20
Jua tapa 1,000
Eto anera vahai Utu i ta eto beto puvutuhoi kena amo ingeni vahai amo enda jo tu ta amita bokiri hirikari ‘key’ avo jigito ingeni nei na amo ‘chain’ pajire be jigija amina beto o koso o sapura be javo ‘dragon’ amo ke gamo poekari embo ‘Satan’ embo avo andito punduto enda jo tu beta gosuketei beto jua tapa 1,000 ainge ai ta iroja iketo ahureketo arinako etija amo enda tapa embomeni engikitioi amita ujeta ambo ambo eora avoeto enda tuta jua tapa 1,000 ainge mitirou aro araha ta puvuto iji isapa isa aisuja. Eto avo arumba pepeni ai ta kena amo embomeni ta ari sirikari embopo avo God na siriketo iketei areto mitere kena eto nei amo God ta ke avo ke be ijie Iesu ta ke hande ari embopo avo tunga tiukari amita ahihi avo kena. Eto enana amo o sapura te eto amita aririvo ingeni na ove ari amite avo tumotepain ae eto amita hajire beo ta eto ingeni ta umbae avoeto enana amina ereto Iesu ga jua tapa 1,000 ainge amita jo ta heteto titi jigesora te titi jigari iji amita tutumota amo embomeni amburari tapa amina vasiri te erasora te enana kiti erasora amina Otohu be ue tunga javotoho be aisora eto enana ta degi God na sovera ari ikau ehako mane amburesora te vasiri te daroho ta mitie God ta eto Keriso ta priests ue amiga jua tapa 1,000 amita jo ta titi jigesuja.
Satan na daroho ta memenga kesuja
Eto jua tapa 1,000 irae au Satan tipura ta avo hirikau bitito pahue God ta kitoho enda tapa ta mitera (amita javo amo Gog te Magog te ainge amo eora) avo jajage au puvuto isoro asi vahaita torukasora amo eva hora etekari inono ae aingeko amina enda tapa ta eto puvuto God ta osa ari da amita embomeni mitera avo joeketo mitiroro i na Utu i ta eto beto embo amo evekau ahuroro 10 enana engekari embo Satan avo umbuto o sapura te peroveta sokova matu gosukari beari degi i peri masa te umo joremba ta evekeuja ai ta gosukau beto mitie iji te mume te daroho ta memenga kesuja.
Ari sirikari iji tutumota
11 Eto avo arumba pajire hamo parara be amita hamota Ari Sirikari Embo mitei kena amita degi ta eto Utu te enda te na joru pambere irae etija amo ehako tambari haite manera, 12 Eto embo pepeni amburari te isapa ambuvujekari te tapa amina avo arumba peni amita titi buju ta heheteketo mitere enda ta ari do ere uaetera tapa books ai ta kajari avo hiriketo ai ta kogue siriketo hajire iketija. 13 Eto book nei hiriketija amo vasiri ta book ra eto use te embo amburari ta ahihi irari degi te eto eva te na amburari embomeni tapa iketere puvera 14-15 Eto embo amita javo book vasiri amita jo ta kajari irae kito amo ehako amburoja umbuto umo joremba i peri ai ta gosukaro beto mitie i bevere daroho kogue iresora. Eto i peri aita amo embo amburari te degi javo Hades amite tapa irae aisuja.