PHILEMON
1
Paul na embo Philemon ta degi ahari erevi kajena
Oio nau namei eto nau pure vahai embo Philemon. Na Paul Iesu Keriso avo embo tipura etena te namei Timothy te na no degi ta ahari erevi ere kaitera, te nangota du Apphia te Iesu ta pure ngahia ari embo Archippus te ekalesia no bande ta torukeora avo ere pekitera te ke erevi enana ta degi ikejo kiore. Eto ungotenau Mama God te Bada Iesu Keriso te ta hondate ari te pekari te ungota degi iroi.
Philemon ta tumota ari te osa arira
Eto na pari ue kaiketo umo hotembeona te umo Bada Iesu te God ta embomeni tapa osa ue tumota eoa duru avo ingihe ungotenau God jakeka eona. Eto inena Iesu Keriso ta ke hande ururo ungotena Keriso ta ambotani na Keriso ta degi ta tunga jamo ari te hondate ari doitoko ere uhora avo be kesora ainge ijie pari eora.
Eto nau namei no undurari javotoho na etei God ta embomeni na tunga javotoho be ere ora avo duru etere ingito tunga javotoho be ere ona.
Philemon na embo Onesimus hondate aja Paul na penunu ena
Eto na Keriso na no okose iketija avo eto na umo ari javotoho ai ke ngahia na ke aetena rate osari avo eto ke ngahia toto ke erevi no degi ta seima asona. Amo embo mane na Paul Iesu ta ke hande ari embo te Iesu avoembo tipura etena nanena nau meni Onesimus avo eto no degi ta penunu erena. 10 Eto na tipura ta mitene amina puvuto Iesu ta ke tumota eto meni nau ainge uija. 11 Amina matu umo hondate ari haiteko mane rate eha amo degi no ta nau ta hondate ari haiteko aisuja. 12 Eto Onesimus avo no degi ta egerembeto ere ikitona rate nau meni be ikarako ere ona. 13 Eto na Iesu ta duru javotoho avo eto tipura ta mitene umo hondate Onesimus na na hondate ue ei iroja uje ere ona. 14 Rate na no ke ingae mitie Onesimus mane taekasona te ikasona rate inena ikaetea amo jo ngahia eto mane ikaetea rate osa ari na hande ikaetea. 15 Eto Onesimus na umo toto pahaja amo God ta uje ta pahaite? Amo ke be eto amina iji isapa eto no degi ta eto pambuto no degi ta datoho aisuja avo God na uje enute? 16 Onesimus na nau namei etija rate no namei be aisuja. Eto no pure ari embo pere mane rate no tunga humbari eto ekalesia vahai embo aisuja.
17 Avo eto Iesu Keriso ta ari avoeto ungotena namei kamei ra. Eto inena ke avo be hotembitea amo na pekaetea ainge nombo Onesimus puvurou javotoho eto pekejo. 18 Eto amina no degi ta sapura do uija amita be avo ejo nanena ombane. 19 Nau javo erevi ere kaitena. Na Paul nanena mine ikasona, rate umo kogoa amo inena Iesu ta degi vasiri eha uha amo na Iesu ta ke hande uena avoeto uha. 20 Avo eto namei na do penunu erena avo Christian ta vasiri na ejo. Eto Bada Iesu avo embo nau degi ta Christian ta osari na ari erevi ejo tunga javotoho ane.
21 Eto na ahari erevi kajitie kogona amo tapa do penunu erena avo ikasoa avo pere mane rate nei hamo ta ikasoa. 22 Eto ke nei amo nau evari bande nununga ejo amita be amo na hotembitena ungota pari isapamane avo eto God na na ikau ungota degi egerembasona.
Pekari ta ke
23 Eto na tipura vahai embo Epaphros na ungo ere pekitia amo namoga Iesu Keriso avoeto tipura ena. 24 Eto nau pure vahai ari embomeni Mark te embo Aristarchus te Demas te Luke te aingeto ungo ere pekitera. 25 Eto Iesu Keriso ta hande ari te hondate ari ungota degi iroi, orere re.