3
Eto embomeni na ari javotoho are.
Eto ke matu ijiera ainge nombo ejo no embomeni ingito enda ta titi jigari embopo ta ke agi ue ari javotoho tapa avo asi nununga are. Eto embo na embo nei ta javo umbuto au mane sapura aisuja te peka ari tunga umbari ke ainge ijie, namei amo embo peni umo isapa ke ainge ijie iresora.
Eto iji matu amo ungotena sarika ue ke agi ae degi nei sapura ta pahue enda ta uje neite neite na andirari amo ari sapura neite neite ue embo nei ta donda kito tumo ue mine tara asi ere uatera. Rate ungotenau orekari embo God na kito jo enu osa ue ungotena oreketo umbuna, amo ungotena ari jajavotoho avo eto ae rate amita jo ari na einge ena. Eto amita Ahihi Otohu na enu meni eha ingarako eto embo ehaha jajavotoho ea. Eto God na ungotenau orekari embo Iesu Keriso ta pure avo kogue Ahihi Otohu ungotenau jo ta overekena Eto amita hondate ari amina ungotena embo sasapura mane embo jajavotoho ere ora amo vasiri daroho avo hoteto iresi simba ere ora. Eto ke erena erevi ke be avoeto no embomeni ta degi ao ingora erena. Eto God tumota ere ora embomeni na ke erevi ingihe ari jajavotoho asi tunga ikasora. Eto embo tapa amuna ke javotoho erevi ingihiroro amo ungota degi irari javotoho puvuresuja. Rate Judea ta ke pepeni neite neite amite eto Judea ta Ohihi ta hihi sokova neite neite kakajekari avo kogue tumo ue boru juhue ke sapura eora avo tojo. Eto ke sokova amo be ambu ra. 10 Eto jujune ke aro ingesi sumi kurari embo amita degi ke ejo ingioi eto ao ingito toae au amo ehako ejo ingito toae au kito avo tojo eonga iroi 11 Eto umo kogoa embo amo ari sapura na jo andirari avoeto ari sapura amita na pehumba aisuja.
Ahari ta ke tutumo
12 Eto na jajemo iji amo na da Nicopolis ei ta iresona avoeto embo Artemis te embo Tychicus te ikano no degi ta pambaro kito umo etokito nau degi ta puvujo. 13 Eto enda ta ke pepeni papeni simba ari embo Zenas te embo Apollos te degi ta pahue indari te donda nei do jigama ue pambasora avo pere hondate ejo pambari pere are. 14 Eto ungotenau embomeni na kupi pegogo ambo ue ombari asari umbasi amo jo tapa na pure tunga iketo pure javotoho asora amita kiari avo umbara erena.
15 Eto embomeni tapa namote mitera amina umo ere pekitora. Eto embomeni dago osa ue God tumota eora avo ere pekitora, ejo ingore.
Eto God ta hondate ari ungota degi iroi.