9
Na ungota degi ke be erena. Ungo embomeni eha ei miteva amo embo nei nei amo mane amburesova te mitirovo God na embo amita siriketo umbuto titi jigesuja amita iji avo sovera te puvurou keisova,” ainge Iesu na ena.
Ambotani na Iesu ta usasa kia
(Matthew 17:1-13, Luke 9:28-36)
Eto iji 6 irae enu Iesu na embo tapa toto Peter te John te James te umbuto tiri peni vahai ai ta bitito mitio Iesu ta hamo amo usasa pere unu eto amita bo na usasa peni vahai amo enda embo na bo parara ainge ari haite mane avo unu Peroveta matu Elijah te Moses te aingeto irerembeto Iesu ga heteto ke ijie mitio Peter na oju ue ke do ano ijie einge ena, “Atepoekari embo, dago ungote mitera emo javotoho avoeto horoma no vahai Elijah vahai eto Moses ta vahai ainge gerikarote?” ainge Peter na ijinu oje na puvuto utumo enu oje jo ta ke einge puvuna, “Nau osari Meni ra. Amita ke ingivujo.” Ainge ijinu enana jireki poeki eto embo nei kiae Iesu eonga mitinu kia. Eto enana tiri ta eto vovue Iesu na ambuto vasiri te erae avoeto ambotani na ari tapa do kia avo hande eora taekena 10 avoeto enana ke hande ae toa te Iesu na ambuto ehako vasiri te erari ta ke ena avo enana hotembu hotembu ea.
11 Eto ambotani na Iesu ta degi ke einge eto ingia, “Eto ungotenau ke pepeni simba ari embopo na do avoembo peroveta Elijah kiti puvurou ungotenau hondate ari embo ambota puvuresuja ke eore?” ainge eo 12-13 Iesu na ke mine einge ena, “Eto Elijah na puvuto au tapa javotoho asora ke ainge eora te ke nei matu kajari amo, Embo ta Meni na osaga nei te nei te kogurou urumbasora. Rate na ungota degi erena Elijah matu puvuritaja te enana amita ke agi ae ungota ujeje avo uera.” Ainge ijinu ingiho
Iesu na pipi konene meni enu kondena
(Matthew 17:14-21, Luke 9:37-43a)
14 Iesu te Peter te James te John te aingeto egerembeto ambotani toto pambua amita degi puvua.
Eto Judea ta ke pepeni simba ari embopo na puvuto ambotani ga boru juho 15 eto embomeni isapamane puvuto joeketo kogue mitio Iesu, Peter te John te James te aingeto puvuto kina. Eto embomeni na Iesu kito tutuveto pambuto Iesu pekitie ingeni ta jigito umbuto puvuo, 16 Iesu na ke einge eto ingina “Ungo ke do ijie miteve?” Ainge enu 17 embo vahai na ke mine einge ena. “Ate poekari embo, nau meni avo ahihi sapura na pe vahaikari ke mane euja avo eto no degi ta umbuto puvena. 18 Amo ahihi sapura na andioi ingeni te utu te tatain eto beto ahue ti kambuto kiroro kiroro ue pe pejigi gavineto beuja avoembo no ambotani ta degi umbuto puvena te ahihi sapura kurumbari inono ae etere kito no degi ta erena,” ainge enu 19 Iesu na osaga kito embo tapata degi ke einge ena, “Ungo tumota ae embomeni ra. Eto ungo kiari umbava ungote iji doinge irono. Eto no meni avo nau degi ta umbuto have,” ainge enu 20 embo na meni avo umbuto Iesu ta degi io, ahihi sapura jo ta amina Iesu kito meni avo andinu enda ta beto ahero ahero ue ahunu pejigi horo gavineto vovunu 21 Iesu na “No meni na iji doinge ari einge emomo eoi?” Ainge enu Mamo na einge ena, “Meni isapa ta itikari avo ere ouva. 22 Eto meni emo amburoja uei iji nei i ta beto evekeuja eto nei amo umo ta beto umo indiuja avoeto umo ari inono kito avo nango jo au ejo kondai.” Ainge enu 23 Iesu na embo amita degi ke einge ena “Umo do eto na inono kito ano kondaja ere? Eto embo amuna God tumota aisuja amo ari tapa amo amita degi inonora aisuja,” ainge Iesu na enu 24 meni ta mamo na ke vasiri na eto einge ena, “Na umo tumota ere ona te na hondate ejo umo be tumota ane.” Ainge enu, 25 embomeni na ingihe joekeo ahihi sapura ta degi ke einge ena “Umo jo ta toto beto hae, mane ehako egerembasoa” ke ngahia na ainge enu. 26 Ahihi sapura na gagaha ijinu meni amo beto gatari gatari ue beto ahunu ahihi sapura amo puvuto pambuna. Eto embomeni na meni enda ta sereketo mitina avo amburari ke ijio 27 Iesu na meni amita ingeni ta jiginu erenu 28 toto bande jo ta ambotani ga toreto mitio ambotani na Iesu ta degi ke einge ea. “Dago do eto ahihi sapura kurumbari inono ae etere” Ainge eo 29 Iesu na einge ena, “Ahihi sasapura nei eingeko amo teho mane kurumbeora te God ta degi pari ue kurumbeora,” ke ainge Iesu na ena.
