2
Iesu avo Mary na ingena
(Matthew 1:18-25)
Eto John meni isapa ta irari iji te embo peni Caesar Augustus na enda embo tapa census ue javo umbasi ke ikenu pambuna. Eto census umbae peko ta enda Syria ta gavana Querinius hetari iji te census aravo itiketo ea. avoeto embo tapa na pambuto tohota ohihi ta da be ai ta javo kajara ke ena.
Eto embo Joseph amo King David matu mitiaetija amita ahije vahai avoeto da Nazareth enda Galilee jo ai ta mitimite toto David ta da Bethlehem Judea enda ai ta pambasi ue Mary amo amita matu kerari avoeto umbuto pambau census ta javo vahaita kajara umbuto pambuna. Eto Mary amo matu urete ari avoeto da Bethlehem ai pahunu meni ingari iji puvunu Amita kiti ta meni singa ingeto bo na togeto o ta indari ikari besi ai ta jurukenu evina, (bande tapa amo embo na enetari avoeto)
Anera na o ‘sheep’ simba ari embopo ta degi puvua
Eto enda ai ta o ‘sheep’ simba ari embopo na ehe tambuta o ‘sheep’ simba ere uatera amita degi Bada ta anera na sariketo puvunu Bada ta usasa peni vahai na puvuto daha daha ue joekenu enana tututu ue joru uo 10 Bada ta anera na enana ta degi ke einge ena, “Joru mane aisova te kivujo, tunga javotoho ari isapamane embo tapa ta degi puvuto ere hua amita duru avo umbuto ere putuhona. 11 Amo Bada Keriso ungota orekari embo avo eha David ta da ai ta ungo avoembo e na eha ingetija. 12 Ungo amita hajire kesova amo meni avo bo na togeto o ta indari ikari besi ai iketere mitia,” 13 Eto ke ainge enu Utu ta anera isapamane amina sasariketo puvuto God jakeka ijie haveni einge ea, 14 “God i ta amita degi osa jakeka erera eto enda ei ta God osari embomeni ta degi peka iroi,” 15 ainge eto irae eto utu i ta pahuo o simba ari embopo na ke mine ara einge ea, “Bada na ke iketei puvuto etere ingera avo ungote da Bethlehem ta pambuto kesora,” 16 ainge eto ereto sausau pambuto meni o ta indari ikari besi ai ta jurukeo sereketo mitina amite Mary te Joseph te ainge tambuto 17 kito meni amita ke anera na enu ingia tapa avo hande eo 18 embomeni na o simba ari embopo ta ke ingito mana mana ea. 19 Rate o simba ari embopo na ke ea tapa avo Mary na ingito amita jo ta hotembari isapamane ena.
20 Eto o simba ari embopo na pambuto anera na do ea tapa avo ainge inono ta kia avoeto God osa jakeka ue egerembeto pambua.
Iesu ta javo ikea
21 Eto meni ingenu iji 8 irae enu Judea ta ke pepeni avoeto bi hoga tiukea. Eto Mary urete ae mitinu anera na javo Iesu ikara ke ena avoeto meni ta javo Iesu ikea.
