10
Embo na ae tora amita ke avo Iesu na ena
(Matthew 19:1-12, Luke 16:18)
Eto Iesu na enda avo toto enda Judea umo Jordan ovitiho ta pambuto mitinu embomeni isapamane puvutuhore onde ere katitiaetija. Eto Pharisee embomeni na Iesu ke sapura au ingesi puvuto engikitie ke einge ea, “Eto embo na amita ae toasuja amo Moses ta ke pepeni poekaute?” Ainge eo Iesu na, “Eto Moses na ke do enu?” Ainge enu pharisee embomeni ke einge ea “Eto embo na amita ae uje ae ue kito amo ke kaeto ikau umbau toasuja amo aravora ke ainge Moses na ena.” ainge eo Iesu na ke mine einge ena. “Moses na ke ainge kajena amo ungota jo ngahia avoeto kajena 6-7 rate God na utu te enda te ari iji te embo te pamone te ena avoeto embo na e mamo toto ae ga kaju asuja amo enana vahai aisora te embo na kateketo eonga eonga mane aisora te vahai eto iresora. Eto God na do kaju aisuja amo embo na mane katekasora.” Ainge Iesu na Pharisee embopo to degi eto 10 toto bande ta torenu ambotani na ae toari ta ke avo Iesu ta degi ke be au ingesi ehako eto ingio 11 Iesu na ke einge ena “Eto embo na ae toto pamone nei jimbasuja embo amo tiha embora 12 eto ae matu toari amo embo nei jimbasuja amo tiha pamone ra.” ainge Iesu na ena.
Iesu na meni isasaraho ta siro ta ingeni tembena
(Matthew 19:13-15, Luke 18:15-17)
13 Eto embomeni na meniundi umbuto Iesu na ingeni hamo ta tembaja umbuto puvuo ambotani na kito taekeo 14 Iesu na tumo eto ambotani isembitie ke einge ena, “Meni isasaraho mane taekasova te evu nau degi ta hurore. Meni isasaraho amo na tumota eora eto embo amuna ainge nombo na tumota aisuja amo God na embo amo simba aisuja. 15 Na ungota degi erena embo amuna meni isasaraho ainge na tumota eora aingeko ae aisuja amo God na mane titi jigesuja.” ainge Iesu na ijie 16 meni isasaraho ohimbeto umbuto ingeni siro ta tembeto javotoho ari ikena.
Iesu na donda embo ta degi ke ena
(Matthew 19:16-30, Luke 18:18-30)
17 Eto Iesu enda nei ta pambasi unu embo vahai na kito tutuveto puvuto tumo te pain ue paunge teteri eto ke einge ena, “Atepoekari embo javotoho, na ari do ue irari daroho hoteto umbano avo inena ejo ingone,” ainge enu Iesu na ke einge ena, 18 “Umo do eto na javotoho ke ere? Eto embo tapa amo jajavotoho manera te God vahai avo javotohora. 19 Eto God ta ke pepeni amo umo kiarira: Embo mane tao amburesora, tiha mane aisoa, pegene mane aisoa, embo nei ta ke be na au ingito jandireketo sokova na mane aisoa, ke sokova ijie embo nei ta donda mane umbasoa, eto aja te mama te otohu aisoa,” ainge Iesu na enu 20 embo amina ke einge ena, “Ate poekari embo, na meni isapa ta itiketo ari tapa avo javotoho pere ue ere puvutuhovona,” ainge enu 21 Iesu na embo avo kogue osa ue ke einge ena “Ari vahai avo ae ereova, avoeto pambuto no donda tapa avo ombuto koro umbuto donda ambu embopo ta iketo na ambo ambo asi hae. Eto God ta irari degi ta no donda isapamane mitia avo hoteto umbasoa.” Ainge enu 22 embo amina ingito amita hajae vajae peni vahai avoeto osaga kogue pahunu, 23 Iesu na overeketo ambotani kogue ke einge ena, “Hajae vajae embo na naingeto God ta degi torau, amo ngahia be ra.” Ainge enu 24 Iesu ta ambotani na ke avo ingito mani mini eo Iesu na ke ehako einge ena, “Nau meniundi, God ta degi ta torari ngahia be ra. 25 Eto o camel na poma to ta toreto pambari ngahia ra aingeko hajae vajae embo na God ta titi jigari degi ai ta torari ngahia be ngahia ra.” Ainge Iesu na enu 26 ambotani na ke ainge matu ingae avoeto “embo amunure God na ari sapura ta oreketo umbau?” ainge eo 27 Iesu na enana kogue ke einge ena “Embo na ari inono aera te God ta degi ari tapa amo inono ra.” ainge 28 enu Peter na Iesu ta degi ke einge ena. “Kijo, nangota donda tapa toto umo ambo ambo ere ora.” ainge enu 29 Iesu na einge ena “Na ungota degi ke be erena, embo amuna namote nau ke javotoho te avoembo bande te namei kamei te du emone te e mamo te meniundi te hajae vajae te amita enda te tapa toasuja 30 amina amburae mitie namei kamei te du emone te emamo te meniundite hajae vajae isapamane enda te tapa umbasuja amo embomeni na Iesu ta ambotani ra ainge eto taro memenga kesuja te mitima ambuto God ta degi toreto vasiri daroho hoteto umbasuja 31 rate embo peni amina kiti asi uje aisuja amo ambota aisuja eto embo ambota amina kiti aisuja.” ainge Iesu na ena.
