7
Ohihi ta ate poekari
(Matthew 15:1-9)
Eto Judea embomeni ta ke pepeni ate poekari embopo da Jerusalem ta eto puvuto Pharisee embomeni ga vahaita eto Iesu ta degi puvua. Eto Iesu ta ambotani na Judea embo ta ke pepeni amo ungo ingari rate ingito ingarako ue ingeni tongopa te tapa indari indio embomeni puvua amina kito ujeae ea. (Amita be amo Judea ta Pharisee ari embomeni te Judea embomeni tapa te aingeto indari teho mane indiora te enana ta ohihi ta ari avoeto ingeni egeto donda indiora. Eto enana market ta pambuto puvuto amo enana ta hamo egeto otohu eto indari indiora eto ainge nombo age te atungu te heva te tapa amo egeto otohu eora.)
Eto Judea ta ke pepeni ate poekari embopo te Pharisee embopo te aingeto Iesu ta degi ke einge ea, “Eto no ambotani na do eto ungotenau ohihi ta ke pepeni poeketo ingeni tongopa te ere indere?” ainge eo Iesu na ke mine einge ena, “Ungo hotembari heriso embomeni, Peroveta Isaiah na kajena amo ungota ari avo einge kajena, ‘Embo einge emo hamo na na jakeka eora te enana ta jo avo tumo nau degi ta eora, eto enana teho sio na jakeka ue emo God ta ke ijie embo ta hotembari na embo ate poekeora,’ ainge Isaiah na kajena eto ungo na God ta onde katari ke avo toto ungota ohihi ta ari avo jigama eova. Eto ungo God ta ke tiumbeto ungota ari avo jigama eova amo ungo kiari peni vahai embopora. 10 Eto amita be amo erevira, Moses na kaeto einge ena ‘No aja te mama te otohu ejo, eto embo amuna aja mama ta javo sapura ke aisuja embo avo taro amburesuja’ ainge Moses na kajena 11 te ungo na ari einge eova. Eto donda tapa matu God ta degi hande ikari ke ijie e mamo ta degi hande ikae God ta ke tiumbeto ungo ta ujeje avo eova. 12-13 Eto ari nei te nei te ainge amina God ta ke amo teho ke ijie ungota ari matu avo jigama ue ungota meniundi ta ate poekeova.” Ke ainge Iesu na Judea embo okokose ta degi
Donda deina eoi embo tongopa euja
(Matthew 15:10-20)
14 Eto embo tapa jage enu puvuo ke einge ena “Na ke aisona ingivujo. 15 Eto embo na indari nei te nei te indesuja amina au embo ari sapura mane aisuja 16 te hotembari sapura hotembeto ke aisuja amina ari sapura aisuja avoeto ungo ta onde mitirou kito ke erena ingivujo.” Ke ainge 17 eto embomeni toto Iesu na ambotani ga bande ta toreto Iesu na ke ena amita ke avo au ingesi eo 18 Iesu na “Ungo te tapa kiae embopore? Eto donda deina embo ta oti ta torasuja amo au embo ta ahihi sapura mane aisuja. 19 Indari donda amina embo ta hotembari jo ta mane pambasuja te oti ta beto pambau irae aisuja avoeto indari tapa amo javotohora 20 rate embo ta hotembari jo ta eto pe ta puvuja amina sapura puvuja. 21 Eto embo na amita jo ta siriketo ari einge euja: tiha paiha ari, pegene ari, embo tari amburari, 22 embo nei ta donda javotoho kito umbasi jo ta sirikari, tumo ari, ke sokova ari, hoviro ari, embo nei ta javo ari, sapura ari, ke sapura ari, me kiari, kiari embo ke eria, hajae vajae na biso ari, sarika ari, 23 aingeto embo ta hotembari jo ta eto pe ta puvuto pambuja.” Ainge ijie Iesu na ambotani ta degi harikenu ingia.
Pamone vahai Iesu tumota ena
(Matthew 15:21-28)
24 Eto Iesu na ereto enda avo toto pambuto da Tyre te Sidon te amita engiti ta embomeni kiae ondiketo bande vahai ta iresi uje ena te inono ae enu embomeni na tambua. 25 Eto enda Syrophoenicia pamone Greek ke kiari amina amita iae isapa ahihi sapura na jo ta beari avo Iesu ta ari tapa do ena avo duru ingito puvuto 26 Iesu ta utu ta beto gombuto Iesu na iae ta jo ta ahihi sapura avo kurumbaja penunu enu, 27 Iesu na timu hatirari ke na einge ena, “Meni isasaraho ta indari umbuto ino ta gosukasora amo sapura avoeto meni isasaraho na kiti indesora,” ainge Iesu na ena amita be amo Judea embomeni avo kiti hondate aisuja eto ambota enda nei embomeni hondate aisi timu hatirari ke na enu 28 Pamone amina ke mine einge ena, “En, Bada, ino gaga suvu ta mitera amina meni isasaraho ta indari sirivo indiora.” Ainge enu 29 Iesu na “Umo ke be erea avoeto umo no bande ta pambujo. No iae ta jo ta ahihi sapura amo matu toto pambija.” Ainge enu 30 Pamone amo pambuto bande ta toreto amita iae ahihi sapura matu pambunu sereketo mitina avo kina.
Embo vahai pe vahaikari eto onde sundurari avo Iesu na enu javotoho ena
31 Eto Iesu na da Tyre toto enda Sidon te enda Decapolis te amita orohuta tiuketo pambuto umo Galilee ta puvunu 32 embo na embo vahai pe vavahaikari eto onde sundurari avo Iesu na ingeni hamo ta tembaja umbuto puvuo. 33 Iesu na embo tapa toto embo vahai avo umbuto eonga imite ingeni singi heriso onde to heriso ai ta iketo ingeni ta isuva eto embo amita ivivi ta kaimbeto jo unu usiga pagitie 34 Utu i arerembeto kogue ke einge ena “Epatha” ainge ena amita be amo “ejo hirikare” ainge enu 35 onde ahimbitinu pe haunkitinu ainge enu embo amina ke javotoho enu 36 Iesu na ari avo ke hande eora taekitie enu ingia 37 te ingito ingaesira eto ke hande ea. Eto embomeni na ti kakambuketo haha puha ijie ke einge ea “Eto Iesu na ari jajavotoho onde susundukari ta pe vavahaikari te tapa oi javotoho ere ora.” ainge ea.