15
Iesu umbuto ikeo Pilate ta titi ta hetena
(Matthew 27:1-2,11-14, Luke 23:1-5, John 18:28-38)
Eto iho bujenu priests pepeni te embo pepeni te ke pepeni simba ari embopo te council embomeni te aingeto ke kaseo irae enu Iesu punduto umbuto pambuto Rome ta gavana Pilate ta ingeni ta ikeo hetenu Pilate na Iesu ta degi ke einge ena, “Umo Judea embo ta king rete?” ainge enu Iesu na “Inena erea aravora” ainge enu Priests pepeni na ke nei te nei te na Iesu ta degi pehumba eo Gavana Pilate na ingito Iesu ta degi ke einge ena. “Eto embo isapamane na no degi ta ke neite neite erera amo ke mine aotemo mane ao?” Ainge enu Iesu na ke mine ae unu Pilate na kito mana mana ena.
Iesu amburoja ke ea
(Matthew 27:15-26, Luke 23:13-25, John 18:39–19:16)
Eto pondo iji te amo tipura embo vahai avo embomeni na tambu ta pambaja uje uo Pilate na ingito ikenu tipura toto tambuta pambuna. (-) Eto pondo iji te amo Pilate na ainge pere ere uatija avoeto embomeni Pilate ta degi pambuto embo vahai tipura toto tambuta pambaja penunu ea.
9-10 Eto embomeni na Iesu jakeka ere ijiaetera avo Priests pepeni na kito tumo eto Pilate ta ingeni ta ikea avo Pilate na kito embomeni ta degi ke einge ena, “Judea ta King erevi avo tambuta pambaja uje ere ovete?” ainge ena. (v 7) Rate tipura embo vahai javo Barabbas amo gavana ta degi isoro eto embo isapamane tenu ambuvujekea avoeto ikeo tipura eto mitiaetija 11 avo Priests pepeni na jo vahai eto eo embo tapa na tambuta pambaja ke eo, 12 Pilate na embomeni ta degi ke einge ena “Rate embo erevi ungota King ke eova amita degi do ano?” ainge enu 13 embo tapa jo vahai eto ke einge ea “I atahu ta tejo amburoi!” ainge eo 14 Pilate na “Amita sapura deire” ainge enu embo tapa na gagaha eto “I Atahu ta tejo amburoi” ainge eo 15 Pilate na embo ta uje ea avo ara Barnabbas tipura ta mitina avo enu tambuta puvuto pahunu Iesu avo esi na ejembeto torue I atahu ta tara Rome isoro embopo ta ingeni ta ikenu
Iesu urumbea
(Matthew 27:27-31, John 19:2-3)
16 Umbuto gavana ta bande peni ta toreto isoro embo tapa jage enu vahaita puvuo 17 bo pangari avo Iesu ta hamo ta umbuto asukea eto king ta siro pohu ke ijie esi pepe te avo horoveto uta ta asukea 18 eto tumo te pain ue “Oro, Judea embo ta King” ainge ijie urumbitie 19 patuna uhu na umbuto siro ta torue isuva ue paunge teteri eto tumo te pain ue urumbea. 20 Eto urumbeo irae enu bo pangari asukena avo houketo umbuto bo amita avo ikeo asukenu i atahu ta tasi umbuto pambua.
Iesu i atahu ta tea
(Matthew 27:32-44, Luke 23:26-43, John 19:17-27)
21 Eto umbuto degi ta pahuo enda Cyrene embo javo Simon amo Rufus te Alexander te ta Mamo avo amita pure ta eto puvutuhunu isoro embopo na kito “umo huma embo emita i atahu umbuto pambu” ainge eo Simon ke agi eto Iesu hondate eto umbuto pambuna.
