23
Iesu umbuto ikeo Pilate ta titi ta hetena
(Matthew 27:1-2,11-14, Mark 15:1-5, John 18:28-38)
Ainge eto Judea ta council tapa ereto Iesu umbuto pambuto Pilate ta tombu ta ikeo hetenu, pehumba einge ea, “Embo eremina nango ta enda ta embomeni ereto isoro ara jo kajeuja eto nango Caesar ta degi tax koro mane ikara ke ijie ‘Na Keriso ungota king ra’ ainge euja embo avo tambera”, ainge eo Pilate na Iesu ta degi einge eto ingina, “Umo Judea embomeni ta king re?” ainge enu “Ke amo no avo erea” ainge enu Pilate na priests pepeni te embomeni tapa te ta degi, “Na embo emita ari sapura tambae be ereona,” ainge enu Embomeni na ereto ke ngahia na eto einge ea, “Embo aramina amita enda Galilee ta eto puvuto Judea enda erei ta da ari na ue amita ate poekari na embomeni jo kaitie Jerusalem ta puvija” ainge eo
Iesu umbuto ikeo Herod ta titi ta hetena
Pilate na ingito “embo emo Galilee embore” ainge enu “Galilee embora” eo ingito Iesu ta enda vahai Galilee ta simba ari embo okose Herod da Jerusalem ta umoro puvuto mitina avoeto ikenu Iesu umbuto pambuto Herod ta degi ikea Eto Herod na Iesu do ere uaetija amita duru amo matu ingari avoeto Iesu ta sovera vahai avo au kesi uje eto simba iji koso ena avo eto Iesu puvunu kito tunga javotoho ena Eto Herod na Iesu iji koso ganoka ena rate ke mine ae unu 10 enana priests pepeni te ke pepeni simba ari embopo te na ke isara na eto Iesu pehumba ea. 11 Eto Herod te amita isoro embopo te na Iesu isembeto urumbitie king ke ijie kiari bo ikenu asukenu Pilate ta degi ikenu egerembena. 12 Eto Pilate te Herod te amo kitoho ue eonga ira eaorate iji amikote amo peka ue itiketo namei ea.
Iesu amburoja ke ea
(Matthew 27:15-26, Mark 15:6-15, John 18:39–19:16)
13 Eto Pilate na priests pepeni te embomeni ta embo okokose te jage enu vahaita puvuo 14 ke einge ena, “Ungo embo eremina embomeni na ereto Rome ta degi isoro ara jo kajeuja ke ijie nau degi ta umbuto puveva avoeto ungo ta titi ta ganoka etena te, kivujo, ungo pehumba eteva amo embo emina ari sapura nei do ae avoeto tambae etena, 15 Eto Herod te tapa na amita ari sapura tambae eto iketei egerembetija avoeto, kivujo, Iesu na ari sapura avo tari amburari haite manera, 16 avoeto na esi na ejembeto ikano tambuta pambasuja” ainge ena. 17 Eto Pilate ta ari amo jarukari pondo iji puvutuhoi tipura embo vahai vahai ikeoi tambuta puvuto avo embomeni na hotembitie 18 jage einge eto ea, “Embo erevi umbuto pahue Barabbas tipura ta iriuja avo ejo tambuta puvuto pambai” ainge ea. 19 Eto Barabbas tipura ta mitina amita be amo embo jo kajenu ereto titi jigari ga jujune ea eto embo tenu ambuna avoeto. 20 Eto Pilate na Iesu tambu ta pambaute avo embomeni ta degi enu 21 ke gagaha eto “I atahu ta tejo amburoi, I atahu ta tejo amburoi,” ainge ijio 22 Pilate na ehako enana ta degi ke einge ena, “Do eto taro amburou? Amina ari sapura do etei? Iesu na ari sapura avo tari amburari haite aera, avoeto na esi na ejembeto teto ano tambuta pambasuja” ainge enu 23 embomeni na jajage eto “i atahu ta te” ainge ke ngahia be eo 24 Pilate na “aravora, ungota uje ere ova avo aisora,” ke ainge eto 25 embo Barabbas amo embo ta jo kajenu isoro ea eto embo tenu ambuna avoeto tipura ta ikari avo embomeni na uje ea avoeto enu tambuta pahunu Iesu avo Judea embopo ta uje avoeto umbuto tara ikenu amita isoro embopo na goruketo umbuto pambua.
