JUDE
1
Jude ta Ahari
Na Jude, Iesu Keriso ta pure embo eto James ta namei nanena ungo God na umbuto osa euja embomeni Iesu Keriso na simba euja avo engekari ta beova ungota degi ahari erevi ere kaitena Eto God ta peka te jo ari te osa ari te ungota degi peni vahai ai.
Ekalesia ta kitoho embopo
Nau osari namei kamei eto God na ungotena oreketo umbari ta ke kajasi uje eto itiketo kaetena te ngahia nei puvei avo toto God ta ke ungotena amita embomeni ta degi ikari avo sovera eto jigihe kitoho ta degi isoro ava ere kaetena amita be amo erevira amo embo nei uhoho na ungota jo ta kiae ondikari na toreto hamo ta ujeje sasapura asi uje isapamane uore ari sasapura teto hahaitie God na ari sasapura hotembeto toari ta ke avo jigiore eundu uoi ari sasapura eoi ungotenau Bada eto embo okose Iesu Keriso avo ere egikitera, avoeto hajire amo God uje ae ue ere ora kesora amo God ta ke ta matu kajari mitia ainge nombo avo God na ikau osaga pajire be kesora. Amita ate kitira avo ingivujo, eto emita ke emo ungo matu kiari rate hotembari avo umbuto puvurovote avo ere kaitena amo Israel embomeni enda Egypt ta mitio Bada God na oreketo umbunu pahuo embo nei uhoho God egikea avo tenu ambuvujekea. Eto amita ke nei amo anera ta degi God na utu i ta pure pajire be sovera te avo ikena te enana ungo pure avo ujeae eto toto pahuo God na kito umbuto “chain” na punduto umbuto mume ta ikenu iriora amo iji ke katari puvurou hajire God na ikau kesora avo simba ereora. Ainge nombo da Sodom te Gomorrah te da nei uhoho amita engitita amita embomeni na tiha paiha ue ari sapura neite neite avo uo God na kito i na ikenu beto evekena amo embo na ari sasapura ururoro umbuto i ta gosukau daroho ta evekasora amita ate kitira avo ena. Eto ainge nombo embo ungote mitera amita titi amo ari sasapura na titi bavahaikari amina ari sapura uore amina hamo ta tongopa euja God ta titi jigari egikeora eto God ta anera ototohu amo urumbeora. Eto ke be amo God ta anera okose javo Michael amina Moses ambuna amita hamo amita eto Satan ga boru jumbuna amo Satan hoviro ae rate ke einge ena “Bada na hajire ikau kesoa” ainge ena 10 te embomeni sasapura emina God ta anera te ke pepeni te tapa avo be hotembae ue hoviro eora te enana ta hotembari amo o ohu ta hotembari vahai aingeko amina enana ta Ahihi tetere ambuvujeketera avoeto God na hajire ngahia na ikau kesora. 11 Jove Jove, enana embo Cain na ari ena vahai avo ere ora eto enana koro mine umbasi embo Balaam na ari sapura ena vahai avo ere ore eto enana God egiketera amo embo Korah na Moses egiketo hajire kina ainge nombo avo vahai kesora. 12 Eto ungo Keriso ta pondo ta vahaita uove enana na puvuto ungote vahaita eto God hotembae ue enana ta bisi unduresi puvuora amo ungota tongopa mitia amo enanara avoeto enana amo oje ainge pisara na umbuto piroun eto pahuoi ga beae euja eto nei amo i jaise ainge be ari ijira te be mane euja avoeto koheketo beto sape euja aingera 13 eto nei amo enana ari sapura ue me ambuko eora amo eva vasiri pajire be eto horo na papajiketo tongopa umbuto bitito hora ta ikeuja aingekora, eto nei amo embomeni amina tarama na sohuketo beto mumeta daroho ue iresora aingekora. 14-15 Eto enana embo sasapura amina puvuresora amita ke amo Adam ta teka hoka tapa 6 puvuo ambota 7 amo embo Enoch na puvuto ke einge ena, “kivujo, Bada God na amita embo ototohu tapa ‘thousand’ doitokore avo umbuto ere puvutuhua amina God uje ae ue ari sasapura neite neite ue God hoviro eora eto God ta javo urumbeora embopo amita hajire ikaro memenga osaga kiora ere puvutohora”, ke ainge ijie Enoch na harikena. 16 Eto embo emo ari urumbari embo uje amita ta pahue umo eonga na na ijie na javotoho rate embo nei sapura ra ke ainge ijie donda embo nei ta degi umbasi ue donda mamo ta degi ando na osa ue umbuto ambota amo ehako sapura euja.
Kogue irivujo
17 Avoeto nau namei kamei erevi hotembevujo. Embo ainge puvuresora amo Bada Iesu Keriso ta Apostels na ke einge ijie harikeo ingia. 18 “Iji tutumo auvitirou embo puvuresora amina God uje ae ue ungo kege ganini na urumbitie enana ta uje ta tutuvasora” ainge ea 19 avoeto puvurora ea embopo amo puvuto enana ta hamo ta uje ta pahue ungo kateke kateke eora amo enana ta degi Ahihi Otohu irae be ra. 20 Rate nau namei kamei ungo God ta ke Otohu avo be kito ambo ambo ue Ahihi Otohu ta sovera na pari evujo 21 Eto God ta osa ari ta mitie Bada Iesu Keriso na ungo jo au vasiri daroho ikaja simba evujo. 22 Eto ungo God tumota ae embopo avo jo evujo. 23 Eto enana avo i peri ta evekara gosukitiroro oreto umbuvujo rate ungote tapa na enana ta ari sapura ta beova na kogue mitie enana jo ururou ari sapura tapa uje ae ue irivujo.
God jakeka ari ta pari
24 Eto ungo ari sapura ta beova Simba Ari Embo na ungo oreketo umbuto amita usasa ta ikau heteto ari sapura irae tunga javotoho te iresova. 25 Eto Bada Iesu Keriso ta ari avo embo ungotenau orekari embo God jakeka ijie amita degi usasa te sovera te titi jigari te sago kiari te tapa oroho eto daroho iresuja, aravora.