18
Da Babylon karaun eto beasuja
Eto ari avo kene irae etei anera nei Utu i ta eto beto puvutuhoi kena amo anera okose be amina puvutuhoi amita usasa pajire be amina enda tapa daha daha oi amina ke isara na einge etija, “Da pajire be javo Babylon amina karaun eto betei irae etei embahe te ahihi sasapura te di sasapura te amina ai ta mitera. Amo da tapa embomeni na amita tiha ta ‘wine’ indito kava ue ere vovora eto enda ta kings tapa na amiga tiha uoi enda ta donda ombari embopo na amita degi ombuto uhue koro mamone ere ovora” ainge anera amina etei Utu i ta eto ke einge etija, “Nau embomeni ungo pamone avo toto have eto ungote tapa na pamone ta ari sasapura ta beasova amore pamone amita degi osaga memenga ikasona avo ungo te tapa kiova uje ae ereona amo pamone ta ari sasapura hamota hamota ue bitito Utu tame ere ua avo God na jenambu ae rate kogue mitia eto pamone amita sapura do iketija avo mine ikari avo inono ta mane ikasuja rate nei hamota ikitie aisuja amo pamone ta atungu ta inja mitia ai ta God na inja nei sovera te amo hamota joseketo ikau indesuja. Eto pamone amina haja vaja te usasa te do ainge umbija amo God na kito memenga te osaga te amo ainge inonota ikau kesuja. Eto pamone amina jo ta einge ere hotembitia, ‘Na pamone doru mane na ‘queen’ pajire be avoeto si mane asona te daroho ta tunga javotoho ue iresona’ ainge eria te amita ari siriketo hajire ikari embo Bada God amo sovera isapamane be amina iji vahai osaga memenga ikau puvutuhurou sorara umbasuja, amburesuja, eto beuje kesuja, eto i na evekau irae asuja,” ainge etija.
“Eto enda ta kings amita hajae vajae indie amiga tiha ere ova avoeto pamone avo memenga kogua avo joru ue ahen ta heteto amita iposi kumbo kumbo bitesuja 10 avo kogue si ijie ke einge asora, ‘Oio, da peni Babylon sovera te, iji isapa amita tutumota irae ereoa,’ ainge ijiroro 11 enda ta donda ombuto umbari embopo na donda na ombuto koro umbari degi irae ere ua avoeto bija puri aisora 12 amo enana ta ‘gold’ te ‘silver’ te bo ove neite neite na kembari te i savari te donda neite neite o ti na i na ‘bronze’ te ‘iron’ te na eto atara na ove ari amite eto 13 donda mune te i angere hoga te jeune te joriva te ‘wine’ te seha te ‘wheat’ be jasari te jasae amite o ‘cow’ te o ‘sheep’ te o ‘horse’ te amita gaga te eto embo ta hamo te ahihi te tapa amo ombuto umbari degi irae avoeto 14 enana na ke einge aisora, ‘No i be neite neite uje isapamane ereova amita gamo ehako mane kesoa eto no hajae vajae tapa irae ere ua ehako egerembari inono ae,’ 15 ainge donda na pamone amita degi ombuto koro isapamane umbuora embopo amina joru ue hoi ta heteto pamone amina memenga kogurou si ijie 16 einge aisora, ‘Oio da pajire no bo ove hohoma te ovihasuko te na kembari eto no bo hamota gold te atara orina uhuruma jajavotoho amina kogombari amina pingi sara euja te 17 iji isapa amita tutumota tetei hajae vajae irae ere ua,’ ainge ijio e nga tari jigari embo te titi jigari embo te e nga ta eora embomeni tapa amina hoi ta heteto 18 amita iposi kumbo kumbo bivitirou kogue ke einge aisora, ‘Da pajire be eingeko matu be matu amo iraera’ ainge ijie 19 amisa timbuto siro ta kutitie bija puri ijie ke einge aisora ‘Oio da pajire be, nango e nga titi jigirikari embopo na no degi ta pambuto donda na ombuto koro mamone ere ovora te iji isapa amita tutumota tetei irae ere ua,’ ainge amo enana na aisora te 20 ungo Utu i ta irari embopo tunga javotoho evujo amo ungo embo ototohu te apostero te peroveta te tapa tunga javotoho ue haveni evujo, amo ungota degi sapura euja avoeto God na hajire mine iketei kogua,” ainge anera amina etei 21 anera nei buvure te amina atara pajire be ‘wheat’ jaseora aingeko avo umbuto eva ta gosuketei betei ke einge etija “Vasiri pajire be eingeko amina da peni Babylon amo gosukaro beto irae au ehako tambari haite mane aisuja. 22 Eto amita huin hukari te isaumpuri hukari te gita tari te haveni ganari te amo embo na ehako mane ingesora eto amita ingeni na pure ari embopo ai ta mane tambasora eto ‘wheat’ jasari ta havi ai ta mane ingesora. 23 Eto amita jo ta usasa mane undukaro evekasuja eto singa te kakara te jimbari ta ke mane ingesora. Eto no donda na ombuto umbari embopo amo enda ta embo okokose avoeto no saruka ke na enda tapa embomeni kiti umbuto sapura ta pambua. 24 Eto embo tapa enda ta tari te peroveta te embo ototohu te ta sasaga amo da amita jo ta tambera.”