12
Pamone te o javo ‘dragon’ te
Eto Utu i ta hajire pajire be irerembetei kena amo pamone iji ta usasa na togari hariga amita utu joga ta eto amita siro kope amo kuro tapa 12 ainge amina kogombari amina meni ingasi ue memenga oi si ei kogue mitene hajire nei Utu i ta irerembena amo o koso o pajire be javo ‘dragon’ hamo pangari amita siro tapa 7 ai ta perema tapa 10 eto kope tapa 7 ainge avo mitei kena, Eto o amita etumbu na jiheto kuro tapa kateke kateke eto huru 3 ikari avo huru vahai avo tetei enda ta karaun eto betija. Eto koso o ‘dragon’ na pamone ta titi ta heteto meni ingitirou umbuto indesi simba oi meni singa amo enda tapa embomeni daho ngahia avo jigito titi jigesuja meni avo ingitoi God na egimbeto umbuto amita avo arumba peni ai ta simba ue mitei pamone amo oju tutuveto pambuto degi ojaga tambu God na nununga ena ai ta iji tapa 1,260 ainge mitei God na simba etija. Eto Utu i ta amo anera okose javo Michael te amita anera te na o koso o ‘dragon’ ga isoro etere 8-9 ‘dragon’ te amita anera te avo ivo ambu eto nembari inono ae etere, Michael na koso o ‘dragon’ te amita anera te tapa avo umbuto gosuketei enda ta bigo bigo betera. Eto o koso o amita javo Satan na amita ke gamo na enda embo tapa avo kiti umbuto ari sapura ta pambuora. 10 Eto ke Utu i ta eto puvei ingena amo einge etija, “Embo iji te mume te God ta titi ta heteto ungotenau namei kamei pehumba euja avo umbuto gosuketere betija avoeto God ta sovera na embo orekitie titi jigihirou ungotenau hondate ari embo Keriso na heteto king asuja. 11-12 Eto God ta ke be ari embopo amina God ta o ‘lamb’ ta sasaga te God ta ke hande ari te amina Satan nembetera. Eto enanana amita vasiri peni avo osa ae avoeto embo na tari amburari avo joru ae ra. Avoeto ungo Utu ta irari embomeni tapa tunga javotoho ue osa evujo, rate jove jove enda ta eva ta degi erena, Satan na ungota degi pambija avoeto. Eto amita iji koso mane irae ere ua avoeto amita tumo sisire tini kambari amina jo enetarira,” ke ainge etei ingena.
13 Eto koso o ‘dragon’ amo enda ta gosuketere betija avo kito pamone meni singa umbija avo etetasona ainge hotembitei 14 God na kito pamone amita degi di tuna ta gati heriso avo iketei asuketo degi ojagatambu God na amita irari degi sija etija ai pambei God na simba oi jua tapa nei heriso nei vahai eto nei tuna ai ta mitei o koso o na avo tame ari inono ae etija. 15 Eto o koso o aramina pamone avo umo na umbaja etei amita pe to ta umo pajire be beto pahoi 16 enda na pamone avo hondate eto eonga haunketo pahoi umo amo ai ta beto pambei 17 koso o ‘dragon’ amo pamone amita degi tumo pajire eto pamone amita meniundi ta degi isoro asi pambija. Eto pamone ta meniundi amo Iesu ta ke avo ke be ijie God ta ke agi eora embomeni ra.