16
Iesu vasiri te erena
(Matthew 28:1-8, Luke 24:1-12, John 20:1-10)
1-2 Eto jangu indari iji irae enu da Magdala pamone javo Mary te eto James ta e Mary te pamone Salome te aingeto jeune mune te koro na ombuto umbuto Iesu ta hamo ta kutasi Sunday iho vujenu ihote Iesu ta use ta pahue ke mine ara ijie einge ea, “Use pe ta atara peni vahai ra mo amuna hirikaro ungotena jo ta toraro?” ainge ijie puvuto hange ambu eto atara use pe ahurekari avo hirikari mitinu kito use jo ta toreto meni singa bo parara koso asukari ingeni be hena ta arumbeto mitinu kito mana mana uo, singa amina ke einge ena. “Ungo joru avojo, Iesu Nazareth embo i atahu ta torara amo vasiri te ereto pambija. Kivu, amita ikari serekari besi teho erevira! te ke matu Iesu na etei ingera avoeto Galilee ta ere pahua ungo pambuto Peter te amita ambotani te evujo ingito Galilee pambuto Iesu tambare.” Ke ainge enu joru ue tata tita ue tutuveto use toto pambua. Eto joru ue embomeni ta degi ke hande ae teho pambua.
Pamone Mary Magdalene na Iesu tambuna
(Matthew 28:9-10, John 20:11-18)
Eto Sunday iho bujenu Iesu vasiri te ereto pahunu da Magdala pamone javo Mary amo ohihi sasapura tapa 7 ainge na jo ta torari avo Iesu na matu enu kondena 10-11 amina Iesu pambunu kito pamone amina pambuto ambotani sisisasi ijie mitio ke einge ena, “Iesu matu vasiri te eretei kena,” ainge enu ambotani na pamone amita ke avo ingito ke be ae ea.
Ambotani na Iesu kia
(Luke 24:13-35)
12 Eto iji nei ambotani heriso na degi ta isa uo Iesu puvunu amita tombu hajire nei kito 13 pambuto ambotani nei uhoho ta degi eo ingito ke be ae ea.
Iesu na ambotani 11 ta degi puvuna
(Matthew 28:16-20, Luke 24:36-49, John 20:19-23, Acts 1:6-8)
14 Eto iji nei ambotani 11 na arumbeto indie mitio Iesu puvuto ambotani isembena amita be amo Iesu vasiri te erena avo embo nei na kito ea te enana na jo ngahia ue Iesu ke be ae ea. 15 Eto Iesu na ke einge ena, “Ungo enda tapa ta pambuto embo tapa ta degi God ta ke hande evujo ingore. 16 Eto embo amuna God ta ke avo ke be eto bapataito aisuja amo God na oreketo umbasuja, rate embo amuna God ke be ae aisuja amo toavo pambuto osaga kesuja. 17 Eto ke be ari embomeni na hajire einge aro kesora, javo nau ta ahihi sasapura kurumbasora, eto ke ehaha nei te aisora 18 eto o koso o javo juhiri ainge amo ingeni na umbasora eto indahu donda indito mane amburesora eto ambure embomeni ta hamo ta ingeni tembaro kondasora”
Iesu Utu ta bitina
(Luke 24:50-53, Acts 1:9-11)
19 Eto ke ainge tapa enu irae enu God na Bada Iesu umbuto Utu ta pambuto ikenu Mamo ta ingeni be ta arumbena. 20 Eto ambotani na enda tapa ta pambuto ke hande uo Bada na enana hondate unu hajire neite neite uo embomeni na kito ke be ea.