LUKE OTOHU TA EVANERIA
1
1-2 Oio nau embo okose, Theophilus, eto Iesu kiari embopo eto ke agi embopo na tapa do uoi ere koguatera eto ere ingihatera avo hihi tiritiore embo nei nei na ingihe etokito kakajekeaora eto ate poekeaora. Avoeto nanena eha rate itikena ai ta eto puvuto eha oroho ei ta ari do uija eto ke do ijija avo tapa siriketene tambu etei no degi ta ere kaitona. Avoeto matu ate poekitie ari ingari avo ei ta eteketo tumota ari haite kito ke be aisoa.
John bapataito embo avo e na ehara ta ingena amita ke
Eto enda Judea ta King Herod ta iji te priest vahai javo Zechariah amo Abijah ta javo ta priest pure ere uatija amite amita ae javo Elizabeth amo priest matu javo Aaron ta ahijera, amina Bada God ta ke pepeni te ari te tapa agi ere uatera avoeto God ta titi ta ae te ivu te jajavotohora te enana meni ingae mitiaetera kerembo ari iji auvena.
8-9 Eto priest ta ari avo Zechariah ta priest pure ari embopo ta pure iji puvunu amuna priest pure aisuja avo ituha tuho te koso te jigio Zechariah na tuho kororo eto umbuto Bada ta temple ta toreto i pangire mune te avo pene gaga ta iketo undukenu evikitie iposi God ta degi bitina. 10 Eto iposi bitari iji te Zechariah temple jo ta pure ue mitinu embomeni isapamane araha ta toruketo pari ue mitio 11 Bada ta anera na pene gaga ingeni be hena ta irerembeto mitinu 12 Zechariah na kito tututu ue joru unu 13 anera na amita degi ke einge ena. “Zechariah, joru aojo. No pari eoa avo God na ingito au no ae Elizabeth na meni ingau meni amita javo John ikejo. 14 Eto meni ingasuja avoeto ungo te embomeni tapa te tunga javotoho ue osa aisova. 15 Amita be amo amina Bada ta titi ta embo nombo aisuja eto ‘wine’ te ‘gin’ te umo ainge amo mane indesuja te e ta oti ta eto Ahihi Otohu na jo enetasuja. 16 Eto amina au Israel ta meniundi na jo ahereketo enana ta Bada God ta degi egerembasora. 17 Eto peroveta Elijah avo Ahihi Otohu na sovera ikena ainge nombo amita degi sovera ikau Bada ta titi ta pure ue embo amuna Bada ta toho aisora avo siriketo nununga ururou mamone na ehako meniundi osa aisora eto God ta ke agi ae embomeni na embo jajavotoho ta kiari avo uje aisora.” ainge anera na enu, 18 Zechariah na amita degi ke einge ena, “Namo te nau ae te nango kerembo ere ora avoeto ke erea avo ke be rete amo naingeto kione?” 19 ainge enu, Anera na ke mine einge ena, “Na Gabriel God ta titi ta heteto iriona avo no degi ta duru javotoho erevi ana iketei puvena. 20 Avoeto ke nau ingijo, umo ke nau ingito ke be ae etea avo eto pe no vahaikano ke ambu eto ere uma ke erena avo puvurou kito ke ehako aisoa.” 21 ainge anera na ijinu ingihe mitinu embomeni araha ta simba mitia amina Zechariah do ue iji koso ena avo hotembea. 22 Eto Zechariah araha ta puvuto ke ari inono ae enu ingeni na ate ate enu embo kito einge hotembea ‘temple jo ta eture ainge kito puvuto ere ua’ ainge hotembea. 23 Eto amita pure unu iji irae enu tohota da ta pambuna.
24-25 Eto amita ambota ae Elizabeth na urete eto ke einge ena, “Na meni ingae mitie amo embo na koguore me kiona te God na na kito etei nau me irae etija,” ke ainge eto hariga 5 amita jo ta amo bande jo ta pere mitiaetija.
Anera Gabriel na Mary ta degi ke ikena
26 Eto Elizabeth urete ena amo hariga 6 irae enu anera Gabriel avo God na ikenu beto enda Galilee ta da vahai Nazareth ai ta pambuto 27 kakara vahai javo Mary avo King David ta ahije vahai Joseph na jimbaja e mamo na kerea rate jimbae mitinu anera amita degi 28 puvuto ke einge ena, “Oro, God ta osari kakara, Bada umo te iriuja,” ainge enu 29 Mary na ingito pekari amita be amo deire avo osaga te tapa hotembu hotembu unu 30 Anera na amita degi ke einge ena, “Mary, umo joru aojo. God na umo osa ereua 31 Eto ki, inena urete eto meni ingeto amita javo Iesu ikasoa 32 eto amina pajito embo peni au God i be i ta amita Meni ra ainge aisora. Eto Bada God na au amina amita epe David ta honda eto 33 heteto Jacob ta teka hoka simba aisuja. Eto amita titi jigari amo mane irae aisuja rate datoho ta iresuja,” ainge enu 34 Mary na anera ta degi ke einge ena, “Ari ainge amo naingeto ano, na ivu jimbaera,” ainge enu 35 Anera na einge ena, “Ahihi Otohu na no degi ta beau God ta sovera isapamane na umo utumo aisuja, avoeto meni ingasoa amo God ta Meni Otohu ke aisora. 36 Eto kijo, no jao vahai Elizabeth, amo meni ingari inono ae ainge embomeni na eora te eha kerembo ue meni ingetija amo hariga 6 irae ereua 37 amita be amo God ta degi ari tapa amo inonora,” ainge enu 38 Mary na ke einge ena, “Aravora, na Bada ta pure ari kakara avoeto ke do erea avo God na ikau puvurou kesona,” ainge enu anera toto pambuna.
