5
Embo ahihi sapura na torari avo Iesu na enu kondena
(Matthew 8:28-34, Luke 8:26-39)
Eto umo ireremba ovitiho ta pambuto enda javo Gerasenes ta puvuto Iesu e nga toto enda ta beto embo vahai ahihi sapura na jo ta torari amo embo ikeore sape ere uatera panga to ai mitiaetija avo puvuto tambuna. Eto embo amo embomeni na andito chain na ingeni te utu te pundua te embo ivo peni vahai avoeto chain na pundua amo usukenu andirari inono ae enu tiri hamo ta eto use jo ta iji tapa isa ue karu umbuto hamo gajukitie hori gagaha ijie ere uatija. Avo Iesu pahunu hoi ta kito tutuveto pambuto Iesu tumo te pain enu 7-8 Iesu na ahihi sapura ta degi “Embo ta jo avo toto puvuto pambu” ainge enu embo na gagaha ijie ke einge ena, “Iesu, God sovera isapa mane te ta Meni, nau degi ta do ao. Na God ta javo ta penunu erena nau degi ta memenga ikaojo.” Ke ainge enu Iesu na “no javo deire” ainge enu embo amina, “Dago isapamane avoeto nau javo ‘Legion ra’ ” ainge 10 eto Iesu na kurumbeoi enda nei ta pambuona penunu eto 11 o ohu isapamane heti ovitiho ta indie mitio kito 12 ke einge penunu eto ea “Dago o ohu ta jo ta kurumbejo torare” eto ainge eo 13 Iesu na “aravora ainge aisona” eto kurumbenu ahihi sasapura na tambuta puvuto pambuto o ta jo ta toreo o tapa 2,000 ainge umo ta overeto beto umo indito ambuvujekeo, 14 o simba ari embopo na tutuveto ke hande ue pambuto da ta puvuo embo tapa kesi 15 Iesu ta degi puvuto embo ahihi isapamane na torari rate bo asukari te uta javotoho te avo mitinu kito oju ea. 16 Eto embo Iesu na ahihi sasapura ta degi eto o ohu ta degi do ena tapa avo embo matu kia amina embo ehaha kiae amita degi hihi tirio 17 ingito pambuto Iesu enana ta enda avo toto pambaja ke ngahia na eo 18 Iesu pambasi e nga ta bivitinu embo matu ahihi sasapura na torari amina Iesu ga pambasi penunu enu 19 Iesu na “Namoga mane pambasoate Bada na umo kito jo etei no degi ta tapa do etija avo no da ta pambuto no namei kamei ta ejo ingore.” Ainge enu 20 amina amita da tapa ten ai ta pambuto embomeni ta degi Iesu na do enu kina tapa avo hihi tirinu embomeni ingito mani mini ea.
Embo Jairus ta iae eto pamone Iesu tame ena ta ke
(Matthew 9:18-26, Luke 8:40-56)
21 Eto Iesu e nga ta bitito umo ovitiho ta pambuto hora ta beto mitinu embo isapamane Iesu kesi puvua. 22 Eto Judea ta ke kasari bande ta titi jigari embo vahai javo Jairus amina puvuto Iesu ta utu ta beto paunge teteri eto tumo te pain ue 23 penunu einge ena “Huma nau kakara isapa avo amburesi ere ua inena no ingeni avo hamo ta tembejo kondai” Ainge enu 24 Iesu ingito Jairus ga pahunu embo isapamane Iesu ga oroviketo pahuo 25 pamone vahai amo jua tapa 12 amita jo ta sasaga vovuoi 26 sivo embopo ta degi pahue koro na sivo jigama ere uatija koro irae enu amita kondari avora ae eto sapura be ue mitinu 27 Iesu na ari tapa do ena avo duru ingito embo kateketo Iesu kiae ku ta puvuto Iesu ta bo tame ue 28 ke einge hotembena, “Na amita bo tame eto kondasona,” ainge hotembitie 29 tame enu sasaga irae enu amita ando tapa javotoho ena. 30 Eto Iesu na amita sovera isapa beto pambuna avo kito overeketo embomeni poeto kogue ke einge ena. “Nau bo ta amuna tame etei?” ainge enu 31 ambotani na “embo isapamane vahaike vahaike ere ora te embo amuna umo tame ore ere?” Ainge eo 32 Iesu na tame ena embo avo kesi jombure unu 33 pamone kondena amina gatari gatari ue joru te tapa puvuto Iesu ta utu ta beto gombuto ke tapa Iesu ta degi harikenu 34 Iesu na ke mine einge ena “Nau iae no tumota ari na eto kondetea. Tunga jamo jamo te pambuto javotoho na irijo.”
35 Eto Iesu ke ainge ijie mitinu embo na Jairus ta bande ta eto puvuto Jairus ta degi ke einge ea “No iae matu ambija avoeto ate poekari embo mane jigesoa te tojo pambai,” ainge ijio 36 Iesu ingina rate ingito ingarako ue eto ke kasari bande titi jigari embo ta degi, “Umo osaga mane kesoa te na tumota ejo,” ainge eto embo tapa enu mitio 37 Peter te James te amita namei John te aingeto amiga pambara enu 38 pambuto Jairus ta bande ta toreto embomeni jo ta sisi sasi ijie mitio 39 enana ta degi “Ungo do eto sisi sasi ijie miteve? Kakara emo amburae teho evo ere ua,” Ke ainge enu 40 embomeni ingito ganini ijio enu tambuta pahuo e te mamo te eto embo Iesu ga puvua amite aingeto kakara mitina ai toreto 41 ingeni ta jigito “Talitha cumi” ke ainge ena amita be amo “Kakara isapa no degi ta erena, ere.” Ainge enu 42 kakara ereto isa ena. Eto kakara amita pajirari jua amo tapa 12 ra. Eto kakara avo kondenu embomeni kito ti kakambukea. 43 Eto Iesu na kakara kondena avo duru hande eora taeketo “indari umbuto kakara ta ikevu indoi” ainge enu indari ikeo indina.