Meni Iesu umbuto Temple jo ta pene ikea
22 Eto meni umbuto doru eto mitina amita iji irae aja Moses ta ke pepeni avo agi eto da Jerusalem ta pambuto God ta degi hande pene gaga ta ikitie Iesu Bada God ta toho aja hande ikasi umbuto pambua. 23 (Amita be amo God ta ke pepeni ke kajari ai ta ke einge mitia, ‘Pamone na meni singa bugo ingasuja amo God ta ke agi ue otohu aja 24 di dipo heriso ikarotemo di dirogu meni heriso ikaro’ avo Bada God ta ke pepeni avo agi eto Iesu umbuto pambua.) 25 Eto embo vahai javo Simeon da Jerusalem ta mitiaetija amo embo javotoho eto God ta ke agi ari embo amina God na Israel embomeni hondate aisuja iji avo simba ere uatija eto Ahihi Otohu na amita jo enetitiaetija 26 Avoeto amo mane amburesuja te kiti Bada God ta hondate ari Meni Keriso avo kito amburesuja avo Ahihi Otohu na harikenu ingina. 27 Eto Simeon na Ahihi Otohu ta ke agi eto temple jo ta torenu Mary te Joseph te na ke pepeni agi ue meni Iesu God ta toho aja umbuto toreo 28 Simeon na kito meni umbuto minduketo God jakeka ijie ke einge ena, 29-32 “Bada God, inena embomeni no siriketo umbasi embo tapa ta titi ta ereoa avo titi nau na ere kogona amo enda nei embomeni na God ta usasa kesora eto embo tapa na Israel jakeka aisora, avoeto no ke etei ingihana avo ejo no pure ari embo peka ta pambai,” ke ainge Simeon 33 na Iesu avoembo ijinu amita e te mamo te ingito mana mana eo 34 Simeon na e te mamo te javotoho ari iketo e Mary ta degi ke einge ena, “Kijo, God na au meni eremina Israel embo nei bitesuja nei beasuja. Eto meni emo God ta hajire avoeto embo isapamane na kito urumbasora. 35 Eto meni amina au embo ta hotembari jo ta ondikari avo arahata puvurou kesora. Eto jo no ta memenga osaga isapamane kesoa,” ainge Simeon na ena.
36 Eto pamone peroveta vahai javo Anna amo embo Phanuel ta iae eto amita ohihi javo amo Asher ra amo kakara ta embo jimbuto jua 7 ainge ena rate amita ivu ambunu 37 doru eto mitie amita jua tapa 84 avo uhunu kerembo ena. Eto temple jo toto araha ta pambae asa jo ta mitie indari ajireketo God jakeka ijie ijite mumete pari ue mitiaetija. 38 Eto Meni Iesu umbuto temple jo ta puvua iji amikote pamone Anna na puvuto meni avo kito God jakeka eto da Jerusalem avo God na oreto umbasuja iji simba ere uatera embopo amita degi Iesu ingari ta duru avo hande ena.
Da Nazareth ta egerembeto pambua
39 Eto Mary te Joseph te Bada God ta ke pepeni agi ue temple jo ta tapa eo irae enu tohota da Nazareth enda Galilee jo ai pambua. 40 Eto Meni Iesu aravo pajito sovera ari te kiari te umbunu God na kito osa ue javotoho ari ere ikitiaetija.
Meni Iesu na temple jo ta ate poekena
41 Eto jarukari ta pondo iji puvutuhuoi Iesu ta e te mamo te jua matuainge da Jerusalem ta pahuaetera. 42 Eto Iesu ingea avo jua 12 uhunu enana ta ari ainge avoeto pambae peko ta 43 pambuto pondo eo irae enu egerembeto puvutuhue meni singa Iesu amo asata mitinu e te mamo te na hotembae toto ere puvutuhumite 44 embo isapamane ere puvutuhora avoeto embo ga puvurari ke ijie toto pahuo iji irae enu Iesu kiae eto amita toho uho nei amiga irari ke ijie jombure ea rate 45 tambae eto egerembeto Jerusalem ta pambuto jombure ea. 46 Eto jombure uo iji 3 irae enu Iesu temple jo ta ate poekari embo ga arumbeto mitie ke ijio ingihe ke mine ara ijie mitio tambua 47 Eto embomeni na meni amita kiari te ke mine ari te avo kogue ingihe mana mana eto uje peni vahai ea. 48 Eto amita e te mamo te na kito mana mana ue e Mary na ke einge ena, “Nau meni, umo do eto nangota degi osaga ikete? Namo te no mama te na umo hotembu hotembu ue iji koso umo jombure etera.” ainge enu, 49 amina ke mine einge ena, “Ungo do eto na degi nei nei ta jombure eteve? Na degi neita iraerate nau Mama ta bande ta mitena avo ungo kiae ue jombure eteve?” ainge enu 50 ingito amita be avo deire avo hotembae ea.
51 Eto amina enana ga pambuto da Nazareth ai mitie e ta mamo ta ke tapa agi ena rate amita e na amita ari tapa avo jo ta ere hotembitiaetija 52 Eto Iesu pajito kiari javotoho umbunu God te embo te na kito osa ea.