Mary na Elizabeth kesi pambuna
39 Eto iji amite Mary na ereto enda Judah ta tiri ta da vahai ai sau be pambuto 40 embo Zechariah ta bande ta toreto amita ae Elizabeth pekenu 41 ingito meni jo ta kundu kandu unu Elizabeth avo Ahihi Otohu na jo enetitinu 42 ke isara na einge ena, “Pamone isapamane rate God na umo vahai avo osa ere ua te no oti ta be amite tapa. 43 Umo nau Bada ta aja aisoa avoeto na kesi puvea avoeto mana mana ue tunga javotoho ere ona. 44 Eto na no pekari avo nau onde ta puvei ingihone meni nau oti ta tunga javotoho ue kundu kandu etija. 45 Eto Bada na no degi ta ke do etei ingea avo puvuroja tumota ereoa avoeto tunga javotoho ereoa,” ainge Elizabeth na enu,
Mary ta haveni
46 Mary na ke einge ena, “Na jo nau tapa na Bada jakeka erena 47 Eto God nau orekari embo avoeto ahihi nau tunga javotoho ereua. 48 Amita be amo amita meni kakara amina meni isapa sira eto pure euja avo kito au embo te pamone tapa be tapa puvuresora amina na hotembeto jakeka aisora. 49 Amo God sovera isapamane te na ari nombo be nau degi ta etija avoeto amita javo otohu aisora. 50 Eto meni matu ingerekari amite eto puvuto eha ingerekitora amite tapa amuna God oju eora avo God na kogue jo uoi hondate euja 51 Eto na embo peni ra ijie jo ta hotembeora embomeni avo God na amita ingeni sovera te amina teoi pojembeto pambuora. 52 Eto titi jigari embo pepeni avo God na eoi enana ta titi jigari avo tore embo teho avo umbuto ikeoi titi jigiora 53 Eto indari irae embopo avo unduoi indari javotoho na indiore oti pevitiuja te haja baja embomeni avo ikeoi indari indae teho pambuora. 54-55 Eto God na Abraham te amita meniundi te ungotenau mamamane tapa ta degi ke ena avo hotembeto amita jo ari jenambu ae ue amita Israel pure ari meniundi matuainge hondate uija.” 56 Eto ke ainge Mary na enu irae enu Elizabeth ta bande ta hariga 3 amita jo ta mitimite tohota da ta pambuna.
John bapataito ari embo avo e na ingena
57 Eto Elizabeth ta meni ingari iji puvunu meni singa ingena. 58 Eto Bada na Elizabeth meni ingae mitioi ere koguaetija avo jo enu meni ikenu ingeto osa unu amita da vahai embomeni te tapa osa ea. 59 Eto Elizabeth meni ingenu iji 8 irae unu Judea embopo ta ari ainge avoeto meni ta bi hoga tiukasi puvuto ue meni ta javo mamo Zechariah saso asi uje ea te 60 e na, “Meni ta javo John ikasora,” ainge enu 61 Enana ke einge ea, “Rate ungota ohihi ta javo John amo iraera,” 62 ainge eto mamo Zechariah na javo do ikaja ingeni na ate ate eo paper ikara ate ate enu 63 ikeo ke einge kajena, “Meni emita javo John ra,” ainge ijie kajenu 64 embomeni kito mana mana uo Zechariah itiketo pe handeketo ke ijie God jakeka ena. 65 Eto da embomeni tapa na ari avo kito mana mana eto amita ke enda Judea ta da tapa tiri hena ta tirio 66 ingito tunga javotoho ue meni avoeto Bada na amita ingeni na John hondate unu pajina kito, “Pure pajire do aisuja,” avo hotembea.
Zechariah na ari do puvuresuja avo harikena
67 Eto be John amita mamo Zechariah avo Ahihi Otohu na jo enetenu ari do puvuresuja avo ke einge harikena.
68 (v 68a) “Israel ta Bada God amo javotohora. 69 (-) (v 71) Eto amina ungotena uje ae ue kitoho ari embomeni ta ingeni ta eto orekasi 70 ke amita peroveta ototohu mamatu ta degi enu ingito hande ere uatera. (v 68b) Avoeto amita embomeni hondate asi puvuto (v 69) Amita pure ari meni David ta jeka hoka vahai avo amina au ereto sovera te na ungotena orekasuja. 71 (-) 72 Eto ainge amo nomai kaeto ke otohu ena avo jeneambu ae ue ungotenau ohihi hotembitie hondate ere ua.
73-75 Eto nomai kaitie ungotenau mama Abraham ta degi ke ena amo ungotena God ta degi otohu ta mitie joru ae ue jo javotoho ari na iji tapa matuainge God jakeka ara ungotenau kitoho embo ta ingeni ta eto orekasuja. 76 Eto meni nau, umo God i be i ta amita peroveta ke ijiroro Bada ta puvurari degi sirikitie ke ijiro embomeni avo 77 Bada God ta jo ari na naingeto ari sasapura toasi harikaro ingito hotembeto toau amita embomeni be aisora. 78-79 Eto God ta irari degi ta eto iho bujitirou amburari joru ue mume ta iriora embomeni amita degi usasa au peka ta pambari degi avo kogue pambasora.” ainge Zecharia na ena.
80 Eto be John avo papajitinu amita ahihi sovera ari puvutuhunu ojagatambu ta pambuto mitimite enda Israel embomeni ta degi ke itiketo hande ena.