2 JOHN
1
John na ari erevi kajena
1-2 Na John ekalesia ta okose nanena umo God na umbari pamone no degi ta ahari erevi ere kaitena amo God ta ke be ari na umo osa ue no meniundi te tapa ere pekitona eto ke be amina ungotenau degi ta oroho eto daroho iresuja avoeto nane vahai ae rate ke be kiari embomeni amite tapa na umo osa ere ora. Eto ungotena osa ari na ke be ari na mitiroro God Mamo ta eto amita Meni Iesu Keriso ta hondate ari te jo ari te pekari te na ungotenau degi ta iresuja.
Ke be ari te osa ari
Eto no meniundi na God Mamo ta ke peni agi ue ke be ari na mitovoreija avo ingito tunga javotoho be ereona Eto nau osa ari pamone ke ere kaitena amo ke eha kajae rate ke matu itikari ta ingihava amo osa mine ara ari ta ke avo be simba ava ere kaitena. Eto itikari ta ingihava amo osa ari na irova ena eto osa ari ta ke susu amo God ta ke agi ava ena vahai aravora. Eto ke sokova hande ari embomeni na enda tapa ta tehue Iesu Keriso amo mamo ta degi ta eto puvuto bisi umbae ke eora amo Keriso ta kitoho avoeto ke sokova eora te ungo pure ngahia eto umbeva avo beto pambuoi ungo hotari mane umbuova na simba evujo. Eto embo Iesu Keriso na ate poekena avo toto degi nei ta tutuvasuja amo amita degi God irae rate Keriso ta ate poekari ai ta iresuja amo God Mamo te God Meni te amita jo ta iresuja. 10 Avoeto embo na puvutuhue ke sokova avo hande ururoro ingito Keriso ta atepoekari mane kito inena embo avo mane pekitie umbao bande ta torasuja 11 Eto pekasoa amo embo amita pure sapura ai ta kaju ere oa aravora.
Ke tutumota
12 Eto na no degi ta ke neite neite aetena te na no degi ta sausau pambasona avoeto ahari eita ke koso mane kajasona te nane pambuto ungote tombu mine kiara ue ke neite neite amo ijie tunga javotoho aisora. 13 Eto no jao ta meniundi God na siriketo umbari amina umo ere pekitera, Orere re.