19
1-2 Eto ari ainge etija amita ambota Utu ita embomeni isapamane na ke o a ijie einge etera, “Aleluia God na embomeni ta ari avo ke be na siriketo enana ta hajire ikitie tohota embomeni avo oreketo siriketo umbija, amo usasa te sovera te amita degi iroi. Eto tiha pajire be ari pamone amina amita tiha na etei enda tapa sapura be etei God ta pure embopo tetei sasaga betija avoeto God na amita sapura ta hajire iketei umbuto ere ahua,” ainge eto ke o a ijie ehako einge etera “Aleluia, pamone avo evikitie amita iposi na kumbo kumbo bivitie daroho ta iresuja”, ainge ijio, Embo okokose tapa 24 amite o vasiri te tapa 4 amite na God avo arumba peni ai ta arumbeto mitia amita tombu ta beto gombuto God jakeka ijie, “Amen, Aleluia,” ainge ere
O ‘lamb’ ta jimbari dorovu
Ke avo arumba peni ai ta eto einge puvija, “Ungo God ta pure ari embomeni pepeni te memeni te ungo God joru ue otohu eona embomeni avo God jakeka evujo,” ke ainge etei ingihone ke nei umo pajire be ta tindu ainge eto pipiri pajire be ta havi ainge amina ke mine einge etija, “Aleluia, ungotenau Bada God sovera te na heteto titi jigihe mitia. 7-10 Ungotena osa osa ue jakeka ijie haveni ijiroro amita degi usasa puvuroi, amo God ta o ‘lamb’ ta jimbari iji puvei amita kerari kakara amo amita ekalesia avo nununga oi bo parara javotoho tongopa ambu iketei asuketija amita be amo embo ototohu tapa amita ari jajavotoho avo asuketija,” ainge etere anera na nau degi ta ke einge etija, “Ke erena erevi kajejo, O ‘lamb’ ta jimbari dorovu indora oru umbari embopo amina osa osa ue tunga javotoho aisora” eto nei amo “Ke kaitona amo God ta ke be ra,” ke ainge kajana etei, anera jakeka ijie utu ta gombuto mitene taekitie ke einge etija “Na mane jakeka asoa te namote umote eto no namei kamei Iesu ta ke hande eora amite tapa God ta pure embopora te ambota do puvuresuja avo ene ere kogoa amita be amo Iesu ta ke vahai aravora avoeto God vahai avo jakeka ejo.”
O ‘horse’ parara
11 Eto Utu pe hirikari ai ta o ‘horse’ hamo parara heteto mitei amita hamota arumbeto mitia amo embo javo Tumota ari Ke Be ari amo embo ta ari avo siriketo hajire ikari embo eto isoro embo avo mitei kena, 12 amita titi amo i peri ainge amita siro ta kope isapamane be eto amita javo hamo ta kajari amo embo tapa kiae rate umo eonga ere kogua 13 amita bo amo sasaga ta jauketo pohukari eto amita javo amo “God ta ke” ra. 14 Eto amita ambota amo Utu i ta isoro embopo avo bo parara javotoho tongopa ambu avo asuketo horse hamo parara ai ta areto puvutohore kena. 15 Eto embo amita pe ta amo asivo koso vahai ti te amina enda embo tapa jasuja avo pe ta eto puvutuhoi kena. Eto embo amina daho ngahia be avo jigito embo tapa titi jigesuja. Eto Embo amina God sovera te tumo avoeto embomeni ta hajire ikau kesora amo ‘grape’ ta hamo ta haito saharako aisuja 16 eto amita bo pohukari hamota eto utu poru ta amo embo amita javo amo einge kajari mitia “King tapa ta king eto Bada tapa ta bada” ainge kajari kena. 17 Eto anera nei kena amina iji ta heteto di i ta ere pahua amita degi jage eto einge etija “Ungo God ta pondo indova na have, 18 amo kings te isoro titi jigirikari embopo te buvure embopo te, o horse hamota arumbeto pambari embopo te o horse te embo okokose te pure embopo te eto peni te isapa te indova na have”, ainge etei 19 o sapura amite eto enda ta kings te enana ta isoro embopo te na embo o horse parara ai ta bo parara asari amite eto amita isoro embopoga isoro asi torukea 20 rate peroveta sokova o sapura amita javota ari sovera neite neite oi embomeni kogue o sapura ta hajire kikiva ari avo umbuto o sapura ta aririvo ingeni na ove ari avo tumotepain etera peroveta amite eto o sapura amite tapa avo andito umbera te tae amburae umo joremba i peri masa te ai ta gosuketere beto eveketere 21 o sapura amita isoro embopo nei uhoho amo embo o horse hamota arumbari amita asivo pe to ta eto puvuto mitia amina jetei ambere di na beto bisi indere oti guru etija.