3 JOHN
1
John na ahari erevi embo Gaius ta degi kajena
Na John, na ekalesia ta okose nanena nau osa ari embo Gaius no degi ta ahari erevi ere kaitena. Eto nau ke be na umo osa ere ona. Eto nau namei no Ahihi javotoho mitei kogona ainge eto no hamo te ari nei nei tapa amite javotoho na ue iroa pari ere ona. Eto umo God ta ke be avo tumota ue irioa avo ungotenau namei kamei nei uhoho na puvuto etere ingito tunga javotoho be etena. Eto nau meniundi na ke be ta iriora avoeto duru vahai amina eoi tunga javotoho eona.
Embo Gaius ta ari jakeka ena
Eto nau namei no namei kamei umo hamoari amite umo hamo ae amite tapa umbuto unduoa amina puvutuhue ekalesia eita mitera amita degi ere ingihe tunga javotoho ereora. Avoeto hondate ari deina ao enana ta pambari amo ejeha au avo ejo God kito osa ai. Amo Keriso ta javota pahue God kiae embomeni ta degi ta hondate ari mane umbuora avoeto ungotena enana ta namei kamei na hondate ikitiroro uhuroro God ta ke be avo ungotenane hande asora.
Embo Diotrephes te embo Demetrius te
Eto na ahari koso mane tuhaupa ekalesia ta degi iketena te embo Diotrephes na titi jigari amina asi uje ue nau ke umbae euja 10 avoeto aita pambuto amina ari do euja avo harikano ingesora amo amina ke sokova hande uoi nangota javo sapura ere ouva eto avo pere mane rate ungotenau namei kamei aita pambuora amina umbae ue namei kamei nei nei na umbasi eora te amina taeketo ekalesia toto pambara kurumbeuja. 11 Eto nau namei, ate kitira sapura ainge avo toto ate kitira javotoho amo davore avo kito ambo ambo ue erevi hotembejo: ari javotoho ari embo amo God ta meni rate ari sapura eora embo amo God mane kiora. 12 Eto ke nei amo embo Demetrius amo embo tapa na avo Demetrius javotoho ke eora eto God ke be ari Ahihi amite tapa Demetrius javotohora euja avoeto nango te tapa Demetrius javotoho ke eora eto nango ke be eora amo ungo kiarira.
Ke tutumota
13 Aravora na ke isapamane ano ingaeteva te ahari eita mane kajasona te 14 na sausau pambuto ungote tombu mine kiara ue ke amo ano ingesova. 15 God ta peka no degi ta iroi. Eto no namei kamei eita mitera amina umo ere pekitera. Eto nangota pekari avo namei kamei umote mitera avo vahai vahai ejo ingore.