24
Iesu vasiri te erena
(Matthew 28:1-10, Mark 16:1-8, John 20:1-10)
Eto jangu indari iji irae eto iho bujenu pamone na Iesu ta hamo buresi donda mune te matu nununga ea avo umbuto use ta pambuto use pe karu na ahurekena avo hirikari mitina avo kito toreto Iesu ta hamo avo use jo ai ta irae kito mana mana ue mitio embo heriso bo parara be asukari amina irerembeto puvuto heteo daha daha unu arerembeto kito joru ue tumo kouketo mitio ke einge ea, “Ungo do eto embo vasiri te avo embo amburari kovari use ai jombure ere ove? 6-7 Enda Galilee ta mitie ungota degi ke do ijija avo hotembevu, amo eingera, ‘Embo ta Meni avo umbuto embo sasapura ta ingeni ta ikaro umbuto i atahu ta taro ambuto iji 3 irae au vasiri ta erasuja’ ainge ungota degi ijija,” ainge eo, Enana Iesu ta ke matu ari avo hotembeto use toto egerembeto pambuto ambotani 11 amite eto embo nei uhoho amita degi ke ea. 10 Eto pamone ta javo amo Mary da Magdala pamone amite Joanna amite James ta e Mary te pamone nei uhoho amite tapa ke avo eo 11 ingito teho ke be mane hihi tiritie erera ainge ijie ke be ae ea.
12 Rate Peter na ereto tutuveto pambuto use jo ta anembeto Iesu togari bo avo pere mitinu kito ari do ena avo hotembu hotembu eto egerembeto bande ta pambuna.
Da Emmaeus degi ta pambua
(Mark 16:12-13)
13 Eto iji amite Iesu ta ambotani heriso amina da Jerusalem ai ereto da Emmaeus pambua amo degi 11 ‘kilometres’ koso ai ta pahue 14 ari tapa do puvuna avo ke mine ara ijie pahuo 15 Iesu na hae eto puvuto tambuto inono ta ere pahuna 16 rate enana Iesu mane kiora titi oje na ahurekarako enu 17 Iesu na enana ta degi ke einge ena, “Ungo puvutuhue ke deirami mine ara ereve?” ainge enu enana osaga kogue mitio 18 embo vahai Cleopas na ke mine einge ena, “Da Jerusalem ta ari do etera tapa amo umoro embo tapa ingera te umo vahai avo ingaere,” ainge enu 19 “Arimo do etere, ejo ingone,” ainge enu ke einge ea, “Iesu Nazareth embo amo peroveta peni be eto amo God ta sovera te amina ari te ke te neite neite embomeni ta titi ta eauja te 20 Nangota priests pepeni te embo okokose te na embo aravo taro amburoja umbuto Rome ta ingeni ta iketere umbuto i atahu ta tetere ambuto 21 iji 3 irae ere ua erevira. Rate embo aravo Israel embo orekaja God na ikari avo hotembetera. 22 Eto nei amo nangota pamone nei uhoho na iho be te use ta pambera 23 te amita hamo avo use jo ta irae kogue ore anera na keko etereija amo Iesu vasiri te matu erari ke etere ingito puvuto nangota degi etere ingito 24 ke be kesi nango ta embo nei uhoho na use ta pambuto Iesu tambae pamone na ke etera avo inono ta kito puvera,” ainge eo 25 Iesu na ke einge ena, “Ungo kiae kiae embopo, ungo do eto peroveta mamatu ta ke avo ke be ari pegogo ere ove? 26 Eto Judea ta orekari embo Keriso na amita usasa ta torasuja rate kiti amo memenga osaga kioja ke ari amo ungo kiaere?” ke ainge 27 eto ari tapa amita degi do puvuresuja avo matu Moses ta ke kajari iji te eto pambuto peroveta tapa te amita iji te kajari avo harikenu ingihe 28 puvuto da auvitie embo vahai embo heriso amiga ere puvutuhuna avo da nei ta pambaute avo hotembeto 29 ke einge ena, “Mume ere sihukitia avoeto umo nangote hetaote?” ainge eto enana ga pambuto bande jo ta toreo 30 enana ga arumbeto ‘bread’ umbuto God peketo ingeketo ikitinu 31 enana ta titi hirikenu Iesu be koguo saiveto pahunu 32 ke mine ara ijie einge ea, “Embo amina degi ta puvutuhue God ta ke hiriketei ingihore jenge ingekitei puvera,” ainge eto 33 mume amikote sau sau ereto Jerusalem ta egerembeto pambuto Iesu ta ambotani 11 amite nei uhoho amite tapa toruketo mitia ai ta toreto 34 “Bada vasiri te ereto Simon ta degi puvei kija,” ainge embo heriso amita degi eo 35 enana degi ta do enu kogue ingihe pahumite bande ta toreto ‘bread’ ingekena ai ta be kia,
Ambotani na Iesu kia
(Matthew 28:16-20, Mark 16:14-18, John 20:19-23, Acts 1:6-8)
36 Avo eo ingihe mitio Iesu enana ta jo ta puvuto heteto, “Peka ungota degi iroi,” ainge ijinu 37 enana kito embahe ke ijie joru uo 38 kogue ke einge ena, “Ungo do eto joru ove ungota jo ta eto ingari ke isapamane mitei? 39 Namora. Nau ingeni te utu te kogue na tame evujo. Eto embo amburari ta ahihi amo bisi irae vetu irae rate namo amo bisi te vetu te ra.” ainge eto 40 amita ingeni te utu te avo enu 41 kito osa pajire be ue mana mana uo, “Ungota degi indari miteite,” ainge enu 42 umo o borari avo ikeo 43 enana ta titi ta indito 44 ke einge ena, “One ere kogova amo ungote iriona iji amikote tapa etene ingeva amore Moses ta ke kajari te peroveta mamatu ta ke kajari te ‘Psalms’ ta ke kajari te ai ta ke kajari mitera amita bere puvija erevira,” ainge eto 45 enana ta uta hirikenu God ta ke kajari tapa avo be kon eto koguo 46 Iesu na ke einge ena, “Avoeto ke matu kajari ta mitia amo Keriso amina memenga kogue ambuto iji 3 amina vasiri te erasuja 47 eto ari sasapura toto jo aherekari amite ari sapura hotembeto toari amite amita ke avo Keriso ta javo ta da Jerusalem ei ta eto enda tapa ta pahue hande evujo. 48 Eto ari erevi tapa amo ungo titi na kiari avoeto ke hande ari embopora 49 avoeto kivujo, ungo da ei ta mitirovo nau Mama na ikasi ke ena avo pambuto ikano Utu ta sovera na ungota jo enetasuja,” ainge enu irae enu
Iesu Utu ta bitina
(Mark 16:19-20, Acts 1:9-11)
50 Enana urumbeto umbuto da Bethany ta pambuto ingeni i ta jigito 51 ambotani ta javotoho ari ikitinu Mamo na umbuto Utu i ta pambuna. 52 Eto enana tunga javotoho ue God jakeka ijie egerembeto da Jerusalem ta pambuto 53 temple jo ta toreto mitie God jakeka ere ijiaetera.