21
Utu eha te enda eha
Eto Utu te enda te eva te mamatu irae etere Utu te enda te ehaha avo kena Eto kerari kakara kogombeore amita ivu na sago pajire be kiuja aingeko avo da eha Jerusalem Otohu amo God ta degi Utu i ta eto bovuoi kogone ke pajire be avo arumba peni ai eto einge puvija “God ta irari degi avo embo ta degi puvija amo emboga iresuja eto enana amo amiga mitiroro God na enana ta God ue enana ta titi sisivu tapa avo tuhasuja amo donda tapa be tapa eto ari tapa mamatu amo irae etija avoeto amburari sorara umbari bija puri ari memenga tapa amo embo na ehako mane kesuja,” ainge eto avo arumba peni ta arumbeto mitia amina ke einge etija “Na donda tapa ehaha ereona amo ke be ijie tumota ari haite ra, tapa book ta kikiva ejo kiore,” ainge ijie nau degi ta einge etija “Aravora, irae etija namo amo itikari ta eto pambuto tutumota ra (amo Alpha te Omega te ra) eto embo umo beuje asuja amo umo vasiri kuru bitiuja ai ta nane mine vahai timbuto ikano indesuja te mine mane ikasuja. Eto embo amina sovera eto nembasuja amina hotari erevi umbau na amita God ururono amo nau meni aisuja rate joru ue ke hande ae embopo te God ke be ae embopo te ari sasapura embopo te embo tari amburari embopo te tiha paiha embopo te saruka embopo te God ingeni na ove eto tumota ari embopo te ke sokova eora embopo te tapa amita irari degi amo umo joremba i peri masa te evekeuja aita amo enana ari ainge eora amita amburari nei amo aravora,” ke ainge etei
Da Jerusalem eha
Anera tapa 7 atungu 7 aita osaga memenga na pevitari overeketera ta anera vahai amina nau degi ta puvuto ke einge etija “Na O ‘Lamb’ ta ae kerari avo ano kioana hae” ke ainge 10 eto ahihi nau umbuto pambuto tiri pajire koso vahai aita iketei hetetene Da Otohu Jerusalem Utu i God ta degi ta eto iketei bouvoi etei kena. 11 Eto amina God ta sovera te usasa te amina gain eto atara orina javo ‘jasper’ na usasa pingi sara euja ainge amina etei kena 12 eto huga atara na hamota hamota iketo bitari koso vahai be amina joekari aita pe tapa 12 ainge paukari aita amo anera tapa 12 amina heteto simba ue iriora eto pe bokiri amita hamota amo Israel embomeni ta Ohihi javo tapa 12 amina kakajekari mitia 13 eto pe tapa 12 rate 3 ainge amo ihane ta nei 3 ainge amo sose ta nei 3 ainge amo kaina ta eto nei 3 ainge amo patina ta 14 eto da ta huga jigito ngahia iroja kuteha ikari atara tapa 12 amita hamota amo O ‘Lamb’ ta apostels 12 amita javo kakajekari avo mitere kena.
15 Eto anera namote ke etija amina teka umbari ituha gold na ari amina da ta teka do aingere eto huga amita teka do aingere eto bokiri ta teka doaingere avo umbasi jigija. 16 Eto teka umbija amo i ta eto tu ta kaina eto patina ihane eto sose amo teka inono inono ta ikari avoeto 1,400 kilometres koso ra 17 eto ehako huga ta teka umbija amo huga apupu ovitiho ta eto pambuto apupu ovitiho ta eto teka umbija amo 65 miters ra amo embo teka umbuora ainge nombo amina jigama etija. 18 Eto da ta huga amo atara orina javotoho javo ‘jasper’ amina gerikari eto da be amo ‘gold’ javotoho usasa euja amina gerikarira. 19 Eto da ta huga jigito ngahia iroja kuteha ikari atara tapa 12 amo atara orina kiari jajavotoho ove neite neite amina kogombari ra eto vahai amo ‘jasper’ na kogombari nei amo ‘sapphire’ na kogombari nei amo ‘chalcedony’ na kogombari nei amo ‘emerald’ na kogombari 20 nei amo ‘sardonyx’ na kogombari nei amo ‘sardus’ na kogombari nei amo ‘chrysolite’ na kogombari nei amo ‘beryl’ na kogombari nei amo ‘topaz’ na kogombari nei amo ‘chrysoprase’ na kogombari nei amo ‘jacinth’ na kogombari eto ambo nombota amo ‘amethyst’ na kogombari ra. 21 Eto huga pe ta bokiri 12 amo eva ta gagina uhuruma parara be eto pajire vahai vahai amina bokiri tapa 12 amo ahurekari mitia eto da jo ta degi pambari amo gold javotoho usasa te amina beuketo pambarira. 22 Eto da amita jo ta amo embo vahai vahai amina degi tapa ta ue Bada God sovera te eto O Lamb amite jakeka eora avoeto da jo ta Temple amo irae ra. 23 Eto God ta usasa te eto O Lamb ta usasa te na da jo ai ta usasa euja avoeto iji te hariga te ta usasa amo mane euja. 24 Eto enda tapa amita embomeni na amita usasa ta iriroro enda ta ‘kings’ na enana ta sago kiari te hajae vajae te umbuto da ai ta torasora 25 eto da ai ta mume mane sihukasuja avoeto huga ta pe bokiri amo mane ahurekasora te hirikari mitirou 26 enda tapa embomeni na donda sago kiari jajavotoho umbuto ai ta torasora te 27 donda sapura te ari sapura te ke sokova te avo mane ai torasora te O Lamb ta book javo vasiri ai ta javo kakajekari embomeni amina pere torasora.