6
Da Nazareth embomeni na Iesu ke be ae ea
(Matthew 13:53-58, Luke 4:16-30)
Eto Iesu na enda avo toto tohota da ta ereto pahunu amita ambotani na ereto avo ambo ambo ue pahuo jangu indari iji puvunu judea embomeni ta ke kasari bande ta toreto embomeni onde katitinu embomeni na ingito mani mini eto ke einge ea “Embo emita kiari nainge umbuto ke te ari te emomo ere oi? Embo emita mamo amo teho bande gerikari embo ra eto amita e Mary te namei kamei James te Joses te Judas te Simon te amita du emone te tapa ei mitera. Amo dago amita da vahai embora.” Ke ainge ijie ke ingari uje ae ea avoeto Iesu na enana ta degi ke einge ena “God ta ke hande ari embo amo embo tapa na jakeka eora te amita enda vahai embomeni eto teka hoka vahai na ke embo teho ari ke ijie ke ingae eora.” Ainge eto Iesu na amita da ta pure peni ae rate embo heriso avo enu kondea. Eto Iesu ta namei kamei da vahai embomeni na Iesu ta ari tapa do ena avo tumota ae uo Iesu osaga kito da nei ta pahue embo ate poekena.
Iesu na ambotani 12 ikenu pambua
(Matthew 10:5-15, Luke 9:1-6)
Eto Iesu na amita ambotani 12 jage enu puvuo ahihi sasapura kurumbara sovera ari ikenu umbuo embo heriso heriso ainge hande au pambara onde katitie ke einge ena “Ungo donda nei eti te bread te eto koro pupuri ta mane huvakasoa te hetu vahai avo jigito pambuvujo. Eto utu goru avo asukasova te bo heriso mane asukasova te vahai asuketo pambuvujo. 10 Eto pambuto da ta puvuto amo bande nei ta nei ta mane evesova te bande vahai ta evie pure avo irae au da nei ta pambuvujo.
11 Eto da damina ungo kito pekari uje ae eto ungota ke ingari uje ae aro kito amo God na enana ta degi tumo ere ua avoeto ungota utu oniho avo torovikevujo beau embomeni tapa koguroro toto pambuvujo.” Ainge ijie onde katenu irae enu 12 ikenu pambuto embomeni ta ari sasapura avo toto jo aherekau God ta ke agi ara onde katitie 13 ahihi sasapura embo ta jo ta torari avo kurumbeo puvuto pahuo ambure embomeni avo ‘oil’ na overeketo hamo ta kutitio kokonjekea.
John Bapataito ari embo ta tunga tiukea
(Matthew 14:1-12, Luke 9:7-9)
14 Eto Iesu ta javo peni vahai enu amita duru avo Israel ta Gavana okose javo Herod na ingina. Eto embo nei uhoho na Iesu kiae avoeto ke einge ea, “John bapataito ari embo avo God na etei vasiri te ereto Iesu na amita sovera na pure erevi ere ua” ainge ijio 15 embo nei na “Amo peroveta Elijah na ere ua.” Ainge ijio embo nei na “Ungotenau peroveta matu ta ari vahai avo ere ua.” Ke ainge ea 16 eto Herod na Iesu ta duru ingito ke einge ena “Nane etene tunga tiukitara amina vasiri te hoetija” ainge ere ijiaetija.
17-20 Eto Herod na John ta tunga tiukena amita ke amo erevira. Eto Herod na amita eambo ta ae javo Herodias avo pegene jimbunu John bapataito ari embo na kito Herod ta degi ke einge ena, “Umo God ta ke peni poeketo no eambo ta ae jimbea” ainge enu pamone Herodias na ke avo ingito tumo eto John tau amburoja ke ena. Rate John amo embo javotoho eto embo otohu avo Herod na kito John ta ke ijioi ingihe tunga osaga ere koguatija rate Herodias na teoi ambuja oju eto John andito punduto tipura ta gosukenu mitinu Herodias na tasuja avo inono ae ena. 21 Rate iji vahai Herod ta umbari iji puvunu amina gavana ta okokose te isoro embopo te enda ta embo pepeni te aingeto oru enu puvuo pondo peni vahai 22-23 unu Herodias ta iae na puvuto ire javotoho tivitinu Herod na embo tapa ta titi ta kakara ta degi ke einge ena “Umo do umbasi uje eto kito ejo ingito ikane, eto na enda simba ari embora umo uje ao kito kateketo tuna no ikasona,” ainge ke isara na enu 24 kakara amo ingito tambuta pambuto e ta degi “na do umbano?” ainge enu e na “pambuto ejo John bapataito ari embo ta siro avo tiukaro umbujo” ainge enu 25 kakara na pambuto Herod ta degi “na John Bapataito ari embo ta siro avo tiuketo heva ta iketo ikao umbasona,” ainge enu 26 Herod na osaga peni vahai kito embo ta titi ta ke vasiri na ena avoeto toari inono ae enu kakara ta ke agi eto 27 tipura simba ari embo vahai ikenu pambuto John tipura ta mitinu tunga tiuketo 28 siro heva ta iketo umbuto puvuto kakara ta ikenu umbuto pambuto e ta ikena. 29 Eto John ta ambotani na ke avo ingito puvuto John ta hamo umbuto pambuto kovea.