Eto Iesu pambuto Jerusalem ta amburesuja avo ehako enu ingia
(Matthew 20:17-19, Luke 18:31-34)
32 Eto da Jerusalem degi ta Iesu kiti pahunu ambotani 12 amo mana mana ue pahuo ambotani nei uhoho amo joru te tapa ambota puvuo Iesu na ambotani 12 umbuto amita degi do puvuresuja avo harikena. 33 “Kivujo, ungotena da Jerusalem ta pambasora amo embo na Embo ta Meni avo Priests pepeni te Judea embo ta ke pepeni embopo te ta ingeni ta ikau umbuto pehumba eto taro amburoja umbuto Rome embo ta ingeni ta ikasora. 34 Eto Rome embo na urumbitie hamo ta isuva ue esi na ejembeto tasora eto taro ambuto iji 3 ehako vasiri te hoasuja.” ainge ena.
James te John te embo pepeni asi uje ea
(Matthew 20:20-28)
35 Eto degi ta pahue Zebedee ta meni heriso James te John te na Iesu da Jerusalem ta do aisuja amo hotembae ue Iesu ta degi ke einge ea, “Ate poekari embo, dago do asi uje ere ora avo inena ao arote,” ainge eo 36 Iesu na ke einge ena “Na ungo ta degi do ana uje ere ove avo evujo ingone.” Ainge enu 37 enana ke einge ea, “Umo heteto titi jigari iji te ao nango nei no ingeni anga ta eto no ingeni be ta aingeto arumbeto embomeni simba arote” ainge eo 38 Iesu na ke mine einge ena. “Ungo ke do asi ereva amo ungo be kiaera. Eto na atungu ta indesona amo ungo indari inono rete? Eto na deina bapataito aisora amo ungo amina bapataito ari inono rete? Amita ke be amo na amburesi ue memenga kesona amo ungo memenga kiari inono rete?” Ainge enu 39 enana na “Dago inonora” ke eo Iesu na ke einge ena. “Ke be ra, na atungu ta indesona amo ungo atungu ta indesova eto na bapataito aisona amo ungo bapataito aisova 40 rate embo amuna nau ingeni anga ta eto be ta arumbasuja amo nanena mane aisona te God na matu kito sirikari ra.” Ainge Iesu na ena 41 te ambotani nei uhoho na John te James te amita ke avo ingito enana ta degi tumo ea. 42 Avoeto Iesu na ambotani jage enu puvuo onde katari ke einge ena, “Ungo kogova amo enda nei embomeni na embo pepeni eto titi jigihore embomeni ta degi osaga memenga ikeora, 43 rate ungo ainge mane aisova te ungo embo vahai na embo peni aisuja amina ungo tapa hondate ue ungota ujeje avo unduresuja. 44 Eto embo amuna ungota titi jigari embo asi uje aisuja amina ungo tapa ta ke agi aisuja. 45 Eto Embo ta Meni na embo peni eto enda embo titi jigesi puvurae rate amita vasiri na embomeni te ari sasapura avoembo ombuto umbasi puvena.” Ainge Iesu na ke eto
Titi kuru ari embo javo Bartimeus avo Iesu na enu kina
(Matthew 20:29-34, Luke 18:35-43)
46 Ere pahumite da Jericho jo ta puvuto Iesu te ambotani te aingeto pahunu embomeni na kesi ambota puvua. Eto Timaeus ta meni Bartimeus titi vahaikari amo da sahu ta arumbeto mitie koro penunu ere ijiaetija 47 avo Iesu Nazareth embo puvuto ere hua ainge eo ingito jajage eto ke einge ena, “David ta Meni Iesu na jo au kito hondate e.” Ainge enu 48 embomeni na ke toaja isembea rate embo amina ehako ke hori gagaha eto “David ta Meni na jo au kito na hondate e.” Ainge enu 49 Iesu na ingito heteto “Embo avo evujo huroi” ainge enu embo na titi vahaikari embo avo jage eto “Iesu na umo jage eria avo eto tunga javotoho ue ere.” Ainge eo 50 embo amina soveto ereto heteto amita bo pohukari amo seuketo barae eto Iesu ta degi pambunu, 51 Iesu na “Umo do ana uje ue ere?” ainge enu embo amina “Bada, nau titi ejo javotoho au kione” ainge enu 52 Iesu na amita degi ke einge ena, “Umo na tumota ere oa avo no titi javotoho etija avoeto degi kogue pambujo” ainge enu titi hirikenu Iesu ta ambota pambuna.