Iesu ambuto vasiri te erasuja avo harikena
(Matthew 17:22-23, Luke 9:43b-45)
30 Eto Iesu na amita ambotani ga enda Galilee jo ta pahue embomeni tapa na Iesu kiora uje ae ena. Amita be amo amita ambotani pere avo ate poekasi uje ena. 31 Eto pahue ambotani ta degi ke einge ena. “Embo ta Meni avo embo ta ingeni ta ikaro taro amburesuja te iji 3 ehako vasiri te hoasuja.” Ke ainge ijie ate poekena 32 avo ambotani na ke be ingae ue eto ingesi uje ea te oju eto toa.
Embo amuna embo okose aisuja
(Matthew 18:1-5, Luke 9:46-48)
33 Eto Iesu ambotani ga da Capernaum ta puvuto bande ta toreto mitio Iesu na ambotani ta degi ke einge ena, “Ungote degi ta puvutohore ungo ke do mine ara ijie eteve?” ainge Iesu na enu 34 ambotani ke ambupu ea. Amita ke be amo degi ta puvutuhe enana vahai amuna embo okose asuja amita ke avo tumo te tapa ke mine ara ea. 35 Avoeto ke ambupu eo Iesu na ambotani enu puvuto vahaita arumbeo enana ta degi ke einge onde katena, “Eto embo amuna meni isapasira eto embo unduresuja amina embo peni aisuja.” Ainge ijie 36 Iesu na meni isapa kito pambuto ingeni ta jigito umbuto puvuto ohimbeto jo ta ikenu arumbenu 37 ke einge ena. “Eto embo amuna javo nau ta meni isapa eingeko osa kageni aisuja amo namote tapa osa kageni aisuja eto na pere mane rate God, na ikari embo amite tapa osa aisuja.” ainge enu
Embo amo ungotenau kitoho mane rate ungotenau tohora
(Luke 9:49-50)
38 John na ke einge ena. “Ate poekari embo, embo vahai na ahihi sasapura javo no ta kurumbitaja avo kito ungotena vahai manera ainge eto taekitara” ainge enu 39 Iesu na ke einge ena. “Ari ainge amo mane taekasoa. 40 Embo amuna nau javo ta ari javotoho aisuja amina ereto sausau nau javo mane au sapura aisuja. Embo amo ungotenau kitoho mane rate ungotenau tohora 41 te ungota degi erena embo amuna umo Keriso ta toho kito umo jamo timbuto no degi ta ikau indesoa embo amina hotari umbasuja.”
Engekari ta ke
(Matthew 18:6-9, Luke 17:1-2)
42 “Eto embo amuna na tumota ari meni isapa jo nau ta arumbeto mitia aingeko avo engekau sapura aisuja amo nanena embo amita degi mine ikano memenga peni vahai kesuja eto embo na amita tungata esi tigito atara peni vahai handuketo eva ta kiti gosukaetija amo memenga ainge mane kiaetija. 43 Eto no ingeni vahai amina au umo sapura aisoa amo no ingeni avo jirembejo irae ai. 44 Eto umo ingeni jirembari amiga hotari degi ta torasoa amo javotoho rate ingeni heriso te memenga kiari degi ta toreto i bevere kesoa amo sapura be ra. Eto degi ai ta amo bevere seikari inono aera. 45 Eto no utu vahai na au umo sapura aisoa kito jeto tiuketo popora eto mitima hotari degi ta torasoa amo javotohora 46 rate utu heriso te memenga kiari degi ta torasoa amo sapurara. 47 Eto no titi na au umo ari sapura asoa amo no titi jigito kurukejo. Eto titi vahai te God ta irari degi ai torasoa amo javotoho rate titi heriso te memenga degi ai ta torasoa amo sapura bera. Eto degi ai ta amo i bevere seikari inono ae 48 eto embo ta bisi sari uoi kakesa na indie daroho iriuja.
49 Rate i bevere amo aso ainge embo ta hamo ta kaimbau aso ta gamo ainge kesuja. 50 Eto aso ta gamo irae aisuja amo ehako ikari inono aera, avoeto aso ta gamo kambari inono ta mitie peka mine ara evujo.”