Embo tapa 5,000 avo Iesu na unduna
(Matthew 14:13-21, Luke 9:10-17, John 6:1-14)
30 Eto Iesu na ambotani heriso heriso hande enu pambua avo ehako egerembeto puvuto pure do ea avo Iesu ta degi eo ingina.
31-32 Eto embo isapamane purahango parahango ere ora avoeto arumbeto indari inono ae avoeto Iesu na kito ambotani ta degi ke einge ena, “Ungote pambuto ojagatambu ai ta embo irae degi jangu indesira havu,” ainge enu e nga ta bitito pahuo 33 embomeni na enana ere pahua avo kito da nei ta nei ta amina utu na tutuveto pambuto Iesu ere puvutuhuna degi ai seniketo puvuto mitio 34 Iesu hora ta puvuto beto embomeni isapamane o sheep ta simba ari embo irae itoko kito jo enu itiketo ke ate poekitinu 35-36 pambuto ture vovunu amita ambotani na puvuto Iesu ta degi ke einge ea “Degi emo da te embo te irae avoeto iji irae ere ua, ejo embomeni egerembeto da ta pambuto indari koro na ombuto umbuto indore.” Ainge enu 37 Iesu na einge ena, “Ungo na indari ikevu indore” ainge enu ambotani na “Dago 200 kina na donda umbuto embo undurorote? Eto 200 kina tambuto embo unduraetera amo mane inono aetija.” Ainge eo 38 Iesu na “Ungota degi bread tapa doinge mitei pambuto kivu” ainge enu pambuto kito puvuto Iesu ta degi “Bread tapa 5 eto umo o heriso ainge mitia” ainge eo 39-40 Iesu na ingito enu embomeni tapa kateketo 100 eonga 50 eonga ainge eto eo momoru ta arumbeo 41 Iesu na bread 5 eto umo o heriso amite aingeto umbuto titi i ta eto jigito God peketo bread jigito pereto embomeni ta ikaro indora ambotani ta degi ikenu 42 embo ta ikeo indio oti pevitinu 43 ambotani na bread sirivo te umo o heriso amita sirivo te ainge eto sirikeo hambija tapa 12 amo pevitina. 44 Eto embo tapa 5,000 eto airi te meniundi te tapa amina india.
Eto Iesu na umo hamota haito pambuna
(Matthew 14:22-33, John 6:15-21)
45 Eto Iesu na amita ambotani da Bethsaida ta kiti pambara enu e nga ta bitito pahuo embomeni tapa avo enu sisiketo pahuo 46 Iesu tiri ta pari asi bitina. 47 Eto mume sihukitinu pisara pambari hena ta puvuna avoeto ambotani e nga tavitie ere pahua 48 te e nga ivo eto pambae unu Iesu tiri ta eonga mitie ambotani do ere ora avo kina. Eto iho uranga bitito hunu kito Iesu umo hamo ta haito puvuto ere humite e nga senekasi unu 49 ambotani na Iesu umo hamo ta haito ere puvutuhuna avo kito joru ue embahe ke ijie jajavone ijio 50 Iesu na kito ke einge ena “Joru mane aisova te ivo evu, Namora.” Ke ainge 51 eto e nga ta bitinu pisara jamo enu ambotani kito ti kakambuketo haha puha ea. 52 Amita be amo enana ta hotembari ngahia eto Iesu na embo isapamane bread na unduna amite tapa amo enana be hotembae ea.
Da Gennesaret embomeni avo Iesu na enu kondea
(Matthew 14:34-36)
53 Eto Iesu te amita ambotani te aingeto e nga ta puvuto umo ovitiho enda javo Gennesaret ta puvuto 54 hora ta beo embo amunure avo embomeni na kito 55 tutuveto pambuto embomeni eo ingito ambure embomeni gaga ta ikeo arumbeo umbuto Iesu ta degi puvua. 56 Eto Iesu na isa da peni ta rete da isapa ta rete degi ta rete market ari degi ta rete pambasuja amo embomeni na ambure embomeni umbuto puvutuhore ere kokondikitiaetija eto nei amo embo na Iesu ta bo tame ue kokondekea.