Iesu i atahu ta tea
(Matthew 27:32-44, Mark 15:21-32, John 19:17-27)
26 Eto umbuto pahuo da Cyrene embo javo Simon avo da isapa ta mitimite puvutuhunu kito taeketo Iesu ta i atahu avo Simon na hondate eto umbaja umbuto koho ta tembeo umbuto Iesu ta ambota pambuna. 27 Eto embomeni isapamane Iesu ta ambota pahuo pamone isapamane na Iesu kito sinena ue jenge torue sisi sasi ea. 28 Rate Iesu na egerembeto enana ta degi ke einge ena, “Da Jerusalem ta iariri, namo avoeto si mane aisova rate ungote ungota meniundi te avoeto si evujo. 29 Eto kivujo, iji puvuto ere hua amikote ke einge aisora, ‘meni irae pamone te oti ta be irae amo tunga javotoho ere ora,’ ainge eto 30 Memenga jamo aja tiri ta degi, ‘koheketo beto nango kikira e,’ eto heti ta degi ‘beto dago ahureke’ ainge aisora 31 Na i eha avoeto nau degi ta do ereora avo kivujo rate ungo i jaise avoeto ungota degi ari sapura be do ainge aro?” ainge Iesu na ena.
32 Eto ari sasapura embopo heriso avo Iesu ga tapa taro amburoja umbuto pambua. 33 Eto pambuto degi javo Uta Popo ta puvuto Iesu i atahu ta teto ari sasapura embopo amiga tapa teto vahai amita ingeni be hena ta eto vahai amita ingeni anga ta ainge eto hurukeo mitie 34 Iesu na ke einge ena, “Mama ari emo enana be kiae avoeto ere ora avoeto hotembeto tojo,” ainge ijinu enana ituha tuho te koso te jigio koso kororoeto umbuna amina nembeto Iesu ta bo umbuna. 35 Eto embomeni areto kogue mitio enana embo okokose na arureto ke einge ea, “Embo nei nei hondate eoija te amo Judea embomeni ta hondate ari embo Keriso avo God na siriketo ikari puvurari kito umo eonga enda ta beasuja,” ainge ijio 36 isoro embopo na Iesu urumbitie ‘vinegar’ sogaga te umbuto Iesu na indoja imite heteto ikitie 37 ke einge ea, “Umo Judea ta King be kito umo eonga hondate e,” ainge ea. 38 Eto ‘Judea Embomeni ta King’ ijie kaeto amita siro kombu ta tea.
39 Eto ari sapura embo vahai Iesu ga tapa tea amina ke einge ena, “Umo Keriso be kito umo te nango ta tapa hondate e, i atahu toto beare,” ainge ijie urumbitinu 40 ari sapura embo nei tea amina ke avo taekitie ke einge ena, “Umo te namo te amo hajire kiora tetere amburesi ere ora amo umo God joru ae re? 41 Eto umo te namote tetera amo ari sapura ungotenau avoeto tetera te embo emita ari sapura amo iraera te teho sio tetera,” ainge eto 42 Iesu ta degi ke einge ena, “Iesu, no King ari degi ai ta toreto sovera ari umbuto na hotembejo,” ainge ijinu 43 Iesu na ke mine einge ena, “Na no degi ta ke be erena, umo namo te tapa eha oroho ‘paradise’ ta torasoa,” ainge ena.
Iesu ambuna
(Matthew 27:45-56, Mark 15:33-41, John 19:28-30)
44 Eto iji bitito ugorota hehitinu enda tapa mume sihukarako enu ture beto iji 3 ena. 45 Eto iji ta usasa irae unu temple jo ta degi peikari bo avo i ta sorereketo beto pambuto tu ta oekena. 46 Eto Iesu na ke isara na eto ke einge ena, “Mama, na nau ahihi ingeni no ta iketo toturitona,” ainge ijie hen jamo ena. 47 Eto isoro kiti umbari embo vahai amina hajire tapa do ena avo kito God jakeka ijie ke einge ena, “Ke be ra. Embo erevi ari sapura embo manera.” 48 Eto embomeni isapamane embopo i atahu ta toruroro kesi puvua amina hajire tapa avo kito sinena ue jenge torue egerembeto da ta pambua. 49 Eto Iesu ta namei kamei te pamone nei uhoho te Galilee ta eto ambo ambo ue puvua amina tihieto heteto Iesu ta degi do ea tapa avo kia.
Iesu ta hamo kovea
(Matthew 27:57-61, Mark 15:42-47, John 19:38-42)
50-51 Eto enda Judea ta da Arimathea embo vahai javo Joseph amo Council ta hetari amina Iesu ta degi do asi ea amo amina taekena. Embo amo javotoho avoeto God ta titi jigari simba ena 52 amina Pilate ta degi pambuto Iesu ta hamo penunu enu aravora enu 53 i atahu ta eto umbuto ikenu benu bo javotoho koso vahai amina togeto umbuto pambuto embo kovari panga matu atara jo ta kovari ai ta embo kiti ikae sape ae aita ikenu serekena. 54 Eto ari tapa erevi eo irae enu jangu indari iji itikena.
55 Eto pamone nei uhoho enda Galilee ta eto Iesu ambo ambo ue puvua amina Iesu ta hamo naingeto use jo ta ikeo serekena avo kito 56 pambuto jeune te ‘oil’ mune te amite aingeto Iesu ta hamo ta buresi nununga eto evito God ta ke agi ue jangu india.