22 Eto Rome ta isoro embopo na Iesu umbuto pambuto degi javo Golgotha ta eora amita be amo ‘embo ta uta popo’ ai ta umbuto pambua. 23 Eto Iesu ta degi wine te sivo javo myrrh te taveto ikea te Iesu na indari uje ae eto tona. 24-25 Eto iho 9:00 unu Iesu i atahu ta teto amita bo avo embo amuna umbau avo eto ituha koso te tuho te jigito siriketo bo umbua. 26 Eto embo ta sapura deire avo kiora kajari degi ai ta ke einge kajea JUDEA EMBO TA KING ainge kajea. 27 Eto pegene embo heriso amo nei ingeni be ta nei ingeni anga ta aingeto i atahu ta tea 28 eto ari ainge amo God ta ke ta matu ainge ara kajari avo eto ea “Amo ke pepeni poekari embopo amiga inono ra” ke ainge mitia. 29-30 Eto embomeni puvuto Iesu kogue mani mani ue ke einge ijie urumbea. “Umo temple aimbeto iji 3 amita jo ta gerikasi ijea avoeto umo eonga eto kito i atahu toto beto pambu.” 31 Eto priests pepeni te ke pepeni simba ari embopo te aingeto Iesu urumbitie ke ehako einge ea “Embo nei avo hondate uija te umo oenga hondate ari inono ae ra. 32 Eto umo Keriso be eto Israel ta King kito avo i atahu toto beao dago umo kito ke be aisora.” Ainge ijio pegene embopo heriso Iesu ga i atahu ta tea amite tapa Iesu urumbea.
Iesu ambuna
(Matthew 27:45-56, Luke 23:44-49, John 19:28-30)
33 Eto iji 12 eto pambuto ture iji 3 ainge amita orohuta enda tapa mume sihukitinu ture 3 ainge 34 Iesu na gagaha eto einge ena “Eloi, Eloi lama sabachthani” ke emita be amo “God Nau, God nau, do eto na totoe?” ainge ijinu 35 embomeni mitia amina ingito ke einge ea “Ingavu, Elijah jage eria.” ainge eo 36 embo vahai na tutuveto pambuto soi umbuto patuna uhu tumo ta egeto ‘wine’ ta jauketo umbuto puvuto Iesu na indoja ikitie ke einge ena, “Aravora Elijah jage eria avo puvuto umbuto ikau beaute avo kesira,” ainge enu 37 Iesu na ehako jajage ijie amita hen jamo ena. 38 Eto Iesu ahunu temple jo ta bo peni vahai be i ta eto beto enda ta eto degi peikari amo eonga i ta eto sorereketo beto enda ta ena. 39 Eto Rome ta isoro embo peni amina Iesu kogue mitinu Iesu ta hoenge irae enu kito ke einge ena, “Ke be embo emo God ta Meni be ra” ainge ena. 40 Eto pamone javo Salome te da Magdala pamone javo Mary te eto singa James te Joses ta e Mary te aingeto pamone nei nei ga hoi ta heteto Iesu kogue mitia 41 pamone amo Galilee ta Iesu ambo ambo ue Iesu ta indari ikitiore indiaetija pamone amite pamone nei nei te aingeto Iesu ga da Jerusalem ta puvua.
Iesu ta hamo kovea
(Matthew 27:57-61, Luke 23:50-56, John 19:38-42)
42 Eto evito amo jangu indari iji avoeto indari nununga uo mume sihukitinu 43 da Arimathea embo javo Joseph amo council ta embo peni rate God ta iji puvurou God na titi jigesuja avo simba ere uatija amina oju ae sovera eto pambuto Pilate ta degi Iesu ta hamo umbuto kovasi penunu enu, 44 Pilate na Iesu matu amburari ke enu ingito tututu eto be kesi isoro embo peni avo jage enu puvunu “Iesu ambeite” ainge enu 45 “matu ambija” ainge enu ingito Joseph na Iesu ta hamo umbaja ke enu 46 Joseph na bo parara koso avo koro na ombuto umbuto puvuto i atahu ta umbuto ikenu benu hamo bo na togeto umbuto pambuto use atara to ta kovari ai ikenu serekenu atara nei na aherekenu puvuto use pe peikenu 47 da Magdala pamone javo Mary te pamone Mary nei amo Joses ta e amite na Iesu degi nainge kovea avo kia.