2
Eto Titus na ke erevi ate poekasuja.
Rate inena ate poekasoa amo erevira. Eto embo God ta ke ingihe irari javotoho iresora amita ke avo pere ate poekejo. Eto embo be na ari erevi ara ate poekejo. Eto wine peni mane indesora, te ari javotoho pere ururoro embomeni na kito embo be ra ainge ijiroro iresora amo ari tapa sio mane aisora te ke be hotembeto aisora eto tumota ari na osa ari na memenga do puvurou kito amo mane toasora te sovera eto iresora. Eto ainge nombo veha pamone na ari einge ara ate poekejo. Eto pamone amina ari ainge ururoro amo embomeni na pamone emo otohu pamone ra ainge aisora. Eto embo nei ta javo mane aro sapura aisuja eto wine peni mane indesuja te vasiri javotoho ate poekari pamone aisuja Eto ainge ururoro pamone ehaha na kito amita ivu te meniundi te osa ue daingeto simba aisora avo be kesora. Eto umo eonga vasiri te ari te simba ue enana ta jo ta hotembari javotoho ue bande ta pure agari jivari te gajika boreka te eto embomeni ta osaga kito hondate ari te ivu ta ke agi ururoro embomeni na kito God ta ke sokova ke mane aisora. Eto ainge nombo embo ehaha avo ejo enana ta ari te vasiri te simba are. Eto inena no ari javotoho amina enana ta degi ate kitira ejo kiore. Eto embomeni ate poekitie kege ganini mane sio aisoa te embo tumota ari na ke be pere ijiro kitoho embo na no ke javotoho avo ingihe ungotenau ari te ke te avo ingito urumbari inono ae avoeto me kito ke mane asora. Eto embo nei ta ke agi ue pure ari embomeni na pure mamo ta ke tapa avo ejo agi are. Eto ke mine mane sapura asora te pure ururoro pure mamo na kito tunga javotoho aisuja 10 Eto pure mamo ta donda mane pegene aisuja te javotoho be na pure ururoro pure mamo na kito tumota aisuja. Eto ainge ururoro embomeni na ungotenau orekari embo God ta ate poekari avo kito uje asora.
11 Eto God ta hondate ari puvuna amo embo tapa orekasi puvuna. 12 Eto God hotembae ue enda ta ujeje ta pahuore God ta hondate ari amina eoi ari avo toto God hotembeto ari javotoho jigama ue ungotenau vasiri avo kogue iriora 13 Eto ari ainge ue God sovera te Iesu Keriso ungotenau orekari embo usasa te puvuresuja avo simba ere ora 14 Eto embo amina ari sasapura tapa amo amita hamo na ombuto ungotena umbuto egau otohu ue amita toho be ara umbuna amo ungotena jo tapa na ari javotoho pere ara ena. 15 Avoeto ke erena erevi ate poekejo. Eto ke emo na mane God ta ke avo eto ke eremina embo na sapura ururoro kito taeketo sovera ari ikejo umbare. Eto ari ainge ururo embomeni na umo kito ke be ari embo ke are.