi Otohu amo ke be perekari euja avoeto harikeoi ingiora amo donda tapa heriso nei vahai amo umo te sasaga te Ahihi Otohu te amina harikeora. Eto embo na kito harikeore ingiora amo peni mane rate God na kito harikasuja amo pajire be ra eto harikari amita be amo hajire heriso nei vahai etena aravora 10 eto embo amuna God ta Meni ke be aisuja amo hajire heriso nei vahai erena amina amita jo ta iresuja rate God na amita Meni Iesu ere harikitia avo tumota ae ue ke be ae aisuja amo God ta ke sokova ke eria aravora. 11 Eto God na ungotenau degi ta ke hande ena amo erevira amo vasiri te daroho irari embo ta degi hande ikeuja amo Meni ta degi ta eto umbuora 12 avoeto God ta Meni umbasuja amita degi vasiri iresuja rate umbae amo vasiri iraera.
Vasiri te daroho irari
13 Eto ke erevi ungota degi ere kaitena amo ungo God ta Meni ke be ereva avoeto vasiri te daroho iresova avoeto be kiova ere kaitena. 14 Eto ungotena kiarira amo God na do hotembitia avo kogue penunu aisora amo ingito ikau kesora 15 avoeto ungotenau pari God na ere ingihia avo ke be erera avoeto pari ta mine matu ere ikitia avo ke be aisora. 16 Eto embo na namei amo ari sapura ta pambasuja amo amita Ahihi amo God na tau amburesuja avo kito namei avoembo pari ijirou God na vasiri ikasuja, rate ari sapura nei ururou God na kito embo ta Ahihi tau ambuto iresuja avoembo pari avojo. 17 Eto ke be amo ari sasapura neite neite tapa amo javotoho mane rate ari sapura nei nei amina embo ta Ahihi tari amburari haite manera. 18 Aravora ungotena ere kogora amo God ta Meni Iesu Keriso amina God ta meniundi oreketo simba ururou Ari Sasapura embo Satan na tame ari inono ae ra avoeto God ta meniundi na ari sapura mane matuainge ue iresora te toasora. 19 Eto ke nei ere kogora amo enda eto enda ta ari tapa amo Satan ta sovera na andirari rate ungotena God ta tohora. 20 Eto ke nei ere kogora amo ungotena God be avo kiora God ta Meni be amina puvuto sovera ari ikena eto ungotena God be eto amita Meni Iesu Keriso ta jo ta mitera, amo God be eto vasiri daroho irari ta susura. 21 Nau meniundi ungo God sokova sakova neite neite avo eto kogoeto kivujo, aravora.